مطالعه ترکیبات گیاهی (دارچین، نعناع و اکالیپتوس) مؤثر در کنترل جرب قرمز طیور (درمانیسوس گالینه)

نویسندگان

1 گروه انگل شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار– ایران

2 دانش آموخته، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار– ایران

چکیده

زمینه مطالعه:‌ ‌جرب قرمز طیور، درمانیسوس گالینه‌ ‌یکی از مهمترین انگل‌های خارجی طیور پرورشی می‌باشد که برخی از ترکیبات گیاهی می‌توانند در کنترل آن موثر باشند. هدف:  مطالعه اثرات ضدجرب عصاره‌های ترکیبات گیاهی دارچین، نعناع و اکالیپتوس. روش کار:‌ ‌در یک مزرعه مرغ تخمگذار با سابقه آلودگی به جرب درمانیسوس گالینه، میزان آلودگی به جرب با استفاده از نصب تله‌ها و شمارش جرب‌های جمع آوری شده در آنها، ارزیابی گردید. سپس برخی از قفس‌های حاوی پرندگان با استفاده از عصاره‌های دارچین به غلظت ‌3mg/cm‌ 50/27، نعناع به غلظت ‌3mg/cm30/28 و اکالیپتوس به غلظت ‌3mg/cm‌ 63 اسپری شدند. همچنین یک ردیف مشابه از قفس‌ها نیز به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد. متعاقب درمان انجام گرفته، تله‌های ساخته شده یک روز و یک هفته پس از انجام اسپری بر روی قفس‌های مذکور نصب، پس از 24 ساعت جمع آوری و جرب‌های به دام افتاده در آنها مجدداَ شمارش گردید. در نهایت میزان اثربخشی ترکیبات گیاهی مورد استفاده تعیین شد. نتایج:‌ ‌در روز اول و یک هفته پس از اسپری عصاره دارچین میزان تأثیر عصاره به ترتیب 97/66% و 91/12% بود. همچنین میزان اثربخشی عصاره اکالیپتوس در روزهای اول و هفتم پس از انجام درمان به ترتیب 85/80% و 14/58% و در مورد عصاره نعناع نیز 19/90% و 24/40% گزارش گردید. بررسی آماری انجام شده اختلاف معنی‌داری را در تعداد جرب‌های جمع آوری شده در تله‌های نصب شده در روز پس از درمان با استفاده از ترکیبات گیاهی و گروه شاهد نشان داد. در صورتی که این تفاوت در تعداد جرب‌های به دام افتاده در یک هفته پس از انجام اسپری مگر درخصوص عصاره اکالیپتوس معنی‌دار نبود. نتیجه گیری نهایی:‌ ‌کنترل جرب قرمز طیور با استفاده از ترکیبات گیاهی دارچین، نعناع و اکالیپتوس امکان پذیر بوده و جهت حصول نتایج جامع نیاز به تحقیقات تکمیلی در این خصوص وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on acaricidal activity of cinnamon, mint and eucalyptus extracts in control of poultry red mite (Dermanyssus gallinae)

نویسندگان [English]

  • Shahrokh Ranjbar Bahadori 1
  • Farzad Azarhoosh 2
1 Department of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar-Iran
2 Graduated from the Faculty of Veterinary Medicine, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: The poultry red mite, Dermanyssus gallinae is the most important ectoparasite in domestic poultry. Some plant preparations have been shown to be an effective acaricide against it. OBJECTIVES: The acaricidal  effects of cinnamon, mint, and eucalyptus extracts were studied. METHODS: Mites were counted in the monitoring traps for the first time in a layer house with a history of D. gallinae problem. Then, some rows of layer house were sprayed using a concentration of 27.50 mg/Cm3 cinnamon, 28.30 mg/Cm3 mint, 63 mg/Cm3 eucalyptus extracts and a similar row was used as an untreated control group. Red mite traps made of cardboard were used to assess the mite density during days 1 and 7 after treatment and removed after 24 h. The collected mites were counted and the efficacy against all mite stages (larvae, nymphs and adults) was calculated. RESULTS: Results showed that on day 1 and 7 after the administration of cinnamon extract, efficacy rate was 66.97% and 12.91%, respectively. Moreover, efficacy rate on day 1 and 7 was 80.85% and 58.14% when treatment was done with eucalyptus extract, 90.19% and 40.24% with mint extract. Also, statistical analyses showed significant differences between trapped mites during the first day after plant preparations treatment and control group. But this study did not show significant differences between trapped mites during the firts week after plant extracts treatment with the exception of eucalyptus. CONCLUSIONS: It can be concluded that plant preparations can be used for controlling  poultry red mite.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dermanyssus gallinae
  • Acaricide
  • cinnamon
  • Mint
  • Eucalyptus