ردیابی مولکولی ژن مقاوم به کینولونها (gyrA) درجدایههای باکتری یرسینیاراکری با آزمون PCR

نویسندگان

1 گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد-ایران

2 فارغ التحصیل دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد- ایران

3 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد- ایران

چکیده

زمینه مطالعه: یرسینیاراکری عامل بیماری دهان قرمزآنتروباکتریایی یا یرسینیوز (یکی از بیماریهای مهم آزاد ماهیان پرورشی) است. هدف: مطالعه حاضر باهدف ردیابی ژن مقاوم به کینولون‌ها (gyrA) در باکتری یرسینیاراکری صورت پذیرفت. روش کار: به منظور انجام این تحقیق شش مزرعه پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان استان چهار محال و بختیاری مورد بررسی قرار گرفت. به طوریکه از هر مزرعه 10 عدد و در مجموع 60 عدد ماهی مشکوک به بیماری با اندازه cm‌12-8 به طور تصادفی انتخاب و اقدام به نمونه برداری از انتهای روده آنها و کشت بر روی محیط TSAر(Tripticase Soy Agar) گردید. سپس محیط‌ها به انکوباتور انتقال و بعد از 24 ساعت گرم‌خانه گذاری در دمای C° 22، برروی پرگنه‌های رشد یافته آزمون‌های کاتالاز، اکسیداز و رنگ گرم انجام شده وآنهایی که گرم منفی، کاتالاز مثبت و اکسیداز منفی بودند به محیط کشت اختصاصی واتمن شاتس منتقل شدند. پس از گرم‌خانه گذاری در دمای C°22 به مدت 48 ساعت از پرگنه‌های رشد یافته تست PCR انجام شد. در مرحله بعد بر روی باکتری‌های یرسینیا راکری شناسایی شده ردیابی ژن gyrA با استفاده از آزمون PCR صورت پذیرفت. نتایج: نتایج آزمون‌های باکتری شناسی، بیوشیمیایی و مولکولی تحقیق حاضرنشان داد که 3 نمونه از کل باکتری‌های مورد بررسی، باکتری یرسینیا راکری بوده و در همه آنها ژن gyrA ردیابی گردید. نتیجه‌گیری‌نهایی: شناسایی ژن مقاومت به کینولون‌ها در باکتری یرسینیا راکری می‌تواند دلیلی بر کاهش کارایی درمانی این دسته آنتی بیوتیک‌ها در مزارع پرورش ماهی باشد و لذا بایستی سیاست کنترل و درمان بیماریهای عفونی به ویژه دهان قرمزآنتروباکتریایی تغییر کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular detection of quinolone resistance gene (gyrA) in Yersinia ruckeri isolates by PCR test

نویسندگان [English]

  • Firooz Fadaeifard 1
  • Shahin Nahid 2
  • Manochehr Momeni 3
1 Department of Aquatic Animal Health and Disease, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord-Iran
2 Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord-Iran
3 Young Researchers and Elite Club, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord -Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Yersinia ruckeri is the etiological agent of enteric red mouth (ERM) or yersinioisis disease, one of the important bacterial diseases in the cultured salmonids. OBJECTIVES: The purpose of present study was detection of gyrA gene (quinolone resistance) in the Y. ruckeri bacterium. METHODS: In this study fish were evaluated in average size 8-12 cm from six rainbow trout farms in Chahar Mahal va Bakhtiyari province (Iran). In each farm 10 fish (totally 60) suspected to yersinioisis were randomly selected; sampling was done from lower part of intestine and cultured on Trpticase Soy Agar (TSA). The mediums were transferred to incubator and kept at 22 °C for 48 hours. Pure colonies which are grown on the mediums were tested by catalase, oxidase and gram staining, then those of gram-negative, catalase positive and  oxidase negative were diagnosed, and cultured on Waltman- Shots medium (as specific medium for Y. ruckeri). These mediums were incubated at 22 °C for 48 h. Colonies that were grown were tested by PCR method for Y.ruckeri detection. Then, in the identified strains of Y.ruckeri gyrA gene were detected by PCR test. RESULTS: The results of bacteriological, biochemical and molecular tests showed that three cases out of total isolates were identified as Y. ruckeri. In all isolates of Y. ruckeri, gyrA gene was identified by molecular test. CONCLUSIONS: Identification of quinolone resistance gene in Y. ruckeri isolates can be the reason of low efficacy of these classes of antibiotics in the aquaculture. ِTherefore, the policy of treatment should be changed specially in enteric red mouth disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bacterial resistance
  • gyrA
  • PCR
  • Rainbow trout
  • Yersinia ruckeri
Austin, B., Austin, D.A. (2007) Bacterial Fish Pathogens: Diseases of Farmed and Wild Fish. ‌(4th ed.). Springer Praxis. New york, USA.##
Bruun, M.S., Schmidt, A.S., Madsen, L., Dalsgaar, I. (2000) Antimicrobialresistancepatterns in danish isolates of flavobacterium psychrophilum. Aquaculture.187: 201-212.##
Chelossi, E., Vezzulli, L., Milano, A., Branzoni, M., Fabiano, M., Riccardi, G.,  Banat, I.M. (2003) Antibiotic resistance of benthic bacteria in fish-farm and control sediments of the Western Mediterranean. Aquaculture. 219: 83-97.##
Delcero, A., Marquez, I., Guijarro, J.A. (2002)Simultaneous detection of  Aeromonassalmonicida, Flavobacteriumpsychrophilum, and Yersinia ruckeri, three major fish pathogen, by Multiplex PCR, Appl Environ Microbiol. 68: 5177-5180.##
De Grandis, S.A., Stevenson, R.W. (1985) Antimicrobial susceptibility patterns and R plasmid-mediated resistance of the fish pathogen Yersinia ruckeri, antimicroba gents chemother. 27: 938-942.##
Gibello, A.,  Porrero, M.C.,  Blanco, M.M., Vela, A.I., Liebana, P., Moreno, M.A., Fernandez-Garayzabal, J.F., Dominguez. L. (2004) Analysis of the gyrA gyrA gene of clinical Yersinia ruckeri isolates with reduced susceptibility to quinolones. Appl Environ Microbiol. 70: 599-602.##
Guardabassi, L., Dalsgaard, A., Raffatellu, M., Olsen, J.E. (2000) Increasein the prevalence of oxolinic acid resistant Acinetobacter spp. observed in astream receiving the effluent from a freshwater trout farm following treatmentwith oxolinic acid-medicated feed. Aquaculture. 188: 205-218.##
Gustafson, R.H., Bowen, R.E. (1997) Antibiotic use in animalagriculture. J Appl Microbiol. 83: 531-541.##
Heddle, J.G., Barnard, F.M., Wentzell, L.M., Maxwell, A. (2000)The interaction of drugs with DNA gyrase: a model for the molecular basis of quinolone action. Nucleos Nucleot Nucl. 19: 1249-1264.##
Herwig, R.P., Gray, J.P., Weston, D.P. (1997) Antibacterial resistant bacteria in surficial sediments near salmon net-cage farms in Puget Sound, Washington. Aquaculture. 149: 263-283.##
Huang, M.B., Baker, C.N., Banerjee, S., Tenover F.C. (1992) Accuracy ofthe E-test for determining antimicrobial susceptibilities of staphylococci, enterococci, Campylobacter jejuni and Gramnegativebacteria resistant to antimicrobial agents. J Clin Microbiol. 30: 3243-3248.##
Michel, C., Kerouault, B., Martin, C. (2003)Chloramphenicol and florfenicol susceptibility of fish-pathogenic bacteria isolated in France:comparison of minimum inhibitory concentration, using recommended provisory standards for fish bacteria. J Appl Microbiol. 95: 1008-15.##
Miranda, C.D., Zemelman, R. (2002) Bacterial resistance to oxytetracycline in Chilean salmon farming. Aquaculture. 212: 31-47.##
Nawaz, M., Khan, A.A., Khan, S., Sung, K., Kerdahi, K., Steele, R. (2009)Molecular characterization of tetracycline-resistant genes and integrons from avirulent strains of Escherichia coli isolated from catfish. Foodborne Pathog Dis. 6: 553-9.##
Petersen, A., Andersen, J.S., Kaewmak, T., Somsiri, T., Dalsgaard, A. (2002) Impact of integrated fish farming on antimicrobial resistance in a pond environment. Appl Environ Microbiol. 68: 6036-42.##
Qin, Z., Baker, A.T., Raab, A., Huang, S., Wang, T., Yu, Y., Jaspars, M., Secombes, C.J., Deng, H. (2013) The Fish Pathogen Yersinia ruckeri Produces Holomycin and Uses an RNA Methyltransferase for Self-resistance. J Biol Chem. 288: 14688-14697.##
Rodgers, C.J. (2001) Resistance of Yersinia ruckeri to antimicrobial agents in vitro. Aquaculture. 196: 325-345.##
Schmidt, A.S., Bruun, M.S., Dalsgaard, I., Pedersen, K., Larsen, J.L. (2000) Occurrence of antimicrobial resistance in fish-pathogenic and environmental bacteria associated with four Danish rainbow trout farms. Appl Environ Microbiol. 66: 4908-4915.##
Shah, S.Q.A., Karatas, S., Nilsen, H., Steinum, T.M., Colquhoun, D.J., Sørum, H. (2012) Characterization and expression of the gyrA gene from quinolone resistant Yersinia ruckeri strains isolated from Atlantic salmon (Salmo salar L.) in Norway. Aquaculture. 350: 37-41.##
Smith, P., Donlon, J., Coyne, R., Cazabon, D. (1994) Fate ofoxytetracycline in a freshwater fish farm: influence of effluenttreatment systems. Aquaculture. 120: 319-325.##
Soltani, M. (2012) Salmonid Diseases. (2nd ed.) University of Tehran press, Tehran, Iran.
Wassenaar, T.M. (2005) Use of antimicrobial agents in veterinary medicine and implications for human health. Crit Rev Microbiol. 31:155-69.##