برآورد میزان نیاز آهن مرغ‌های مادر گوشتی در اواخر دوره تولید با استفاده از مدل‌های غیرخطی

نویسندگان

گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج– ایران

چکیده

زمینه مطالعه: تاکنون تحقیقی در زمینه نیاز آهن مرغ‌های مادر گوشتی انجام نشده است. هدف:  آزمایش برای تعیین نیاز آهن مرغ مادر گوشتی با استفاده از مدل‌های غیر خطی انجام شد. روش کار: 48 قطعه مرغ مادر گوشتی( سویه کاب 500) به صورت انفرادی در قفس‌های گالوانیزه قرار گرفتند. مرغ‌ها مدت 3 هفته جهت تخلیه ذخایر آهن تغذیه شدند. در 62 هفتگی، مرغ‌ها به صورت تصادفی به 4 تیمار (‌ppm82 ،67،52 ،37 ‌ آهن) با 4 تکرار اختصاص یافتند. وزن بدن، تولید تخم‌مرغ و وزن تخم‌مرغ در طول 6 هفته آزمایش اندازه‌گیری شدند. نتایج: بر اساس نتایج حاصل از مدل‌ خط شکسته میزان نیاز آهن برای صفات سرانه تولید تخم‌مرغ، وزن تخم مرغ، وزن توده تخم‌مرغ، میزان آهن کبد، سرم، مغز استخوان، طحال و تخم مرغ به ترتیب ‌ppm65، 62، 54، 72، 57، 63 و 64 بود. آهن مورد نیاز برآورد شده با استفاده از مدل لوجستیک برای صفات میزان آهن کبد، طحال، سرم خون و مغز استخوان به ترتیب ppm66، 53، 129 و 58 بود. مدل نمایی میزان نیاز آهن را برای صفات وزن تخم‌مرغ، میزان آهن کبد، طحال، سرم خون و مغز استخوان به ترتیب ‌ppm62، 96، 70، 73 و 111 برآورد کرد. بر اساس مدل تابعیت درجه دو نیز میزان نیاز آهن برای صفات سرانه تولید تخم‌مرغ، وزن تخم مرغ، میزان آهن کبد، سرم، مغز استخوان، طحال و تخم مرغ به ترتیب ‌ppm 65،66،71،220،51،70 و 62 بود. در میان 4 مدل مورد استفاده، با توجه به پایین بودن واریانس بین نیازهای برآوردی، مدل خط شکسته برآورد دقیق‌تری از نیاز آهن داشت. نتیجه‌گیری نهایی: نیاز آهن در مرغ‌های مادر گوشتی در اواخر دوره تولید بیش از میزان توصیه شده (راهنمای پرورش کاب 500، ppm 55) است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of iron requirement for broiler breeder hens at the late stage of production cycle using nonlinear models

نویسندگان [English]

  • Mahmood Abbasi
  • Mojtaba Zaghari
  • Mahdi Ganjkhanlou
Department of Animal Sciences, College of Agriculture and Natural Resources University of Tehran, Karaj-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: No study has been conducted on iron requirements of broiler breeder hens until now. OBJECTIVES: The purpose of the present study was to determine the iron requirement of broiler breeder hens using nonlinear models. METHODS: Forty eight (Cobb 500) broiler breeder hens were individually placed in galvanized wire cages. In order to depletion of hens iron reserved, hens were offered a semi purified iron deficient diet for 3 weeks. At 62 week of age, Hens  were  randomly  allocated  to  4  dietary  treatments  (37, 52, 67, 82 ppm of diet iron) with 4 replicates. Body weight gain, egg production and egg weight were measured during 6 weeks experimental period. RESULTS: The results showed that the estimated iron requirement for egg production(H.H), egg weight, iron content of the liver, blood serum, bone marrow, spleen and egg yolk were 65, 62, 54, 72, 57, 63, 64 ppm respectively. The logistic model was fitted to iron content of liver, spleen, serum and bone marrow, suggested that iron requirement were equal to 66, 53, 129, 58 ppm respectively. Fitted exponential model estimated iron requirement for egg weight, iron content of liver, spleen, serum and bone marrow were 62, 96, 70, 73, 111 ppm respectively. Also based on the quadratic equation models, estimated iron requirement for egg production(H.H), egg weight, iron content of the liver, blood serum, bone marrow, spleen and egg yolk were 65, 66, 71, 220, 51, 70, 62 ppm respectively. Among the four models used, the broken line model is more accurate in estimating the required iron than other models due to the low variance between estimated requirements. CONCLUSIONS: Results indicated that value recommended by primary breeder (Cobb 500 management guide, 55 ppm) is lower than values obtained in present study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broiler breeder hens
  • estimate requirement
  • Iron
  • nonlinear models
Aoyagi, S., Baker, D.H. (1995) Iron requirement of chicks fed a semipurified diet based on casein and soy protein concentrate. Poult Sci. 74:412-415.
Baker, D.H. (1986) Problems and pitfalls in animal experiments designed to establish dietary requirements for essential nutrients. J Nutr. 116: 2339-2349.
Baker, D.H., Batal, A.B., Parr, T.M., Augspurger, N.R., Parsons, C.M. (2002) Ideal ratio (relative to lysine) of tryptophan, threonine, isoleucine, and valine for chicks during the second and third weeks posthatch. Poult Sci. 81: 485-494.
Barry, M. (1974) Liver iron concentration, stainable iron, and total body storage iron. Gut. 15: 411-415.
Bess, F., Vieira, S.L., Favero, A., Cruz, R.A., Nascimento, P.C. (2012) Dietary iron effects on broiler breeder performance and egg iron contents. Anim. Feed Sci Technol. 178: 67-73.
Cao, J., Luo, X.G., Henry, P.R., Ammerman, C.B., Littell, R.C., Miles, R.D. (1996) Effect of dietary iron concentration, age, and length of iron feeding on feed intake and tissue iron concentration of broiler chicks for use as a bioassay of supplemental iron sources. Poult Sci. 75: 495-504.
Chio, L.F., Bunden, K., Vohra, P., Kratzer, F.H. (1976) An abnormal requirement for iron in dystrophic chickens. Poult Sci. 55: 808-813.
Davis, P.N., Norris, L.C., Kratzer, F.H. (1962) Iron deficiency studies in chicks using treated isolated soybean protein diets. J Nutr. 78: 445-453.
Deobald, H.J., Elvehjem, C.A. (1935) The effect of feeding high amounts of soluble iron and aluminum salts. Am J Physiol 111: 118-123.
Kehrer, J.P. (1993) Free radicals as mediators of tissue injury and disease. Crit Rev Toxicol. 23: 21-48.
Kulkarni, R.C., Shrivastava, H.P., Mandal, A.B., Deo, C., Deshpande, K.Y., Singh, R., Bhanja, S.K. (2011) Assessment of growth performance, immune response and mineral retention in colour broilers as influenced by dietary iron. Anim. Nutr. Feed Technol. 11: 81-90.
Lowry, S. (1992) Use and misuse of multiple comparisons in animal experiments. J Anim Sci. 70: 1971-1977.
Ma, W.Q., Sun, H., Zhou, Y., Wu, J., Feng, J. (2012) Effects of iron glycine chelate on growth, tissue mineral concentrations, fecal mineral excretion, and liver antioxidant enzyme activities in broilers. Biol Trace Elem Res. 149: 204-211.
Mack, S., Bercovici, D., De Groote, G., Leclercq, B., Lippens, M., Pack, M., Schutte, J.B., Van Cauwen-berghe, S. (1999) Ideal amino acid profile and dietary lysine specification for broiler chickens of 20 to 40 days of age. Br Poult Sci. 40: 257-265.
McDowell, L.R. (2003) Minerals in Animal and Human Nutrition. Elsevier Science BV. Amsterdam, The Netherlands.
McNaughton, J.L., Day, E.J. (1979) Effect of dietary Fe to Cu ratios on hematological and growth responses of broiler chickens. J Nutr. 109: 559-564.
Morck, T.A., Austic, R.E. (1981) Iron requirements of White Leghorn hens. Poult Sci. 60: 1497-1503.
Naber, E.C. (1979) The effect of nutrition on the composition of eggs. Poult Sci. 58: 518-528.
Park, S.W., Namkung, H., Ahn, H.J., Paik, I.K. (2004) Production of iron enriched eggs of laying hens. Asian Aust J Anim Sci. 17: 1725-1728.
Pesti, G.M., Vedenov, D., Cason, J.A., Billard, L. (2009) A comparison of methods to estimate nutritional requirements from experimental data. Br Poult Sci. 50: 16-32.
Piperno, A. (1998) Classification and diagnosis of iron overload. Haematology. 83: 447-455.
Pollitt, E., Leibel, R.L. (1976) Iron deficiency and behavior. J Pediatr. 88: 372-381.
Ramadan, N.A., Omar, A.S., Bahakaim, A.S.A., Osman, S.M. (2010) Effect of using different levels of iron with Zinc and copper in layer's diet on egg iron enrichment. Int J Poult Sci. 9: 842-850.
Reichmann, H., Janetzky, B., Riederer, P. (1995) Iron-dependent enzymes in Parkinson's disease. J Neural Transm Suppl. 46: 157-164.
Shelton, J.L., Southern, L.L. (2006) Effects of phytase addition with or without a trace mineral premix on growth performance, bone response variables, and tissue mineral concentrations in commercial broilers. J Appl Poult Res. 15: 94-102.
Tako, E., Glahn, R.P. (2011) Iron status of the late term broiler (Gallus gallus) embryo and hatchling. Int J Poult Sci. 10: 42-48.
Vahl, H.A., Van 'T Klooster, A.T. (1987) Dietary iron and broiler performance. Br Poult Sci. 28: 567-576.
Yu, B., Huang, W.J., Chiou, P.W. (2000) Bio-availability of iron from amino acid complex in weaning pigs. Anim Feed Sci Technol. 86: 39-52.