بررسی وضعیت مصرف داروهای ضد باکتریایی در گاوداری‌های شیری استان تهران (1384‌-1383‌)

نویسندگان

گروه فارماکولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران– ایران

چکیده

زمینه مطالعه: ‌مصرف داروهای ضدباکتریایی در دام‌های مولد غذا می‌تواند با مخاطرات بهداشتی همراه باشد. با توجه به نبودن اطلاعات در مورد وضعیت مصرف این داروها در گاوداری‌های شیری استان تهران این مطالعه انجام گردید. هدف:‌ ‌بررسی وضعیت و تنوع داروهای ضد باکتریایی مصرفی و میزان رعایت نکات مرتبط با بهداشت عمومی در گاوداری‌های فوق. روش کار: در مجموع 120 واحد گاوداری شیری درچهار منطقه استان تهران شامل منطقه شرق (دماوند)، جنوب– شرق (ورامین و شهر ری)، جنوب– غرب (شهریار و اسلام شهر) و غرب (کرج و ساوجبلاغ)، با استفاده از پرسشنامه و به طور حضوری بررسی شد. نتایج: اکسی تتراسایکلین و پنی سیلین+ استرپتومایسین به ترتیب با میانگین 100%  و 25/93% بیشترین فـراوانـی را از نـظـر تنـوع مصـرف در بین 24 فرآورده ضدباکتریایی مورد استفاده در گاوداری‌های استان داشتند و طیف وسیعی از سایر داروهای ضدباکتریایی نیز درصدهای بالایی را نشان دادند. در بین 10 فرآورده داخل پستانی، کلوگزاسیلین دوره خشکی ‌(DC) با میانگین 5/82% بیشترین فـراوانـی را از نـظـر تنوع مصرف نشان داد. در 4/47% گاوداری‌ها دستور تجویز داروهای ضدباکتریایی توسط افراد غیردامپزشک صادر می‌شد. همچنین درصد قابل توجهی از گاوداری‌ها، شیرهای جمع آوری شده از دام‌های مبتلا به ورم پستان (5/27)% و یا مبتلا به بیماریهای دیگر (2/24)% که با داروهای ضدباکتریایی درمان می‌شدند را به مخازن شیر مورد مصرف انسان وارد می‌کردند. نتیجه گیری نهایی: درصد بالایی از واحدهای گاوداری شیری، اصول درمان منطقی و زمان منع مصرف شیر و گوشت را رعایت نمی‌کنند. این امر می‌تواند ناشی از آگاهی ناکافی افراد شاغل در دامداری در زمینه کاربرد داروها و بهداشت عمومی و نظارت ناکافی شبکه‌های دامپزشکی استان باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on antibacterial drug usage in dairy farms in Tehran province during 2004-2005

نویسندگان [English]

  • Ali Rasooli
  • Seid Mohamad Faghihi
Department of Pharmacology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Antibacterial drug use in food-producing animals may be associated with risks to public health. The present survey was carried out due to lack of data on the status of antibacterial drug usage in Tehran Province dairy farms. OBJECTIVES: The purpose of the present study was to investigate the status of antibacterial drug usage in these farms and implementation of the points from public health view. METHODS: A total of 120 dairy farms in four regions of Tehran province including East (Damavand), South-East (Varamin and Shar-e-Rey), South-West (Shariar and Islamshar) and West (Karaj and Savojbolagh), were surveyed by direct interview using a questionnaire. RESULTS: The mean consumption rate of oxytetracycline and penicillin + streptomycin, 100% and 93.25%, respectively, were the most frequently used antibacterial products in these dairy farms in terms of variety, and a wide range of other antibacterials also showed high percentages of usage. Regarding intramammary formulations, cloxacillin, Dry Cow (DC), with a mean of 82.5%, was shown to be the most frequently used intramammary products in terms of variety. In 47.4% of farms, the orders for antibacterial drugs were issued by non-veterinarians. Also, in a considerable percentage of dairy farms the milk collected from animals receiving antibacterial drugs for mastitis (27.5%) or other infectious diseases (24.2%) were being entered into the milk reservoirs to be used for humans. CONCLUSIONS: The principles of rational antimicrobial therapy as well as withdrawal/ milk discard times are not implemented in a great percentage of these dairy farms. This situation may be due to lack of knowledge among dairymen regarding drug use and public health, and inadequate supervision of the veterinary offices of Tehran province.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibacterial
  • Dairy farm
  • drug usage