ارزیابی اثربخشی واکسن‌های غیرفعال علیه اسهال ویروسی گاوان

نویسندگان

1 گروه ‌علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران–ایران

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج–ایران

3 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج–ایران

چکیده

زمـیـنــه مــطــالـعــه: دو بـیـمــاری اسـهــال ویــروســی گـاوان ‌(Bovine viral diarrhea, BVD) و رینـوتـراکئیـت عفـونـی گـاوان (Infectious bovine rhinotracheitis, IBR)، از جمله عوامل تحمیل خسارات اقتصادی قابل توجه در صنعت دامپروری ایران می‌باشد. هدف: ‌با توجه به فقدان واکسن تولید داخل، ضروری است، اثربخشی واکسن‌های تجاری وارداتی بررسی شود. روش کار: کارآزمایی شاهددار تصادفی شده و کور با هدف تعیین اثربخشی بالینی واکسن‌های تجاری غیرفعال ویروس اسهال ویروسی گاوان (Bovine viral diarrhea virus, BVDV)‌ و هرپس ویروس تیپ یک گاوی (1, BHV-1 )Bovine herpes virus  type  در کاهش رخداد تلفات و حذف، بروز بیماری، تولید شیر و پیشگیری از تولد گوساله با عفونت پایدار صورت گرفت. دام‌ها به دو گروه تیمار (342 راس) و کنترل (351 راس)، به صورت تصادفی کردن نظام‌مند تخصیص یافتند، تلقیح واکسن‌های غیرفعال BVDV و ‌1Intervet-Schering Plough) BHV- )‌ به دام‌های گروه تیمار صورت گرفت و در یکماه و هفت ماه بعد تکرار شد. به مدت یکسال تمام موارد بیماری، حذف، تولد گوساله‌های با عفونت پایدار و تولید شیر در دو گروه ثبت و مقایسه گردید. کلیه محاسبات آماری با نرم افزار 20 IBM SPSS statistics انجام شد. نتایج: در ابتدای مطالعه، سن (روز)، تعداد زایش، روزهای شیردهی، میانگین تولید شیر و سطح پادتن BVDV و 1BHV-‌، اختلاف معنی‌دار نداشت. هم چنین در طول مدت مطالعه در هیچ یک از پارامترهای مورد بررسی اختلاف معنی‌دار بین گروه تیمار و شاهد مشاهده نگردید. با این حال برخلاف سال‌های قبل از شروع مطالعه، بیماری تنفسی به علت 1BHV-  و تولد گوساله با عفونت پایدار در گله گزارش نشد. نتیجه‌گیری‌نهایی: اگرچه کارایی واکسن‌های مذکور تایید شده بود ولی اثربخشی آنها در مطالعه حاضر اثبات نشد. به منظور واکسینولوژی مبتنی بر شواهد، انجام مطالعات اثربخشی در زمان واردات واکسن‌ها در کشورهای در حال توسعه توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness evaluation of inactivated vaccines against bovine viral diarrhea and infectious bovine rhinotracheitis

نویسندگان [English]

  • Afshin Raoofi 1
  • Arya Badiei 2
  • Farhad Moosakhani 3
  • Zahra Baradaran Seyed 1
1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
2 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Karaj-Iran
3 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Karaj-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Bovine viral diarrhea (BVD) and infectious bovine rhinotracheitis (IBR) are two of the most important diseases responsible for major economic losses in the Iranian dairy industry. Since there are not in-house vaccines, the evaluations of the effectiveness of imported commercial vaccines are imperative. Objectives: The purpose of the present study was to assess the clinical effectiveness of commercial inactivated Bovine viral diarrhea virus (BVDV) and Bovine herpes virus  type 1 (BHV-1) vaccines to reduce the occurrence of culling and diseases, as well as their impact on milk production and prevention of birth of calves persistently infected (PI) with BVDV. Methods: A blind randomized controlled trial was performed. Animals were assigned to treatment (n=342) and control (n=351) groups by systematic randomization. Animals in the treatment group were inoculated with inactivated BVDV and BHV-1 vaccines (Intervet-Schering Plough). One and seven months later, vaccination was repeated. Over a one-year period, the incidence of disease, death and culling, birth of PI calves and milk production were recorded and compared. All statistical analyses were done with IBM SPSS statistics 20 software. Results: At the start of the study, the two groups showed no significant differences in the means of age (day), parities, days in milk, milk production and preexisting antibodies of BVDV and BHV-1. In addition, significant difference was  not observed between treatment and control groups during the period  of study. Unlike previous years, there were no reports of BHV-1 respiratory disease and birth of PI calves in the herd as a whole. Conclusions: Although the efficacies of the mentioned vaccines were approved previously, effectiveness was  not augmented in our study. Evidence-based Vaccinology in the developing countries should be performed by implementation of effectiveness studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BVDV
  • BHV-1
  • inactivated vaccine
  • clinical effectiveness