تأثیر روغن‌های اسانسی حاصل از اورگانو و تایم و آنزیم بتا–گلوکاناز بر عملکرد و گوارش‌پذیری مواد مغذی در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره بر پایه‌ی جو

نویسندگان

1 دانش‌آموخته‌ تغذیه دام دانشگاه شیراز، شیراز–ایران

2 بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، شیراز– ایران

چکیده

زمینـه مـطالعه: روغن‌های اسانسی ترکیبات ضدمیکروبی مناسبی هستند، اما در شرایط تغذیه‌ای یا محیطی نامطلوب اثر بیشتری دارند؛ همچنین، روغن‌های اسانسی تولید داخل کشور قابل رقابت با نمونه‌های خارجی هستند. هدف: هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثر افزودن دو روغن اسانسی ارگواستیم( g/kg5/0، وارداتی) و آنتی‌بیوفین( g/kg1‌، ایرانی) بر عملکرد تولید و گوارش پذیری مواد مغذی در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های بر پایه جو، بدون یا دارای آنزیم بتا–گلوکاناز (g/kg05/0) بود. روش کار:‌ ‌در ابتدای هفته‌ی دوم پرورش، 192 جوجه گوشتی (مخلوط هر دو جنس)، به شش تیمار (هر تیمار شامل چهار تکرار و هر تکرار شامل هشت جوجه بود) در قالب آزمایش فاکتوریل (3 سطح روغن اسانسی ‌×‌ 2 سطح آنزیم) بر پایه‌ی طرح کاملاً تصادفی، گروه‌بندی شدند. نتایج:‌ ‌افزودن روغن‌های اسانسی ارگواستیم و یا آنتی‌بیوفین به جیره‌های بر پایه جو، سبب بهبود معنی‌داری (05/0<‌ p) در ضریب تبدیل خوراک در کل دوره (94/1در برابر 06/2) و وزن نهایی بدن (75/1786 در برابر g37/1591 برای هر پرنده)  و گوارش‌پذیری مواد آلی (27/85 در برابر 10/74% )شد،  ولی تفاوتی بین این جیره‌ها در حضور یا غیاب بتا–گلوکاناز و نیز بین دو روغن اسانسی دیده نشد. نتیجه‌گیری نهایی: نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می‌دهد که افزودن روغن‌های اسانسی به جیره‌های بر پایه جو، حتی بدون آنزیم، می‌تواند سبب کاهش اثرات ضدتغذیه‌ای جو ‌و بهبود عملکرد شود. همچنین، با توجّه به نبود تفاوت بین روغن‌های اسانسی در این پژوهش و از طرفی، کم‌یاب و پرهزینه بودن روغن‌های اسانسی خارجی، استفاده از روغن‌های اسانسی مشابه تولید کشور در سطح به‌کار رفته، قابل توصیه هستند.

کلیدواژه‌ها