تعیین حدت جدایه‌های اشریشیا کولای جدا شده از طیور در ایران با استفاده از تست کشندگی در جوجه‌های یک روزه

نویسندگان

گروه بیماریهای طیور، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران–ایران

چکیده

زمینـه مـطالعه: کلی باسیلوز ناشی از اشریشیا کولای یکی از مهم‌ترین بیماریهای عفونی طیور می‌باشد. درحالیکه تأثیر فاکتورهای حدت اشریشیا کولای در پرنده در تعامل با عوامل تأثیر‌گذار دیگر می‌تواند متفاوت باشد، صرف وجود آنها تعیین‌کننده میزان حدت باکتری برای پرندگان نمی‌باشد. لذا ضروری است که قدرت بیماریزایی جدایه‌های اشریشیا کولای بر روی پرندگان حساس آزمایش شود. هدف:‌ ‌هدف از انجام این مطالعه تعیین میزان حدت و مقایسه اثر 3 جدایه اشریشیا کولای جدا‌شده از  کلی باسیلوز طیور در ایران بر روی جوجه‌های یک روزه با بهره‌گیری از تست کشندگی بود. روش کار:‌ ‌هفتاد جوجه یک روزه به 3 گروه تیمار 20 قطعه‌ای و 2 گروه کنترل 5 قطعه‌ای تقسیم شدند. هر گروه تیمار به یک جدایه اختصاص داده شد و به 4 زیرگروه 5 قطعه‌ای تقسیم شد. هر جدایه در محیط آبگوشت مایع رشد داده شد و پس از 3 بار شستشو با ‌PBS‌ رقیق سازی شد. سپس میزان  mL5/0  از محلول کشت رقیق نشده (حاوی ‌CFU/mL‌ 109‌ ~ باکتری)، و رقت‌های 1/0، 01/0 و 001/0 هر کشت به هر کدام یک از جوجه‌ها در هر زیرگروه 5 قطعه ای از راه زیر جلد در پشت گردن تلقیح شد. به یک گروه کنترل ‌PBS‌ تزریق شد و گروه کنترل منفی نیز چیزی دریافت نکرد. سپس جوجه‌ها تا 6 روز، هر 12 ساعت کنترل شدند. جوجه‌های تلف شده در طی 6 روز و همچنین جوجه‌های زنده مانده کالبدگشایی و از قلب و کبد آنها برای آزمـایشـات بـاکتـریـولـوژیـک نمـونـه‌گیـری شـد. حـدت هر جدایه اشریشیا کولای بر اساس زمان مرگ، مشاهدات آسیب شناسی بارز و یافته‌های باکتری‌شناسی امتیاز‌بندی شد. نتایج: کلیه سویه‌های اشریشیا کولای مورد بررسی در این مطالعه  توانایی ایجاد تلفات و جراحات بارز کلی‌باسیلوزی را داشتند. تفاوت معنی‌داری بین جدایه‌ها از نظر حدت در رقت‌های مشابه مشاهده نشد اما تفاوت‌ها با گروه‌های ‌PBS‌ و کنترل منفی معنی‌دار بود ‌(05/0“‌. p) نتیجه‌گیری‌نهائی:‌ ‌این مطالعه مشخص نمود که سه جدایه اشریشیا کولای کلی‌باسیلوز قادر به ایجاد تلفات در جوجه‌های یک روزه بودند. این یافته‌ها  آگاهی ما را در مورد خصوصیات حدت سه جدایه ایرانی اشریشیا کولای با منشاء کلی‌باسیلوز طیور افزایش داد. ‌ ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Virulence determination of Iranian Escherichia coli isolates from poultry in day-old chicks using a lethality test

نویسندگان [English]

  • Somayyeh Payervand
  • Seyed Mostafa Peighambari
  • Bahram Shojadost
Department of Avian Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Colibacillosis due to Escherichia coli is one of the most important infectious diseases in poultry. While the influence of E. coli virulence factor in birds may differ due to interactions with other influential factors, the sole presence of such factors in E. coli does not determine its pathogenicity. Therefore, it is necessary to test the pathogenic capability of E. coli isolates on susceptible birds. OBJECTIVES: The purpose of this study was to determine the virulence of three E. coli isolates from colibacillosis and compare their effects on day-old chicks using a lethality test. METHODS: Seventy 1-day-old chicks were divided into 3 treatment groups of 20 chicks and 2 control groups of 5 chicks. Each treatment group was assigned to one E. coli isolate and divided into 4 sub-groups of 5 chicks. The overnight broth culture of each E. coli isolate was washed with PBS three times and diluted. Then, 0.5 ml of undiluted culture (~109 CFU/mL), and the dilutions of 0.1, 0.01, and 0.001 of each culture were injected subcutaneously to each of the 5 birds in each subgroup behind the neck. One group of 5 birds was injected by PBS while negative control group did not receive anything. The chicks were monitored every 12 hours for 6 days. The dead chicks during the course of the experiment and all survived ones were necropsied and samples were taken from hearts and livers for bacteriological culture. Virulence of each E. coli isolate was evaluated based on a scoring system developed on death time, gross pathological observations, and bacteriological findings. RESULTS: All E. coli isolates of this study were capable of causing mortalities and producing the lesions typical of colibacillosis. There were no significant differences among the three E. coli isolates in their in vivo virulence abilities but the difference between each of the three E. coli isolates and each of the two control groups was  significant (p|||£|0.05). CONCLUSIONS: This study determined that our E. coli isolates were able to cause mortalities in day-old chicks. These findings increased our knowledge on the virulence characteristics of three Iranian E. coli isolates originated from avian colibacillosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Escherichia coli
  • virulence
  • lethality test
  • day-old chick model