وضعیت آسیب شناسی دستگاه عصبی مرکزی گاو وگاومیش‌های ایران: یک مطالعه استانی

نویسندگان

1 بخش آسیب شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، شیراز–ایران

2 موسسه واکسن وسرم سازی رازی کرج، کرج–ایران

چکیده

زمینه مطالعه: ارزیابی علائم بالینی و ضایعات پاتولوژیک دردستگاه عصبی مرکزی  می‌تواند در تشخیص بیماریها دارای اهمیت باشد. هدف:  بررسی ضایعات ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک مغزومخچه گاو و گاومیش در کشتارگاه اهواز بود. روش کار:‌ ‌تعداد 724 نمونه  مغز و مخچه گاو و 126 مغز و مخچه گاومیش مورد بازرسی قرار گرفت. از این تعداد 37 نمونه از گاو و  9 نمونه گاومیش با ضایعات ظاهری  انتخاب شدند. بعد از برش از سطح مقطع و ثبت ضایعات،نمونه‌ها در فرمالین بافر 10% پایدار شدند و به روش پارافین مقاطع m‌7- 5 تهیه و رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین انجام شد. نتایج: ضایعات شامل پرخونی و خون ریزی، گاو 8 مورد، گاو میش 9 مورد، رنگدانه،گاو4مورد، کروماتولیز، گاو 4 مورد، گاومیش 2 مورد ،گلیوز، گاو 4 مورد ،‌گاومیش 1 مورد، واکوئله شدن ماده سفید، گاو 4 مورد، نکروز،گاو 6مورد،، گاومیش 2 مورد، ادم مغزی،گاو 3مورد، تجمع سلول‌ها اطراف عروق، گاو 4 مورد، گاومیش 3 مورد ،.هیپر پلازی عروق،گاو 3مورد،سنوروس سربرالیس ،گاو 3 مورد، آنسفالیت گاو 6 مورد، گاومیش 1 مورد،  معدنی شدن ،گاو 5 مورد، خون ریزی و پرخونی  پرده‌های مغزی، گاو 10 مورد، گاومیش 9 مورد، ادم پرده‌های مغزی، گاو 2 مورد،  آماس پرده‌های مغزی گاو 7 مـورد ،پرخونی و خون ریزی مخچه گاو، 1 مورد، گاومیش  5 مورد، دژنرنسانس لایه ملکولی گاو  2  مورد، دژنرنسانس لایه دانه دار گاو  3   مورد، دژنرنسانس سلول‌های پورکنژ گاو  4 مورد، گاومیش  1 مورد.  نتیجه گیری نهایی: در دستگاه عصبی مرکزی  دام‌های به ظاهر سالم ضایعات متعدد مشاهده شده است که فاقد نشانه بالینی است. بنابراین بدلیل اهمیت  آنسفالوپاتی‌هادر گاو و گاومیش‌ها باید مورد مطالعه بیشتر قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathological study on central nervous system in Iranian cattle and buffaloes: A Provincial study

نویسندگان [English]

  • Mansur Sayyari 1
  • Mohsen Lotfi 2
1 Department of Pathobiology, School of Veterinary Medicine, University of Shiraz , Shiraz-Iran
2 Razi Vaccine and Serum Research Institute, Karaj-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Evaluation of clinical signs and pathological lesions could be very important for recognition of nervous system diseases in cattle and buffaloes. OBJECTIVES: This study was carried out to understand the nature of pathological conditions affecting brain of cattle and buffaloes in an abattoir study. METHODS: 46 samples out of 850 samples  (37 cattle, 9 buffaloes) which showed various macroscopic lesions were collected for detailed examination. The specimens were ginned processed through routine method for paraffin embedding section (5-7micron), stained by haematoxilyin and eosin method. RESULTS: Congestion and hemorrhage ( 8 cows, 9 buffaloes); pigmentation (4 cows); chromatolysis (4 cows, 2 buffaloes); gliosis (4 cows, 1 buffalo); vacuolization of the white matter (4 cows);  necrosis (6 cattles, 2 buffaloes); cerebellum edema (3 cows); perivascular cuffing (4 cows, 3 buffaloes); blood vessels hyperplasia (3 cows); coenurus cerebralis (3 cows); encephalitis (9 cattle, 1 buffalo); mineralization (5 cows); meningeal hemorrhage and congestion (10 cows, 9 buffaloes); meningeal edema (2 cows); meningitis (7 cows); cerebral congestion and hemorrhage (1cow, 5 buffaloes); degeneration of molecular layer (2 cows); degeneration of granular  layer  (3 cows) Purkinje cells degeneration (cows 4, 1 buffalo). CONCLUSIONS: Multiple lesions in the central nervous system have been observed in apparently healthy animals without clinical signs. Considering the importance of ruminants encephalopathy and comparing  these results can be a basis for further study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brain
  • cerebellum
  • Cattle
  • Buffalo