بررسی تفکیک ژنی مجتمع عمده پذیرش بافتی با استفاده از نشانگر ریزماهواره ‌0258LEI در طیور بومی و تجاری

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز،‌شیراز–ایران

2 گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران–ایران

3 گروه بهداشت و تعذیه دام و طیور، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران–ایران

چکیده

زمینه مطالعه: مجتمع عمده پذیرش بافتی ‌(MHC)‌ در طیور با حساست یا مقاومت نسبت به بیماریها، صفات تولیدی و تولید‌مثلی در ارتباط بوده و تشخیص تنوع آن در جمعیت‌های در حال اصلاح نژاد می‌تواند به انتخاب افراد مقاوم به بیماری‌ و تهیه واکسن‌های مؤثر کمک نماید. تعیین هاپلوتیپ‌های ‌MHC‌ با کمک ریزماهواره 0258LEI امکان پذیر است. هدف:‌ ‌هدف از مطالعه حاضر بررسی پلی‌مرفیسم ‌MHC‌ در دو جمعیت طیور بومی خراسان رضوی و طیور تجاری لگهورن با استفاده از ریزماهواره 0258LEI و همچنین بررسی نحوه تفکیک و وراثت آن در این جمعیت‌ها است. روش کار:‌ ‌تعداد 335 نمونه مربوط به دو جمعیت بومی خراسان و تجاری لگهورن، شامل دو جمعیت والدین ‌(P)‌ و جوجه‌ها (1F‌) مورد آزمایش قـرار گرفت. به منظور تعیین ژنوتیپ‌های ‌MHC‌ از ریزماهواره 0258LEI استفاده شد. بررسی نحوه وراثت آلل‌ها از والدین به فرزندان و تعادل هاردی–وینبرگ، با کمک آزمون مربع کای و نسبت درست‌نمایی صورت گرفت. نتایج:‌ ‌در جمعیت طیور بومی خراسان 20 آلل ریزماهواره 0258LEI شناسایی شد که آلل ‌bp‌ 321 بیشترین (88/22 )% و آلل ‌bp‌ 182 کمترین ( 16/0)% فراوانی را داشتند. در جمعیت طیور تجاری سه آلل از این نشانگر شناسایی شد که بیشترین فراوانی در آلل ‌bp‌ 261 (50)% و کمترین فراوانی در آلل ‌bp‌ 487 (6)% دیده شد. در بررسی نحوه وراثت آلل‌ها از والدین به فـرزنـدان و تعـادل هـاردی–وینبـرگ، در جمعیـت طیـور بـومـی خـراسـان تفـاوت معنـی‌داری بیـن دو جمعیـت والـدیـن و جوجه‌ها مشاهده نشد. نتیجه‌گیری‌نهایی:‌ ‌نتایج این مطالعه بیانگر تنوع ژنتیکی بالای طیور بومی در مقایسه با طیور تجاری است. در جمعیت طیور بومی برتری برای انتخاب آللی خاص وجود نداشته و چنانچه فراوانی آللی در جمعیت جوجه‌ها بالاتر است، به دلیل بالا بودن فراوانی آن آلل در جمعیت والدین بوده که گامت‌های آنها، خزانه ژنی جمعیت را می‌سازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Allelic segregation of major histocompatibility complex using LEI0258 microsatellite marker in indigenous and commercial chickens

نویسندگان [English]

  • Atefeh Esmailnejad 1
  • Gholamraza Nikbakhat 2
  • Neda Khazeni Oskoui 2
  • Farhad Amini 3
1 Department of Pathobiology, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz-Iran
2 Department of Microbiology and Immunology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
3 Department of Animal and Poultry Health and Nutrition, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Major histocompatibility complex (MHC) in chicken has profound influence on resistance/susceptibility to disease, and production and reproduction traits. Microsatellite marker LEI0258 is a genetic indicator for MHC haplotypes. Recognizing diversity of MHC haplotypes in selectively bred populations will be helpful for selecting population resistant to disease and development of effective vaccines. Objectives: The purpose of the present study was to evaluate polymorphism at MHC in two populations of Khorasan indigenous chickens and commercial Leghorn breed using microsatellite marker LEI0258 and to investigate its segregation and heredity. Methods: A total of 335 blood samples from Khorasan Razavi indigenous chickens and commercial Leghorn population including parents (P) and offspring (F1), were analyzed. The MHC genotypes were determined using LEI0258 microsatellite. The study of allele heredity from P to F1 and Hardy-Weinberg equilibrium were conducted using Chi-square and Likelihood Ratio tests. Results: In Khorasan indigenous chickens 20 different alleles were identified for LEI0258 microsatellite. The allele 321 bp had the highest (22.88%) and the allele 182 bp had the lowest (0.16%) frequency. In the commercial population (Leghorn breed) 3 alleles were found for this marker of which the allele 261 bp had the highest (50%) and alleles 487 bp had the lowest (6 %) frequency. In allele heredity analysis and Hardy-Weinberg equilibrium of Khorasan population, no significant differences were observed between P and F1 progenies. ConclusionS: These results indicate a higher genetic variation in indigenous chickens compared to commercial breed. There was no preference for a particular allele in indigenous chickens. The higher frequency of some alleles in F1 population is due to the high frequency of the same alleles in parent population which their gametes make the population gene pool.

کلیدواژه‌ها [English]

  • allelic segregation
  • indigenous chicken
  • major histocompatibility complex
  • microsatellite LEI0258
Amini, F. (2012) Genetics. (1st ed.) Persian Translat-ion, Jahad Daneshgahi Publishing. Tehran, Iran.
Bader, S.R., Kothlow, S., Trapp, S., Schwarz, S.C., Philipp, H.C., Weigend, S., Sharifi, A.R., Preisinger, R., Schmahl, W., Kaspers, B., Matiasek, K. (2010) Acute paretic syndrome in juvenile White Leghorn chickens resembles late stages of acute inflammatory demyelinating polyneuropathies in humans. J Neuroinflammation. 7: 1-20.
Chazara, O., Juul-Madsen, H.R., Chang, C.S., Tixier-Boichard, M., Bed'hom, B. (2011) Correlation in chicken between the marker LEI0258 alleles and major histocompatibility complex sequences. BMC Proc. 5(Suppl 4): 1-5.
Davison, T.T.F., Kaspers, B., Schat, K.A. (2008) Avian Immunology. (1st ed.) Elsevier Ltd. London, UK.
Emara, M.G., Kim, H., Zhu, J., Lapierre, R.R., Lakshmanan, N., Lillehojt, H.S. (2002) Genetic diversity at the major histocompatibility complex (B) and microsatellite loci in three commercial broiler pure lines. Poult Sci. 81: 1609-1617.
Ewald, S.J., Ye, X., Avendano, S., McLeod, S., Lamont, S.J., Dekkers, J.C. (2007) Associations of BF2 alleles with antibody titres and production traits in commercial pure line broiler chickens. Anim Genet. 38: 174-176.
Fulton, J.E., Juul-Madsen, H.R., Ashwell, C.M., McCarron, A.M., Arthur, J.A., O'Sullivan, N.P., Taylor Jr, R.L. (2006) Molecular genotype identific-ation of the Gallus gallus major histocompatibility complex. Immunogenetics. 58: 407-421.
Goto, R.M., Afanassieff, M., Ha, J., Iglesias, G.M., Ewald, S.J., Briles, W.E., Miller, M.M. (2002) Single-strand conformation polymorphism (SSCP) assays for major histocompatibility complex B genotyping in chickens. Poult Sci. 81: 1832-1841.
Izadi, F., Ritland, C., Cheng, K.M. (2011) Genetic diversity of the major histocompatibility complex region in commercial and noncommercial chicken flocks using the LEI0258 microsatellite marker. Poult Sci. 90: 2711-2717.
Kaufman, J., Milne, S., Gobel, T.W., Walker, B.A., Jacob, J.P., Auffray, C., Zoorob, R., Beck, S. (1999) The chicken B locus is a minimal essential major histocompatibility complex. Nature. 401: 923-925.
Lakshmanan, N., Gavora, J.S., Lamont, S.J. (1997) Major histocompatibility complex class II DNA polymorphisms in chicken strains selected for Marek's disease resistance and egg production or for egg production alone. Poult Sci. 76: 1517-1523.
Lima-Rosa, C.A.D.V., Canal, C.W., Fallavena, P.R.V, Freitas, L.B.D., Salzano, F.M. (2005) LEI0258 microsatellite variability and its relationship to B-F haplotypes in Brazilian (blue-egg Caipira) chickens. Genet Mol Biol. 28: 386-389.
Lwelamira, J., Kifaro, G.C., Gwakisa, P.S., Msoffe, P.L.M. (2008) Association of LEI0258 microsatellite alleles with antibody response against Newcastle disease virus vaccine and body weight in two Tanzania chicken ecotypes. Afr J Biotechnol. 7: 714-720.
Miller, M.M., Bacon, L.D., Hala, K., Hunt, H.D., Ewald, S.J., Kaufman, J., Zoorob, R., Briles, W.E. (2004) 2004 Nomenclature for the chicken major histocompatibility (B and Y) complex. Immuno-genetics. 56: 261-279.
Muir, W.M., Aggrey, S.E. (2003) Poultry Genetics, Breeding and Biotechnology. (1st ed.) CABI Publish-ing, UK.
Owen, J.P., Delany, M.E., Mullens, B.A. (2008) MHC haplotype involvement in avian resistance to an ectoparasite. Immunogenetics. 60: 621-631.
Petersen, A., Chadfield, M.S., Christensen, J.P., Christensen, H., Bisgaard, M. (2008) Characteriz-ation of small-colony variants of Enterococcus faecalis isolated from chickens with amyloid arthropathy. J Clin Microbiol. 46: 2686-2691.
Schou, T.W., Permin, A., Juul-Madsen, H.R., Sorensen, P., Labouriau, R., Nguyen, T.L., Fink, M., Pham, S.L. (2007) Gastrointestinal helminths in indigenous and exotic chickens in Vietnam: associ-ation of the intensity of infection with the major histocompatibility complex. Parasitology. 134: 561-573.
Suzuki, K., Matsumoto, T., Kobayashi, E., Uenishi, H., Churkina, I., Plastow, G., Yamashita, H., Hamasima, N., Mitsuhashi, T. (2010) Genotypes of chicken major histocompatibility complex B locus associated with regression of Rous sarcoma virus J-strain tumors. Poult Sci. 89: 651-657.
Tizard, I.R. (2008) Veterinary Immunology. (8th ed.) Saunders Elsevier Ltd. New York, USA.