مطالعه آناتومیکی انشعابات سرخرگ کاروتید خارجی در گوسفند نژاد سنگسری

نویسنده

گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان، سمنان – ایران

چکیده

زمینـه مـطالعه: اختلافات آناتومیکی در گونه‌های مختلف دامی موضوعی قابل توجه برای انجام تحقیقات به حساب می‌آید. در این میان اختلافات مربوط به عروق از دامنه وسیع تری برخوردار بوده و همواره در تحقیقات ،نتایج قابل توجهی را در برداشته است. هدف: شامل پی بردن به  انشعبات سرخرگ کاروتید در گوسفند سنگسری به منظور یافتن ویژگی‌ها و اختلافات نژادی در این زمینه است. روش کار: تعداد پنج سر گوسفند نژاد سنگسری از کشتارگاه تهیه  و به سالن تشریح انتقال یافت. پس از تزریق رودو پاس قرمز در سرخرگ کاروتید مشترک و طی دوره ثبوت در فرمالین 10%، نمونه‌ها  تشریح ومورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج: سرخرگ کاروتید مشترک در سطح شکمی انتهای بالایی بخش نیزه‌ای دستگاه لامی به دو شاخه پس سری و کاروتید خارجی تقسیم می‌شود سرخرگ‌های گیج گاهی عمقی خلفی و قدامی به همراه شاخه خلفی شبکه سرخرگی میرابلی  روی سخت شامه‌ای جلـویـی به‌صورت تنه مشترکی از لبه پشتی سرخرگ ماگزیلاری جدا می‌شوند. شاخه قدامی شبکه سرخرگی میرابلی روی سخت شامه‌ای جلویی درمجاورت سرخرگ چشمی ازسرخرگ ماگزیلاری جدا شده وقبل ازورود به حفره سری به دوشاخه تقسیم می‌شود. سرخرگ ماگزیلاری درانتها به دو شاخه تقسیم می‌شود که عبارتند از: 1– تنه مشترک سرخرگ زیر کاسه چشمی و سرخرگ مالار 2– سرخرگ کامی نزولی. سرخرگ کامی نزولی ادامه سرخرگ ماگزیلاری پس از جدا شدن تنه مشترک سرخرگ زیر کاسه چشمی و مالار به حساب می‌آید. نتیجه گیری نهایی: انشعابات ابتدایی سرخرگ کاروتید خارجی‌ ‌در گوسفند نژاد سنگسری مانند گوسفند و سایر نشخوار کنندگان می‌باشد و انشعابات انتهایی سرخرگ کامی بیشتر با تک سمیان مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anatomical study of external carotid artery branches in Sangesari sheep

نویسنده [English]

  • Mohammad Hasan Yousefi
Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Semnan University Semnan-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: The differences of anatomical features between animal species matter in conducting research. OBJECTIVES: The purpose of the current study was to investigate the external carotid artery branches in Sangesari sheep. METHODS: Five mature Sangesar sheep head were obtained from the slaughterhouse. All of the cases were injected with red rodopas prior to fixation. The heads were fixed in 10 % formaline and the branches of the common carotid artery dissected subsequently. RESULTS: The lingual artery is the first branch of the external carotid artery which is divided into deep lingual artery and sublingual artery. The caudal and rostral deep temporal arteries and caudal branch of rete mirabile had a common trunk which was separated from maxillary artery. The terminal part of the maxillary artery was divided into two branches: one branch is a common trunk with infraorbital artery and malar artery; another branch is descending palatine artery. CONCLUSIONS: The primary branches of the external carotid artery in sangsari sheep are like sheep and other ruminanats. But the descending palatine is continuation of the maxillary artery which this distribution pattern is like equine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anatomy
  • Artery
  • external carotid
  • Sangesari sheep