مطالعه فراوانی آنتی بادی ضد ویروس دیستمپر در سگ‌های روستایی غیر واکسینه حاشیه جنوبی دریای خزر

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران–ایران

2 مرکز تحقیقات زیست فن آوری تسنیم، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران–ایران

چکیده

زمینه مطالعه:‌ ‌طی سال‌های اخیر مرگ و میر‌های دسته جمعی در جمعیت فک‌های دریای خزر رخ داده و پاتوژن اصلی شناخته شده در این مرگ و میرها ویروس دیستمپر سگ‌ها (CDV) شناخته شد. علیرغم تکرار این پدیده و حضور تعداد بسیار زیاد لاشه فک‌های تلف شده در نواحی ساحلی کشورهای دریای خزر، اطلاعات زیادی در خصوص نقش اپیدمیولوژیک این حیوان در بقاء ویروس  دیستمپر سگ‌ها در مناطق ساحلی وجود ندارد. هدف:‌ ‌هدف از انجام این مطالعه فراوانی نسبی سگ‌های با تیتر مثبت آنتی بادی ضد ویروس دیستمپر، در سگ‌های غیر واکسینه روستایی حاشیه ساحلی جنوب شرق دریای خزر، بود. روش کار: طی مدت 2 سال (1389 - 1387) نمونه‌های سرم،  بصورت تصادفی از سگ‌های روستایی (185 قلاده) جمع آوری شد. نتایج:‌ ‌میزان فراوانی نسبی سگ‌های با تیتر مثبت آنتی بادی ضد ویروس دیستمپر، رقت سرمی بالاتر از 32/1،  در سرم سگ‌های این ناحیه 6/55( %103 سرم از 185 سرم) بود ‌(‌61-47‌95: CI%‌ )در این مطالعه تفاوتی از نظر میزان فراوانی نسبی سگ‌های با تیتر مثبت آنتی بادی بین جنس نر و ماده و سنین مختلف مشاهده نشد. همچنین بیشترین میزان فراوانی نسبی سگ‌های با تیتر مثبت، در فصل زمستان بود. نتیجه گیری نهایی:‌ ‌این نتایج  بیانگر حضور ویروس در ناحیه بوده و همچنین حاکی از این است  که سگ‌های ناحیه در گذشته در معرض ویروس قرار گرفته‌اند. این احتمال وجود دارد که درصد بالای تیتر مثبت آنتی بادی در سگ‌های روستایی ناحیه ناشی از تماس با لاشه فک‌های تلف شده بر اثر دیستمپر باشد. جمعیت بالای سگ‌های روستایی در این ناحیه جهت حفظ ویروس در مناطق روستایی کافی بوده و نتایج تحقیق حاکی از آن است که سگ‌های روستایی می‌توانند به عنوان مخزن بیماری دیستمپر برای سگ‌های شهری و گوشتخواران وحشی ناحیه مطرح باشند. ‌ ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antibody monitoring to canine distemper virus in unvaccinated rural dogs in the southern coastal region of Caspian sea

نویسندگان [English]

  • Somayeh Namroodi 1
  • Amir Rostami 1
  • Abbas Barin 1
  • Keyvan Majidzadeh-Ardebili 2
1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
2 Aja University of Medical Sciences, Medical Faculty, Tehran-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Mass mortality of Caspian seal has  occurred in  recent years and canine distemper virus (CDV) has been  identified as the main pathogenic agent in these events. Despite the repetition of this event and the presence of a  large number of dead seals in the coastal region of the Caspian Sea, very little is known about the epidemiological role of these animals in canine distemper virus survival in this area. OBJECTIVES: In this study the frequency of antibody against CDV in unvaccinated rural dogs in the southeast coastal region of the Caspian Sea (Iran) was evaluated by means of serum neutralization test. METHODS: Serum samples (185) were randomly collected from rural dogs from 2008 to 2010. RESULTS: Totally the frequency of positive antibody reaction in animals against CDV was found to be  55.6% (103/185) in 1/32 dilution (CI%95: 47-61). In this study no significant difference in susceptibility was observed between males and females and among different age groups. Moreover, most of the positive cases were observed during the winter. CONCLUSIONS: These results indicate that this virus is present in the ecosystem. Furthermore, there is evidence of previous natural exposure to CDV. This high frequency of antibody in serum samples might be because of previous contact with CDV contaminated corpse of Caspian seal. Dogs' population in rural areas is dense enough to maintain CDV in environment and rural dogs can be a reservoir of infection for urban dogs and wild carnivores.

کلیدواژه‌ها [English]

  • serum neutralization
  • canine distemper virus
  • rural dogs
  • coastal regions of the Caspian sea
  • caspian seal