بررسی تفکیک ژنی مجتمع عمده پذیرش بافتی با استفاده از نشانگر ریزماهواره ‌0258LEI در طیور بومی و تجاری

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز،‌شیراز–ایران

2 گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران–ایران

3 گروه بهداشت و تعذیه دام و طیور، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران–ایران

چکیده

زمینه مطالعه: مجتمع عمده پذیرش بافتی ‌(MHC)‌ در طیور با حساست یا مقاومت نسبت به بیماریها، صفات تولیدی و تولید‌مثلی در ارتباط بوده و تشخیص تنوع آن در جمعیت‌های در حال اصلاح نژاد می‌تواند به انتخاب افراد مقاوم به بیماری‌ و تهیه واکسن‌های مؤثر کمک نماید. تعیین هاپلوتیپ‌های ‌MHC‌ با کمک ریزماهواره 0258LEI امکان پذیر است. هدف:‌ ‌هدف از مطالعه حاضر بررسی پلی‌مرفیسم ‌MHC‌ در دو جمعیت طیور بومی خراسان رضوی و طیور تجاری لگهورن با استفاده از ریزماهواره 0258LEI و همچنین بررسی نحوه تفکیک و وراثت آن در این جمعیت‌ها است. روش کار:‌ ‌تعداد 335 نمونه مربوط به دو جمعیت بومی خراسان و تجاری لگهورن، شامل دو جمعیت والدین ‌(P)‌ و جوجه‌ها (1F‌) مورد آزمایش قـرار گرفت. به منظور تعیین ژنوتیپ‌های ‌MHC‌ از ریزماهواره 0258LEI استفاده شد. بررسی نحوه وراثت آلل‌ها از والدین به فرزندان و تعادل هاردی–وینبرگ، با کمک آزمون مربع کای و نسبت درست‌نمایی صورت گرفت. نتایج:‌ ‌در جمعیت طیور بومی خراسان 20 آلل ریزماهواره 0258LEI شناسایی شد که آلل ‌bp‌ 321 بیشترین (88/22 )% و آلل ‌bp‌ 182 کمترین ( 16/0)% فراوانی را داشتند. در جمعیت طیور تجاری سه آلل از این نشانگر شناسایی شد که بیشترین فراوانی در آلل ‌bp‌ 261 (50)% و کمترین فراوانی در آلل ‌bp‌ 487 (6)% دیده شد. در بررسی نحوه وراثت آلل‌ها از والدین به فـرزنـدان و تعـادل هـاردی–وینبـرگ، در جمعیـت طیـور بـومـی خـراسـان تفـاوت معنـی‌داری بیـن دو جمعیـت والـدیـن و جوجه‌ها مشاهده نشد. نتیجه‌گیری‌نهایی:‌ ‌نتایج این مطالعه بیانگر تنوع ژنتیکی بالای طیور بومی در مقایسه با طیور تجاری است. در جمعیت طیور بومی برتری برای انتخاب آللی خاص وجود نداشته و چنانچه فراوانی آللی در جمعیت جوجه‌ها بالاتر است، به دلیل بالا بودن فراوانی آن آلل در جمعیت والدین بوده که گامت‌های آنها، خزانه ژنی جمعیت را می‌سازند.

کلیدواژه‌ها


Amini, F. (2012) Genetics. (1st ed.) Persian Translat-ion, Jahad Daneshgahi Publishing. Tehran, Iran.
Bader, S.R., Kothlow, S., Trapp, S., Schwarz, S.C., Philipp, H.C., Weigend, S., Sharifi, A.R., Preisinger, R., Schmahl, W., Kaspers, B., Matiasek, K. (2010) Acute paretic syndrome in juvenile White Leghorn chickens resembles late stages of acute inflammatory demyelinating polyneuropathies in humans. J Neuroinflammation. 7: 1-20.
Chazara, O., Juul-Madsen, H.R., Chang, C.S., Tixier-Boichard, M., Bed'hom, B. (2011) Correlation in chicken between the marker LEI0258 alleles and major histocompatibility complex sequences. BMC Proc. 5(Suppl 4): 1-5.
Davison, T.T.F., Kaspers, B., Schat, K.A. (2008) Avian Immunology. (1st ed.) Elsevier Ltd. London, UK.
Emara, M.G., Kim, H., Zhu, J., Lapierre, R.R., Lakshmanan, N., Lillehojt, H.S. (2002) Genetic diversity at the major histocompatibility complex (B) and microsatellite loci in three commercial broiler pure lines. Poult Sci. 81: 1609-1617.
Ewald, S.J., Ye, X., Avendano, S., McLeod, S., Lamont, S.J., Dekkers, J.C. (2007) Associations of BF2 alleles with antibody titres and production traits in commercial pure line broiler chickens. Anim Genet. 38: 174-176.
Fulton, J.E., Juul-Madsen, H.R., Ashwell, C.M., McCarron, A.M., Arthur, J.A., O'Sullivan, N.P., Taylor Jr, R.L. (2006) Molecular genotype identific-ation of the Gallus gallus major histocompatibility complex. Immunogenetics. 58: 407-421.
Goto, R.M., Afanassieff, M., Ha, J., Iglesias, G.M., Ewald, S.J., Briles, W.E., Miller, M.M. (2002) Single-strand conformation polymorphism (SSCP) assays for major histocompatibility complex B genotyping in chickens. Poult Sci. 81: 1832-1841.
Izadi, F., Ritland, C., Cheng, K.M. (2011) Genetic diversity of the major histocompatibility complex region in commercial and noncommercial chicken flocks using the LEI0258 microsatellite marker. Poult Sci. 90: 2711-2717.
Kaufman, J., Milne, S., Gobel, T.W., Walker, B.A., Jacob, J.P., Auffray, C., Zoorob, R., Beck, S. (1999) The chicken B locus is a minimal essential major histocompatibility complex. Nature. 401: 923-925.
Lakshmanan, N., Gavora, J.S., Lamont, S.J. (1997) Major histocompatibility complex class II DNA polymorphisms in chicken strains selected for Marek's disease resistance and egg production or for egg production alone. Poult Sci. 76: 1517-1523.
Lima-Rosa, C.A.D.V., Canal, C.W., Fallavena, P.R.V, Freitas, L.B.D., Salzano, F.M. (2005) LEI0258 microsatellite variability and its relationship to B-F haplotypes in Brazilian (blue-egg Caipira) chickens. Genet Mol Biol. 28: 386-389.
Lwelamira, J., Kifaro, G.C., Gwakisa, P.S., Msoffe, P.L.M. (2008) Association of LEI0258 microsatellite alleles with antibody response against Newcastle disease virus vaccine and body weight in two Tanzania chicken ecotypes. Afr J Biotechnol. 7: 714-720.
Miller, M.M., Bacon, L.D., Hala, K., Hunt, H.D., Ewald, S.J., Kaufman, J., Zoorob, R., Briles, W.E. (2004) 2004 Nomenclature for the chicken major histocompatibility (B and Y) complex. Immuno-genetics. 56: 261-279.
Muir, W.M., Aggrey, S.E. (2003) Poultry Genetics, Breeding and Biotechnology. (1st ed.) CABI Publish-ing, UK.
Owen, J.P., Delany, M.E., Mullens, B.A. (2008) MHC haplotype involvement in avian resistance to an ectoparasite. Immunogenetics. 60: 621-631.
Petersen, A., Chadfield, M.S., Christensen, J.P., Christensen, H., Bisgaard, M. (2008) Characteriz-ation of small-colony variants of Enterococcus faecalis isolated from chickens with amyloid arthropathy. J Clin Microbiol. 46: 2686-2691.
Schou, T.W., Permin, A., Juul-Madsen, H.R., Sorensen, P., Labouriau, R., Nguyen, T.L., Fink, M., Pham, S.L. (2007) Gastrointestinal helminths in indigenous and exotic chickens in Vietnam: associ-ation of the intensity of infection with the major histocompatibility complex. Parasitology. 134: 561-573.
Suzuki, K., Matsumoto, T., Kobayashi, E., Uenishi, H., Churkina, I., Plastow, G., Yamashita, H., Hamasima, N., Mitsuhashi, T. (2010) Genotypes of chicken major histocompatibility complex B locus associated with regression of Rous sarcoma virus J-strain tumors. Poult Sci. 89: 651-657.
Tizard, I.R. (2008) Veterinary Immunology. (8th ed.) Saunders Elsevier Ltd. New York, USA.