بررسی صداهای غیر طبیعی قلبی بوسیله فونوکاردیوگرافی و مقایسه آن با یافته های اکوکاردیوگرافی در سگ

نویسندگان

1 دستیار بیماری های داخلی دام های کوچک/دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 دانشیار بیماری های داخلی دام های کوچک/ دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 دانشیار بخش رادیولوژی/ دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

زمینه مطالعه: یکی از مهمترین بیماریهای قلبی در سگها، نارسایی دریچه ای بوده که به وسیله روشهای کمک تشخیصی از قبیل فونوکاردیوگرافی(phonocardiography) ، اکوکاردیوگرافی (echocardiography) و ... قابل ارزیابی می باشند. هدف: هدف از این مطالعه بررسی نارسایی های دریچه ای قلبی بوسیله دو تکنیک فونوکاردیوگرافی و اکوکاردیوگرافی و همچنین استفاده کاربردی از تکنیک فونوکاردیوگرافی در تشخیص نارسایی های دریچه ای قلبی می باشد.
روش کار: تعداد 180 قلاده سگ ارجاعی به بیمارستان حیوانات کوچک دانشکده دامپزشکی با سن بالای 5 سال مورد معاینه قرار گرفتند. از این تعداد، 30 مورد بیمار قلبی تشخیص داده شد که پس از سمع قلب و ضبط صدای سوفل (murmur)قلبی و بررسی آن بوسیله فونوکاردیوگرافی مورد معاینه اکوکاردیوگرافی انجام گرفت. بوسیله فونوکاردیوگرافی نوع عارضه دریچه ای و محل آن را مشخص کرده و پس از عمل اکوکاردیوگرافی یافته های حاصل از این دو تکنیک با هم مقایسه شد. نتایج: در تمامی این 30 بیمار که صدای قلبی آنها ضبط و بررسی گردید، سوفل ها از نوع سیستولیک بوده و نارسایی دریچه میترال (mitral insufficiency)و عارضه برگشت خون(mitral regurgitation) از این دریچه تشخیص داده شد. پس از انجام اکوکاردیوگرافی، در 28 بیمار نارسایی دریچه میترال تایید شده که از این تعداد در یک بیمار علاوه بر نارسایی میترال، نارسایی دریچه سه لتی (Tricuspid insufficiency) و تنگی دریچه پولمونری(Pulmonary stenosis) نیز تشخیص داده شده است. در دو بیمار عارضه ای مبنی بر وجود هرگونه بیماری قلبی از جمله نارسایی دریچه ای دیده نشده است. نتیجه گیری نهایی: با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه توصیه می شود به منظور تشخیص اولیه نارسایی دریچه ای و محل آن از تکنیک فونوکاردیوگرافی استفاده شود و به منظور تعیین روند بیماری و پیگیری پیشرفت عارضه، اکوکاردیوگرافی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of abnormal heart sounds using phonocardiography and comparing them with echocardiographic findings in dog

نویسندگان [English]

  • Yara Tambrchi 1
  • dariush shirani 2
  • sarang soroori 3
  • majid masoudifard 3
1
2
3
چکیده [English]

BACKGROUND: One of the most important heart diseases in dogs is valvular insufficiency, which can be evaluated by diagnosis ways such as phonocardiography, echocardiography, etc. OBJECTIVE: The purpose of the current study was to evaluate of valvular insufficiencies with phonocardiography and echocardiography and using phonocardiography technique in detection of cardiac valvular disease in practice. METHODS: This survey was done on 180 five-year-old dogs which 30 of them had valvular insufficiency. They have been referred to radiology section and echocardiography technique was used after listening to heart sounds and recording heart murmur and surveying by phonocardiography. The type and location of valvular insufficiency was diagnosed by phonocardiography and then echocardiography was used, the results from both techniques was compared afterwards. RESULTS: In all of these 30 dogs, murmur was systolic and mitral insufficiency and mitral regurgitation were diagnosed by phonocardiography. using echocardiography, the mitral insufficiency was confirmed in 28 dogs, one of them has been diagnosed to have tricuspid inssufiency and pulmonary stenosis in addition to mitral insufficiency. In two cases no abnormality sign has been detected. CONCLUSIONS: According to this study, it is recommended to use phonocardiography technique in order to pre-diagnose the valvular insufficiency, it's type and location and use echocardiography to determine the process of disease and control this progress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Echocardiography
  • phonocardiography
  • valvular insufficiency