تولید واکسن براکسی با استفاده از محیط کشت غنی شده و فرمانتور

نویسندگان

بخش تحقیق و تولید واکسن‌های بی هوازی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، کرج–ایران

چکیده

زمینه مطالعه:‌ ‌واکسن براکسی عبارتست از کشت سویه مناسبی از کلستریدیوم سپتیکوم در یک محیط مایع و یا فیلترات آن کشت و یا مشتقات آن که به نحوی غیرفعال شده و سمیت آن از بین رفته ولی ایمنی زائی آن برقرار مانده باشد. هدف:‌ تولید واکسن براکسی با استفاده از  محیط کشت غنی شده در فرمانتور. روش کار:‌ ‌دو محیط کشت مرسوم و غنی شده برای کشت کلستریدیوم سپتیکوم سویه» ‌ 913CN‌در  ظروف شیشه ای 10 لیتری و در فرمانتور در نظر گرفته شد و هر محیط کشت سه نوبت در هر یک از شرایط مورد بررسی قرار گرفت و مجموعاً برای 12 سوسپانسیون باکتریائی به دست آمده کلیه روش‌های استاندارد تعیین عدم وجود سمیت غیر عادی،  توان ایمنی زائی، بی ضرری و ‌MLD‌ انجام شد. نتایج:‌ ‌پس از مقایسه داده‌ها مشخص گردید که کشت باکتری کلستریدیوم سپتیکوم در محیط کشت غنی شده» بکار رفته در فرمانتور بهترین نتیجه را می‌دهد زیرا بالاترین توان ایمنی زائی در این شرائط مشاهده شد. استاندراد های بین المللی IU/mL 5/2 را برای توکسین آلفای کلستریدیوم سپتیکوم تعیین کرده‌اند ولی دراین پژوهش IU/mL 4 بدست آمد. نتیجه گیری نهایی:‌ ‌استفاده از محیط کشت غنی شده در فرمانتور برای تولید واکسن براکسی بسیار مناسب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Production of Braxy vaccine by fermenter and enriched culture media

نویسندگان [English]

  • Reza Pilehchian Langroudi
  • Ahmad Reza Jabari
Department of Anaerobic Vaccine Production, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Karaj-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Braxy vaccine, a culture of a suitable strain or strains of Clostridium septicum in a fluid medium, its filtrate or derivatives, will be inactivated so that it produces its immunogenic activity without toxicity. OBJECTIVES: Production of C. septicum vaccine (Braxy vaccine) using enriched culture media in fermenter. METHODS: Conventional and enriched culture media were used for growing C. septicum (CN913) vaccinal strain in both 10 liter glass bottle and fermenter, in a triplicate manner. All twelve experiments were inspected to ensure compliance with the requirements of the vaccine international standards for minimum lethal dose (MLD), sterility, freedom of abnormal toxicity, safety and potency tests. RESULTS: Results showed that the culture of C. septicum in fermenter using enriched culture media is the best. Based on international standards, 2.5IU/mL was  determined for C. septicum alpha toxin potency test, but in this study 4IU/mL was obtained. CONCLUSIONS: Using enriched culture media in fermenter is suitable for braxy vaccine production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • braxy
  • Clostridium septicum
  • enriched culture media
  • fermenter