پارامترهای خون‌شناسی و بیوشیمی سرم سگ‌های مبتلا به کم خونی

نویسندگان

1 بخش کلینیکال پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ،تهران–ایران

2 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران–ایران

3 بخش بیماریهای درونی دام‌های کوچک، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران،تهران–ایران

چکیده

زمینه مطالعه: کم خونی یکی از موارد شایعی است که معمولاً درمانگاه‌های دامپزشکی با آن مواجه می‌باشند. هدف: هدف ازاین تحقیق ارزیابی  پارامترهای خونشناسی و بیوشیمی سرم سگ‌های مبتلا به کم خونی بود واین که  به طور کاربردی ارزش  اندازه‌گیری  درصد رتیکولوسیت‌های تصحیح شده نیز  نشان داده شود. روش کار: این تحقیق بر روی500  سگ ارجاعی به بیمارستان دام‌های کوچک دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران انجام گرفت. در این میان 139 سگ مبتلا به کم خونی، دارای هماتوکریت کمتر از37% و20 سگ به ظاهرسالم (گروه کنترل) انتخاب گردیدند.پارامترهای خـونشنـاسـی(گلبـول‌های قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت، ‌MCV‌،‌ MCHC‌، RDW‌، تعداد گلبول‌های سفید وپلاکت‌ها، شمارش تفکیکی گلبول‌های سفید،درصد رتیکولوسیت‌ها و درصد رتیکولوسیت‌های تصحیح شده یا ‌(CRP‌  و فاکتورهای بیوشیمی سرم (آهن، فعالیت آلانین آمینو ترانسفراز،کراتی نین، پروتئین تام و گلوکز) اندازه‌گیری گردید. نتایج: سگ‌های مبتلا به کم خونی بر اساس‌MCV و MCHC‌ به سه گروه تقسیم شدند:میکروسیتیک هیپوکرومیک(44/1)%،میکروسیتیک نورموکرومیک (59/21)% و نورموسیتیک نورموکرومیک (97/76.)% سپس نتایج سه گروه و گروه  کنترل بوسیله آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون ‌Tukey‌ مقایسه گردید.اندازه گیری پارامترهای خون شناسی نشان داد که ‌RBC‌،‌Hb‌ و‌PCV‌ به طورمعنی‌داری در کلیه سگ‌های کم خون کاهش یافته. نتایج نشان می‌دهد که افزایش ‌RDW‌ گروه میکروسیتیک هیپوکرومیک در مقایسه با کنترل معنی‌دار می‌باشد. تغییرات درصد رتیکولوسیت‌ها در کلیه گروه‌های مبتلا به کم خونی تفاوت معنی‌داری با گروه  کنترل دارد ،اما محاسبه ‌CRP‌ نشان داد که اختلاف معنی‌دارفقط مابین گروه‌های نورموسیتیک نورموکرومیک و کنترل مشاهده می‌گردد. آنالیز واریانس یکطرفه نشان می‌دهد که آهن سرم در گروه میکروسیتیک هیپوکرومیک و کراتی نین سرم در گروه نورموسیتیک نورموکرومیک به طور معنی‌داری به ترتیب کاهش و افزایش یافته است.همچنین کاهش پروتئین تام در کلیه گروه‌ها نسبت به شاهد معنی‌دار است.سایر پارامترها تغییرات معنی‌داری را نشان ندادند. نتیجه‌گیری‌نهایی: پیشنهاد می‌گردد که در کلیه سگ‌های مبتلا به کم خونی ،علاوه بر ‌CBC‌ ،مقادیر‌ CRP‌ ونیز پارامترهای بیوشیمیایی همچون کراتی نین، پروتئین تام،‌ALT‌ و گلوکزاندازه‌گیری گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hematological and serum biochemical parameters in anemic dogs

نویسندگان [English]

  • Zohreh Khaki 1
  • Nahid Atyabi 1
  • Mona Mohammad Esmaeil 2
  • Shahram Jamshidi 3
  • Parvaneh Khazrai 1
1 Department of Clinical Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
2 Gratuated from the Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
3 2Department of Small Animal Internal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Anemia is a common disorder in domestic pet animals, usually encounter-ed in veterinary clinics. OBJECTIVES: The objective of this study was to evaluate the hematological and serum biochemical parameters of the anemic dogs and to show practically the value of  measuring the corrected reticulocyte percentage (CRP). METHODS: A survey was conducted on 500 dogs which referred to small animal  hospital of  the faculty of veterinary medicine of Tehran university. From this population, a group of 139 anemic dogs was  selected with PCV less than 37%  and 20 healthy dogs as control group. They were examined for the hematological parameters (RBC, Hb, PCV, MCV, MCHC, RDW, WBC, PLT, Dif, reticulocyte percentage and corrected reticulocyte percentage) and serum biochemical factors (Fe, alanine amino transferase activity,creatinine, total protein and glucose). RESULTS: The anemic dogs were divided into 3 anemic groups based on MCV and MCHC: microcytic hypochromic (1.44%), microcytic normochromic (21.59%) and normocytic normochromic (76.97%). A comparison survey was conducted between the results of the 3 anemic and control groups by one way ANOVA and Tukey test. The measurement of hematological parameters indicated that RBC, Hb and PCV decreased significantly in all anemic dogs. The results showed that RDW of microcytic hypochromic group increased significantly compared to control. The reticulocyte percentage of all anemic groups was significantly different from control group, but calculation  of CRP showed there was only significant difference between normocytic-normochromic and control groups. One way ANOVA indicated that serum Fe in microcytic-hypochromic group and serum creatinine in normocytic-normochromic group significantly decreased and increased, respectively. Total protein of all groups  is  significantly decreased compared to control group. There were no significant changes for the other parameters. CONCLUSIONS: Based on the result, it is suggested that  CRP and biochemical parameters be measured such as:  creatinine, total protein, ALT and glucose  in addition  to  CBC,  in all anemic dogs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anemia
  • iron deficiency
  • corrected reticulocyte percentage
  • Dog