اثر مکمل کروم متیونین بر شاخصه‌های هماتولوژی و پارامترهای کیفی گوشت بزغاله

نویسندگان

1 گروه تغذیه دام، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند، بیرجند–ایران

2 گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج–ایران

3 گروه تغذیه دام، دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان، زنجان–ایران ‌ ‌

4 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران،‌تهران–ایران

چکیده

‌‌تحقیقات گذشته نشان داده که عنصرکروم برای رشد و سنتز پروتئین ضروری است. هدف: بررسی اثرات سطوح مختلف مکمل کروم متیونین بر عملکرد تولید، کیفیت گوشت و شاخصه‌های هماتولوژی بزغاله. روش کار: 32 رأCس بزغاله نر نژاد مهابادی4 تا 5 ماهه و با میانگین وزن اولیه ‌kg‌ 2±22، در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار(سطوح مختلف مکمل کرومیم متیونین) مورد استفاده قرار گرفتند. بزغاله‌ها با 4 سطح مکمل کروم شامل: صفر (تیمار شاهد)، (‌(ugCr/kgDM 500، 1000 و 1500 از مکمل کروم کلیت شده با متیونین به صورت انفرادی و به مدت 100 روز تغذیه شدند. بزغاله‌ها هر 21 روز وزن کشی شده و در روز 75 آزمایش به منظور تعیین پارامترهای هماتولوژی خون گیری به عمل آمد. در انتهای آزمایش بزغاله‌ها کشتار و خصوصیات کیفی گوشت عضله راسته با اندازه گیری رنگ، نیروی برش، ترکیب شیمیایی، نگهداری آب و ‌pH‌ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: میانگین ماده خشک مصرفی و افزایش وزن روزانه تحت تأثیر مکمل کروم قرار نگرفت(05/0>‌p‌)، در حالی که  سطح (‌(ug/kgDM‌1500 کروم بـاعـث بهبود ضریب تبدیل شد(05/0<‌‌p‌.) مکمل کروم باعث افزایش تعداد گلبول‌های سفید خون شد(05/0<‌p‌)، اما اثری بر دیگر پارامترهای همـاتـولـوژی خـون نـداشـت (05/0>‌p‌.) مکمل کروم تأثیر معنی‌داری بر محتوی خاکستر، رطوبت، چربی، اُفت حاصل از پخت، تولید شیرابه و همچنین‌pH‌ عضله راسته نداشت (05/0>‌p‌.) اگرچه مکمل کروم باعث افزایش شاخص‌های رنگ و محتوی پروتئین عضله راسته شد (05/0<‌p‌.) میزان نیروی برش عضله راسته به طور نسبی تحت تأثیرمکمل کروم کاهش یافت (1/0p<‌.) ‌ نتیجه گیری نهایی:‌ ‌نتایج نشان می‌دهد که استفاده از مکمل کروم متیونین در جیره غذایی بزغاله می‌تواند باعث بهبود عملکرد، کیفیت گوشت و افزایش تعداد گلبول‌های سفید خون شود. ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of chromium-methionine supplementation on hematologic characteristics and meat quality parameters in goat kids

نویسندگان [English]

  • Ali Emami 1
  • Mehdi Ganjkhanlou 2
  • Abolfazl zali 2
  • Amir Akbari -Afjani 3
  • Manochehr Amini 4
1 Department of Animal Sciences, Faculty of Agricultural Sciences and Engineering, University of Birjand, Birjand-Iran
2 Department of Animal Sciences, Faculty of Agricultural Sciences and Engineering, University of Tehran, Karaj-Iran
3 Department of Animal Sciences, Faculty of Agricultural Sciences and Engineering, University of Zanjan, Zanjan-Iran
4 Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Previous research has shown that Cr is needed for growth and protein synthesis. ObjectiveS:  This study was carried out to determine the effects of supplementing chromium-methionine (Cr-Met) on performance, hematologic characteristics and meat quality parameters in kids. Methods: Thirty-two male kids (average initial BW of 22 ± 2 kg, 4mo) were used in a completely randomized design with four treatments: 1. control (without Cr), 2. 500, 3. 1000 and 4. 1500 ug Cr/kg of Cr-Met diet. The animals were kept in separate pens for 100 days. Kids were weighed at 21 day intervals and blood samples drawn on 75 day of the experiment were analyzed for hematologic characteristics. Kids were slaughtered at the end of the trial, and meat quality parameters (Warner-Bratzlershear force, color, chemical composition, water retention and pH) of longissimus dorsi muscle (LDM) were studied. Results: The average of dry matter intake and daily gain weight were not affected by chromium supplementation (p>0.05) but, feed conversion ratio (FCR) improved in 1500 ug Cr/kg group. Chromium supplementation increased total white blood cell count (p<0.05) although, the other hematologic parameters were not affected by Cr-Met (p>0.05). Addition of different levels of (Cr-Met) failed to significantly effect on lightness (L*), pH, moisture (%), intramuscular fat (%), cooking loss and drip loss percentage (p>0.05). Chromium supplementation increased redness (a*), yellowness (b*), chroma, hue angle and crude protein content(%) of LDM (p<0.05). Supplemental Cr decreases Warner-Bratzlershear force of LDM (p<0.1). ConclusionS: These results indicate that Cr-Met diet improved performance, meat quality and increased white blood cells in Mahabadi goat kids.

کلیدواژه‌ها [English]

  • chromium-methionine
  • feed conversion ratio
  • Hematology
  • Mahabadi goat kid
  • Meat quality