اثر اسانس سیر بر رشد باکتری اشرشیاکلی H7:O157 و تولید شیگاتوکسین

نویسندگان

1 گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران-ایران

2 گروه ژنتیک، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران-ایران

3 گروه تغذیه، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، همدان-ایران

چکیده

زمینه مطالعه: با ارتقای سطح دانش وآگاهی نسبت به مضرات نگهدارنده‌های شیمیایی، تمایل به استفاده از نگهدارنده‌های طبیعی به خصوص اسانس‌ها در مواد غذایی افزایش یافته است. گیاه سیر (.Allium Sativum L) از گیاهان دارویی در طب سنتی ایران بوده و بررسی اثرات ضد میکروبی آن بر روی باکتری‌های بیماریزای مواد  غذایی مانند اشرشیاکلی H7:O157 ضروری به نظر می‌رسد. دوز عفونت‌زایی اشرشیاکلی H7:O157 درانسان بسیار کم می‌باشد و بیماریهای خطرناکی نظیر کولیت هموراژیک، سندرم کم خونی همولیتیک از عوارض ابتلا انسان به این باکتری می‌باشد. هدف:بررسی اثر غلظت‌های تحت بازدارنده اسانس سیر بر رشد باکتری (ATCC 35218)  H7:O157 E. coli و تولید شیگاتوکسین2. روش کار: حداقل غلظت بازدارنده رشد (MIC) و حداقل غلظت باکتری کشی (MBC) اسانس سیر بر روی باکتری  H7:O157 E. coli به روش میکرودایلوشن در دمای oC‌35 تعیین گردید. باکتری H7:O157 E. coli در مجاورت غلظت‌های مختلف اسانس سیر در دمای oC‌35 کشت داده شد و 48 ،24و 72 ساعت پس از کشت باانجام کشت سطحی شمارش باکتری انجام شد و نیز تولید شیگاتوکسین2 بوسیله کیت سنجش شیگاتوکسین (VTEC-RPLA) مورد بررسی قرار گرفت. از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه جهت مقایسه میانگین‌ها استفاده شد. نتایج : MIC  و MBC اسانس سیر برای باکتری اشرشیاکلی H7:O157 به ترتیب 02/0 و 04/0‌% به دست آمد. نتایج کشت در oC‌‌35 نشان می‌دهد که استفاده از غلظت 015/0 % اسانس سیر در طی 72 ساعت سبب2 لوگ کاهش در رشد باکتری نسبت به نمونه کنترل شد که از نظر آماری معنی‌دار است (05/0≥p). غلظت 005/0 % سبب کاهش تولید شیگاتوکسین2 و غلظت‌های 01/0 و 015/0‌% مانع از تولید شیگاتوکسین2 شد. نتیجه گیری نهایی: به طور کلی چنین نتیجه گیری می‌شود که استفاده از اسانس سیر بر روی رشد و تولید شیگاتوکسین2  باکتری اشرشیاکلی H7:O157  اثر مهاری دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of garlic (Allium sativum L.) essential oil on growth of E. coli O157:H7 and shiga toxin 2 production

نویسندگان [English]

 • Mehdi Taheri 1
 • Ali Misaghi 1
 • Afshin Akoundzade Basti 1
 • Mohammad Hosein Modaresi 2
 • Hasan Gandomi 1
 • Parivash Khosravi 1
 • Fazele Talebi 1
 • Ali Heshmati 3
1 1Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran- Iran
2 Department of Genetic, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran- Iran
3 3Department of Nutrition, Medicine Faculty, Hamadan University of Medical Sciences and Health Services, Hamadan-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Increase of people’s awareness about side effects of chemical food preservatives has raised public interest to consume products with natural preservatives such as essential oils. Garlic (Allium Sativum L.) is one of the medicinal plants in traditional medicine of Iran and it is necessary to evaluate its antimicrobial effects on some food borne bacteria such as E.coli O157:H7. This bacteria has low infectious dose and causes hemorrhagic colitis and hemolytic-uremic syndrome. OBJECTIVES: The purpose of this study is to evaluate inhibitory effect of garlic essential oil (Allium Sativum L.) on growth of E. coli O157:H7 and shiga-toxin 2 (Stx2) production. METHODS: The minimum inhibitory concentration (MIC) of garlic essential oil was evaluated by broth microdilution method and minimum bactericidal concentration (MBC) methods. Effect of subinhibitory concentrations (subMICs) of garlic essential oil on bacterial  growth over 72 h (at 35 °C) evaluated by surface plate counting and production of Stx2 were evaluated by kit (VTEC-RPLA). RESULTS: MIC and MBC of garlic essential oil were estimated 0/02% and 0/04%, respectively. Concentrations of 0.005%, 0/01% and 0.015% of garlic essential oil reduced the bacterial growth. Concentration 0/015% after 72 h reduced 2 log10 (cfu/ml) growth rate and was the most effective concentration. Concentration 0/005% reduced Stx2 production and higher concentrations inhibited Stx2 production. It was found that the effect of different concentrations of essential oil on growth and production of Stx2 by E. coli O157:H7 were statistically significant (p≤0.05). CONCLUSIONS: Garlic essential oil showed to be effective against bacterial growth and production of Stx2. This study indicated that garlic essential oil can be used as natural preservative in food system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • antimicrobial effect
 • E. coli O157:H7
 • garlic essential oil
 • Shiga-toxin 2
Budras, K.D.,  McCarthy, L.,      Akhondzadeh Basti, A., Mashak, Z., Khanjari, A., Rezaei, M.A., Mohammadkhan, F., Tayyar Hashtjin, N. (2014) The study on the effects of garlic Essential oil on growth curve and TDH toxin production of Vibrio parahaemolyticus. J Med Plants. 2: 156-162.##
Ataee, M., Akhondzadeh Basti, A., Zahraei Salehi, T., Hosseini, H., Gandomi, H., Noori, N., Khanjari, A., Taheri Mirghaed, A., Mohammadkhan, F., Faghih Fard, P. (2013) The effect of  Zataria multiflora Boiss. essential oil  on growth and production of shiga toxin 2 E. Coli O157:H7. J  Med  Plants. 4: 62-71.##
Azizkhani, M., Misaghi, A., Akhondzadeh Basti, A., Gandomi, H., Hosseini, H. (2012) Effect of Zataria multifora Boiss. Essential Oil on growth and  enterotoxin E production of Staphylocuccus aureus ATCC 29213. J Med Plants. 4: 185-193.##
Baghalian, K., Ziai, S.A., Naghavi, M.R., Naghdibady, H., Khalighi, A. (2005) Evaluation of  allicin content and botanical traits in Iranian garlic (Allium sativum L.) ecotypes. Sci Hort. 103: 155-166.##
Bonaduce, I., Colombini, M.P., Diring, S. (2006) Identification of garlic in old gildings by  gas chromatographyemass spectrometry. J Chrom A. 1107: 226-232.##
Calvo-Gómez, O., Morales-López, J., López, M.G. (2004) Solid-phase microextractionegas chromatographice mass spectrometric analysis of garlic oil obtained by hydrodistillation. J Chrom A. 1036: 91-93.##
Harris, J.C., Cottrell, S.L., Plummer, S., Lloyd, D. (2001) Antimicrobial properties of allium sativum (garlic). Applied Microbiol Biotechnol. 57: 282-286.##
Lanzotti, V. (2006) The analysis of onion and garlic. J Chrom A. 1112: 3-22.##
Kim, J.W., Huh, J.E., Kyung, S.H., Kyung, K.H. (2004) Antimicrobial Activity of Alk (en) yl Sulfides Found in Essential Oils of Garlic and Onion. J Food Sci Biotechnol. 2: 235-239. ##
Kumar, M., Berwal, J.S. (1998) Sensitivity of food pathogens to garlic (Allium sativum). J Applied Microbiol. 84: 213-215.##
Medellin-Pena, M., Wang, H., Johnson, R., Anand, S., Griffiths, M. (2007) Probiotics Affect Virulence-Related Gene Expression in Escherichia coli O157:H7. Applied Environ Microbiol. 73: 4259-4267.##
Misaghi, A., Akhondzade Basti, A. (2007) Effect of Zataria multiflora boiss essential oil and nisin on Bacillus cereusATCC 11778. Food Control. 18: 1043- 9.##
Pan, A.S., Steward, J., Fyte, L. (2009) The potential application of plant essential oils as natural preservativers in soft cheese. Food Microbiol. 18: 463-470.##
Razavi Rohani, S.M., Moradi, M., Mehdizadeh, T., Saei-Dehkordi, S.S., Griffiths, M.W. (2011) The effect of nisin and garlic (Allium sativum L.) essential oil separately and in combination on the growth of Listeria monocytogenes. LWT - Food Sci Technol. 44: 2260-2265.##
Sepehriseresht, S., Zahraei Salehi, T., Sattari, M., Tadjbakhsh, H., Aslani, M.M. (2009) Detection of shigatoxigenic Escherichia coli from fecal samples of calves and cattle by molecular and serological methods. Comp Clin Pathol. 18: 53-57.##
Shekarforoush, S.S., Nazer, AHK., Firouzi, R., Rostami, M. (2007) Effects of storage temperatures and essential oils of oregano and nutmeg on the growth and survival of Escherichia coli O157:H7 in barbecued chicken used in Iran. Food Control. 18: 1428-1433.##
Skandamis, P., Koutsoumanis, K., Fasseas, K., Nychas, G.J.E. (2001) Inhibition of oregano essential oil and EDTA on E. coli O157:H7. Italian J Food Sci. 13: 55-65.##
Toshima, H., Yoshimura, A., Arikawa, K., Hidaka, A., Ogasawara, J., Hase, A., Masaki, H., Nishikawa, Y. (2007) Enhancement of shiga toxin production in enterohemorrhagic Escherichia coli serotype O157:H7 by DNase colicins. Applied Environ Microbiol. 23:7582-7588.##
Tsao, S.M., Yin, M.C. (2001) In-vitro antimicrobial activity of four diallyl sulphides occurring naturally in garlic and Chinese leek oils. J Medical Microbiol. 50: 646-649.##
Xuguang, Q., Wei, C., Yashan, H. (2001) Studies on the antibacterial effect of garlic essential oil. J Shandong Agricultural Uni. 32: 275-279.##
Yin, M., Cheng, W. (2003) Antioxidant and antimicrobial effects of four garlic-derived organosulfur compounds in ground beef. Meat Sci. 63: 23-28.##