شناسایی کنه‌ها و گونه‌های تیلریا و بابزیا در بزها با دو روش بیولوژی ملکولی و گسترش خونی: مطالعه استانی در شهرستان مشهد

نویسندگان

1 دانش آموخته، دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد–ایران

2 گروه پاتوبیو لوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد–ایران

چکیده

زمینـه مطالعه: بابزیوز و تیلریوز از بیماریهای مهم انگلی تک یاخته‌ای هستند که توسط کنه‌های سخت منتقل شده و باعث بروز زیان‌های اقتصادی در صنعت دامپروری می‌گردند. ‌هدف: این مطالعه با هدف شناسایی مولکولی آلودگی بابزیا‌ ‌و تیلریا‌ ‌در بزها و کنه‌های ناقل در  شهرستان مشهد انجام گرفت. روش کار: 100‌ نمونه خون بز و همچنین تعداد 249 کنه سخت از گله‌های با تاریخچه آلودگی به پیروپلاسموز، جمع آوری شدند. نمونه‌ها در شرایط سرد به آزمایشگاه منتقل گردید . از نمونه‌های خون  گسترش تهیه شده و با گیمسا رنگ آمیزی  گردید و با میکروسکوپ نوری مورد آزمایش قرار گرفتند. کنه‌ها با استفاده از کلیدهای تشخیص موجود شناسایی شدند. کنه‌ها برحسب جنس وگونه  و جنسیت به مجموعه‌های 5 تایی تقسیم گردید. نمونه‌های خون؛ غددبزاقی و تخمدان کنه‌ها  . با استفاده از پرایمرهای اختصاصی دو تک یاخته تیلریا‌ ‌و بابزیا‌ ‌مورد آزمایش ‌PCR قرار گرفتند. نتایج: در این مطالعه، در بررسی میکروسکوپی گسترش‌های خونی، هیچگونه نمونه مشکوک به اجرام پیروپلاسمایی مشاهده نشد. از مجموع246 ‌کنه به تـرتیـب ریپـی سفـالـوس تـورانیکـوس127 (6/51)%، درمـاسنتـور مارژیناتوس‌ ‌67(2/27‌)%، هیالوما مارژیناتوم44‌ ‌(9/17‌‌)%، ریپی سفالوس سنگوئینوس 4(6/1‌)%، هیالوما آناتولیکوم2 (8/0‌)%، ‌ هیالوما آسیاتیکوم 1‌ (4/0‌‌)%، همافیزالیس سولکاتا‌  1‌ (4/0‌‌)%شناسایی شدند. کنه غالب در منطقه ریپی سفالوس تورانیکوس‌ ‌تشخیص داده شد. نتایج آزمایشات ملکولی نشان دهنده عدم آلودگی همه نمونه‌های خون بز به تیلریا‌ ‌و بابزیا بودند. تنها در غدد بزاقی کنه هیالوما مارژیناتوم‌ ‌آلودگی به تیلریا‌ ‌تشخیص داده شد. نتیجه گیری نهایی: بر اساس نتایج میکروسکوپی و ملکولی هیچگونه آلودگی تیلریایی و بابزیایی در بزهای شهرستان مشهد بدست نیامد. همچنین در این مطالعه کنه رپی سفالوس تورانیکوس‌ ‌کنه غالب آلوده کننده در بزهای این شهرستان بود. نتایج ملکولی فقط آلودگی غدد بزاقی  هیالوما مارژیناتوم‌ ‌را به تیلریا‌ ‌تأیید نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Babesia and Theileria species in goats and ticks with smear observation and molecular examination in Mashhad, Khorasan Razavi province, Iran

نویسندگان [English]

  • Majid Khodaverdi Azghandi 1
  • Gholamreza Razmi 2
1 Graduated from the Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad-Iran
2 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Babesiosis and Thosis are parasitic tick-borne diseases that cause a lot of economic loss in livestock Industry. Objectives: The purpose of the present study was to detect Babesia and Theileria infection in goats and and vector ticks in goats in Mashhad. Methods: One hundred blood samples of goats and 246 ticks were collected from some suspected flocks with history of piroplasmosis. The samples were transported to laboratory under cold condition. Blood smears were prepared and stained by Geimsa method and examined with a light microscope at ×1000 magnitude. The collected ticks were separated into tick pools of five according to their species and sex. The blood, salivary gland and ovaries of tick samples were examined using specific primers of Babesia.spp and Theileria.spp by semi nested-PCR. Results: Piroplasm bodies were not observed in any blood samples of goat in Mashhad. In a total of 246 collected ticks, seven species were identified as follows: R. turanicus 127(51.6%), D. marginatus 67 (27.2%), Hy. marginatum 44 (17.9%), R. sangunincus 4(1.6%), Hy. anatolicum 2(0.8%), Hy. asiaticum 1(0.4%) and Heam. sulcata 1(0.4%). Dominant tick species of goats in Mashhad suburb were R. turanicus and D. marginatus. The results of PCR showed that none of the blood samples were infected with Babesia spp. and Theileria spp. Also, Theileria infectoin was detected in a sample salivary glands  of Hy. marginatum. ConclusionS: Based on microscopic and molecular results, no  Theileria spp. and Babesia spp. infection were detected in goats. R.turanicus was the dominat tick species and Theileria spp. infection was detected in one sample of Hy.marginatum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Babesia
  • Goat
  • Molecular identification
  • Theileria
Altay, K., Aktas, M., Dumanli,N. (2007) Theileria infections in small ruminants in the east and southeast Anatolia. Türkiye Parazitol Derg. 31: 268-271.
Anwar, M. (1974) Geographical distribution of bloodprotozoan parasites of ruminants in Iran. Bull Off Int Epizoot. 81: 793-798.
Fahri, S., Serpil, N., Bayram, A.Y.,  Ayse, C., Zafer, K. (2009) Epidemiological studies on sheep and goat theileria infection Ankara. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 56: 127-129.
Hashemi- Fesharaki, R., Uilenberg, G. (1981) Babesia crassa n.sp. (Sporozoa, Babesiidae) of domestic sheep in Iran. Vet Q. 3: 1-8.
Hashemi-Fesharaki, R. (1997) Tick-borne disease of sheep and goats and their related vectors in Iran. Parasitology. 39: 115- 117.
Heidarpour-Bami, M., Haddadzadeh, H.R., Kazemi, B., Khazraiinia, P., Bandehpour, M., Aktas, M. (2009) Molecular identification of ovine Theileria species by a new PCR-RFLP method. Vet Parasitol. 161: 171-177.
Nausheen, I., Qayyum, M., Hussain, M., Qasim Khan, M. (2010) Prevalence of tick infestation and theileriosis in sheep and goat. Pak Vet J. 30: 178.
Noaman, V., Jahangirnezhad, A.A., Nabinezhad, A.A.R. (2005) A study on prevalence and identification of Babesia spp. in immigrant sheep & goats and nomadic people of isfahan province. Pajouhesh va Sazandegi. (In Persian).  18: 35-41.
Ranjbar-Bahadori, S., Eckert, B., Omidian, Z., Shirazi, N.S., Shayan, P. (2011) Babesia ovis as the main causative agent of sheep babesiosis in Iran. Parasitol Res. 110: 1531.
Rashidi, A., Razmi, G.R. (2012) Molecular detection of Theileria spp. in sheep and vector ticks in the North Khorasan Province, Iran. Trop Anim Health Prod. 45: 299 -303.
Razmi, G.R., Naghibi, A., Aslani, M., Fathivand, M., Dastjerdi, K. (2002) An Epidemiological study on ovine babesiosis in the mashhad suburb area, province of khorasan, Iran. Vet Parasitol. 108: 109-15.
Razmi, G.R., Naghibi, A., Aslani, M.R., Dastjerdi,K., Hossieni, H. (2003) An epidemiological study on Babesia infection in small ruminants in Mashhad suburb, Khorasan Province, Iran. Small Rumin Res. 50: 39-44.
Razmi, G.R., Eshrati, H., Rashtibaf, M. (2006) Prevalence of Theileria spp. infection in sheep in South Khorasan province, Iran. Vet Parasitol. 140: 239-43.
Sadeghi Dehkordi, Z., Zakeri. S., Nabian, S., Bahonar, A., Ghasemi, F., Noorollahi, F. (2010) Molecularand biomorphometrical identification of ovine babesiosis in Iran. Iran J Parasitol. 5: 21-30.
Ziapour, P., Esfandiari, B.,  Youssefi, M.R. (2008) Study of the prevalence of babesiosis in domesticated animals with suspected signs in Mazandaran province, North of Iran, During 2008. J Anim Vet Adv. 10: 712-714.
Shayan, P., Rahbari, S. (2005) Simultaneous differentiation between Theileria spp. and Babesia spp. On stained blood smear using PCR. Parasitol Res. 97: 281-286.
Soulsby, E.J.L. (1982) Helminths Arthropods and Protozoa of Domesticated Animals. London: Baillier Tindall and Cassel Ltd. London, UK.
Smith, M.C., Sherman, D.M. (2009) Goat Medicine. (2nd ed.) Wiley-Blackwell. Iowa. New York, USA.
Walker, A., Camicas, J., Bouattour, A., Estrada-pana, A. (2004) Ticks of Domestic Animals in the Mediterranean Region. (1st ed.) University of Zaragosa Press.Zaragosa, Spain.
Zaeemi, M., Haddadzadeh, H., Khazraiinia, P., Kazemi, B., Bandehpour, M. (2011) Identification of different Theileria species (Theileria lestoquardi, Theileria ovis, and Theileria annulata) in naturally infected sheep using nested PCR-RFLP. Parasitol Res. 108: 837-43.