تأثیر روغن‌های اسانسی حاصل از اورگانو و تایم و آنزیم بتا–گلوکاناز بر عملکرد و گوارش‌پذیری مواد مغذی در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره بر پایه‌ی جو

نویسندگان

1 دانش‌آموخته‌ تغذیه دام دانشگاه شیراز، شیراز–ایران

2 بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، شیراز– ایران

چکیده

زمینـه مـطالعه: روغن‌های اسانسی ترکیبات ضدمیکروبی مناسبی هستند، اما در شرایط تغذیه‌ای یا محیطی نامطلوب اثر بیشتری دارند؛ همچنین، روغن‌های اسانسی تولید داخل کشور قابل رقابت با نمونه‌های خارجی هستند. هدف: هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثر افزودن دو روغن اسانسی ارگواستیم( g/kg5/0، وارداتی) و آنتی‌بیوفین( g/kg1‌، ایرانی) بر عملکرد تولید و گوارش پذیری مواد مغذی در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های بر پایه جو، بدون یا دارای آنزیم بتا–گلوکاناز (g/kg05/0) بود. روش کار:‌ ‌در ابتدای هفته‌ی دوم پرورش، 192 جوجه گوشتی (مخلوط هر دو جنس)، به شش تیمار (هر تیمار شامل چهار تکرار و هر تکرار شامل هشت جوجه بود) در قالب آزمایش فاکتوریل (3 سطح روغن اسانسی ‌×‌ 2 سطح آنزیم) بر پایه‌ی طرح کاملاً تصادفی، گروه‌بندی شدند. نتایج:‌ ‌افزودن روغن‌های اسانسی ارگواستیم و یا آنتی‌بیوفین به جیره‌های بر پایه جو، سبب بهبود معنی‌داری (05/0<‌ p) در ضریب تبدیل خوراک در کل دوره (94/1در برابر 06/2) و وزن نهایی بدن (75/1786 در برابر g37/1591 برای هر پرنده)  و گوارش‌پذیری مواد آلی (27/85 در برابر 10/74% )شد،  ولی تفاوتی بین این جیره‌ها در حضور یا غیاب بتا–گلوکاناز و نیز بین دو روغن اسانسی دیده نشد. نتیجه‌گیری نهایی: نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می‌دهد که افزودن روغن‌های اسانسی به جیره‌های بر پایه جو، حتی بدون آنزیم، می‌تواند سبب کاهش اثرات ضدتغذیه‌ای جو ‌و بهبود عملکرد شود. همچنین، با توجّه به نبود تفاوت بین روغن‌های اسانسی در این پژوهش و از طرفی، کم‌یاب و پرهزینه بودن روغن‌های اسانسی خارجی، استفاده از روغن‌های اسانسی مشابه تولید کشور در سطح به‌کار رفته، قابل توصیه هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of oregano and thyme based essential oils and b-glucanase on performance and nutrients digestibility in broiler chicks fed barley-based diets

نویسندگان [English]

  • Damoon Ghofrani Tabari 1
  • Mohammad Rezvani 2
  • Mohammad Javad Zamiri 2
  • Mohammad Dadpasand 2
1 Graduated from the College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz-Iran
2 Department of Animal Science, College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Essential oils (EO) are antimicrobial compounds, but may be beneficial under unfavorable nutritional and environmental conditions. Essential oils produced in Iran are of comparable quality to imported ones. OBJECTIVES: The aim of this study was to compare the effects of Orego-Stim (Essential oil based on Oregano; 0.5 g/kg; imported) and Anti-Biophin (Essential oil based on Thyme; 1 g/kg; local) essential oils on performance and precaecal digestibility of nutrients in broiler chicks fed barley-corn based diets with and without b-glucanase (0.05 g/kg). METHODS: At the beginning of the second week of rearing period, 192 chicks of mixed sex were allotted into six groups of four replicates with eight chicks per replicate according to a 2×3 factorial experiment arranged as a completely randomized design. RESULTS: Inclusion of Orego-Stim or Anti-Biophin in barley based diets caused a significant (p<0.05) improvement in total feed conversion, final body weight and nutrients digestibility, without a significant effect of b-glucanase addition to the diets. The type of essential oils (imported vs. local) did not affect the measured characteristics. CONCLUSIONS: Feeding broiler chicks with barley based diets, supplemented with essential oils, decreased the anti-nutritional effects of barley grains in  these diets and improved broiler performance, without the need to supplement the barley-based diets with b-glucanase. Because of the lack of any significant difference between the imported and locally-produced essential oils, and the higher cost and scarcity of the imported EO, domestic products such as Anti-Biophin at recommended levels can replace the imported ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • broiler chicks
  • Essential oils
  • -glucanase
  • nutrients digestibility
  • performance