تأثیر پودر دانه بادیان رومی (Pimpinella anisum) بر عملکرد، هضم مواد مغذی و میکروبهای مضر روده گوسالههای شیرخوار

نویسندگان

1 دانش آموخته تغذیه دام، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، خوزستان- ایران

2 گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، خوزستان- ایران

3 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد- ایران

چکیده

زمینه مطالعه: استفاده زیاد از آنتی‌بیوتیک به عنوان محرک رشد سبب ایجاد باکتری‌های مقاوم می‌شود و احتمال انتقال باقیمانده آنتی‌بیوتیک‌ها از طریق مصرف محصولات دامی، به انسان نیز وجود دارد. بنابراین باید جایگزین‌هایی را به جای استفاده از آنتی‌بیوتیک‌های محرک رشد شناسایی و به پرورش‌دهندگان دام معرفی کرد. هدف: هدف آزمایش بررسی تأثیر دانه بادیان رومی بر خصوصیات عملکردی، هضم پذیری و میکروب‌های مضر روده گوساله‌های شیرخوار بود. روش کار: تعداد 24 راس گوساله ماده هلشتاین با میانگین وزن kg 8/3±8/39 از روز چهارم تولد تا دو هفته پس از شیرگیری در قالب یک طرح کاملاً تصادفی مورد استفاده قرار گرفتند. برای این منظور اثرات پودر بادیان رومی بر ماده خشک مصرفی، افزایش وزن، سن و وزن از شیرگیری، ضریب تبدیل خوراک، قابلیت هضم ظاهری ماده خشک، الیاف نامحلول در شوینده‏های خنثی  و اسیدی مورد آزمایش قرار گرفتند. جیره‌ها شامل: 1)  شاهد، 2) 25/0٪، 3) 5/0٪ بادیان رومی در ماده خشک بودند. نتایج: ماده خشک مصرفی به صورت روزانه ثبت و به صورت هفتگی ارزیابی گردید که در کل هفته‏های دوره پرورش بین جیره‌ها اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد (05/0<p). در سن 70 روزگی وزن پایانی در جیره‌های حاوی سطوح 25/0 و 5/0٪ بادیان رومی به طور معنی‌داری بیشتر از شاهد بود (05/0>p). برای میانگین افزایش وزن در کل دوره بین جیره‌ها اختلاف معنی‌داری وجود نداشت. قابلیت هضم الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی بعد ازشیر گیری در جیره حاوی 25/0 و  5/0٪ بادیان رومی بیشتر از جیره شاهد بود (05/0>p). ضریب تبدیل در زمان قبل از شیرگیری تحت تأثیر جیره‌ها قرار نگرفت (05/0<p)، اما بعد از شیرگیری در جیره 5/0٪ و 25/0٪ بادیان رومی به طور معنی‌داری نسبت به جیره شاهد بهبود یافت (05/0>p). سن و وزن از شیر گیری تحت تأثیر جیره‌ها قرار نگرفت (05/0<p). نیتروژن آمونیاکی و pH مایع شکمبه تحت تأثیر بادیان رومی نسبت به شاهد افزایش داشت (05/0>p). در جیره حاوی 25/0 و 5/0٪ بادیان رومی جمعیت ایکولای روده کاهش معنی‌دار را نشان داد (05/0>p). نتیجه‌گیری نهایی: استفاده از دانه بادیان رومی به عنوان یک گیاه دارویی باعث بهبود عملکرد گوساله‌ها شد. از طرفی با کاهش جمعیت ایکولای مدفوع اثر مفیدی بر سلامت دام و محیط نشان داد. لذا شاید بتوان آن را جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتیک به حساب آورد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of anise seed powder (Pimpinella anisum) on performance, nutrient digestibility and infectious microbes of suckling calf intestine

نویسندگان [English]

  • Mahdi Asemi Esfahani 1
  • Morteza Chaji 2
  • Moosa Eslami 2
  • Tahereh Mohammadabadi 2
  • Mehdi Babai 3
1 Graduate Student of Animal Science, Khuzestan Ramin Agriculture and Natural Resources University, Molasani, Ahvaz, Iran
2 Department of Animal Science, Faculty of Animal and Food Science, Ramin (Khuzestan) Agricultural and Natural resources University Molasani, Ahvaz-Iran
3 Lecturer, Faculty of Agriculture, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord- Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Excessive use of antibiotic growth promoters leaded in the creation of antibiotic-resistant bacteria and by consuming animal products, humans are at risk of receiving their residual. Therefore, instead of using antibiotics as growth promoters, some alternatives must be identified and introduced to animal breeders. Objectives: The purpose of this research was to study the effect of anise seed on performance, digestibility, and infectious microbes in the intestine of suckling calves. Methods: Twenty four female Holstein calves with average weight of39.8±3.8kg from the fourth day after birth to two weeks after weaning were examined in a completely randomized design to evaluate the effects of anise powder on dry matter intake, weight gain, age and weight of weaning, feed conversion ratio, apparent digestibility of dry matter, NDF and ADF, and intestinal infectious and harmful bacteria. The diets were: 1- Control, 2- 0.25% and 3- 0.5% anise/DM of diets. Results: Dry matter intake of calves did not affected by diets (p>0.05). At 70 days old the final weight of calves that consumed diets containing 0.25% and 0.5% of anise was significantly more than control diets. There was no significant difference between diets for the mean of total weight gain in whole period of experiment. The digestibility of NDF and ADF after weaning for diets contain anise was significantly more than control diet (p<0.05). Feed conversion ratio did not affected before weaning, but after weaning significantly improved compared with the control group for diet contain 0.25% and 0.5% anise (p<0.05). The age and weight of weaning were not affected by treatments. The Ammonia and pH of rumen fluid showed increase for anise diets compared with the control group (p>0.05). The adding of anise to the diets resulted in significantly decrease of E.coli of intestine of calves. Conclusions: Therefore, use of anise seed as a medicinal herb additive improved the performance of calves. Also, with the decline of E.coli population had beneficial effect on animal health and the environment. So it may be taking into account as good alternative for antibiotics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anise
  • digestibility
  • dry matter intake
  • feed conversion ratio
  • weight gain
Aburjai, T., Darwish, R.M., Al-Khalil, S., Mahafzah, A., Al-Abbadi, A. (2001) Screening of antibiotic resistant inhibitors from local plant materials against two different strains of Pseudomonas aeruginosa. J Ethnopharmacol. 76: 39-44.##
Anderson, K.L., Nagaraja, T.G., Morrill, J.L., Boyer, J.E. (1987) Ruminal microbial development in coventional or early weaned calves. J Anim Sci. 64: 1215-1226.##
Association of Official Analytical Chemists. (2002) Official Method of Analysis. (15th ed.) AOAC: Arlington.
Benchaar, C., Chaves, A.V., Fraser, G.R., Wang, Y., Beauchemin, K.A., McAllister, T.A. (2007) Effects of essential oils and their components on in vitro rumen microbial fermentation. Can J Anim Sci. 87: 413-419.##
Benchaar, C., Petit, H.V., Berthiaume, R., Whyte, T.D., Chouinard, P.Y. (2006) Effects of addition of essential oils and monensin premix on digestion, ruminal fermentation, milk production, and milk composition in dairy cows. J Dairy Sci. 89: 4352-4364.##
Benchaar, C., Petit, H.V., Berthiaume, R., Ouellet, D.R., Chiquette, J., Chouinard, P.Y. (2007) Effects of essential oils on digestion, ruminal fermentation, rumen microbial populations, milk production, and milk composition in dairy cows fed alfalfa silage or corn silage. J Dairy Sci. 90: 886-897.##
Broderick, G.A.,  Kang, J.H. (1980) Automated simultaneous determination of ammonia and total amino acids in ruminal fluid and in vitro media. J Dairy Sci. 63: 64-75.##
Calsamigilia, S., Busquet, M., Cardozo, P.W., Castillejos, L., Ferret, A. (2007) Invited review: Essential oil as modifiers of rumen microbial fermentation. J Dairy Sci. 90: 2580-2595.##
Cardozo, P.W., Calsamiglia, S., Ferret, A., Kamel, C. (2006) Effects of alfalfa extracts, anise, capsicum, and a mixture of cinnamaldehyde and eugenol on ruminal fermentation and protein degradation in beef heifers fed a high-concentrate diet. J Anim Sci. 84: 2801-2808.##
Chaves, A.V., Sanford, K., Gibson, L.L., McAllister, T.A., Benchaar, C. (2008) Effect of carvacrol and cinnamaldehyde on intake, rumen fermentation, growth performance and carcass characteristics of growing lambs. Anim Feed Sci Tech. 145: 396-408.##
Cvardozo, P.W., Calsamigila, S., Ferret, A., Kamel, C. (2006) Effects of alfalfa extract, anise, capsicum, and a mixture of cinnamaldehyde and eugenol on ruminal fermentation and protein degradation in beef heifers fed a high-concentrate diet. J Anim Sci. 84: 2801-2808.##
DeRosa, M., Gambacorta, A., Gliozzi, A. (1986) Structure, biosynthesis, and physicochemical properties or archaebacterial lipids. Microbiol Rev. 50: 70-80.##
Donovan, D.C., Franklin, S.T., Chase, C.C.L., Hippen, A.R. (2002) Growth and health of Holstein calves fed milk replacers supplemented with antibiotics or enteroguard. J Dairy Sci. 85: 947-950.##
Elgayyar, M., Draughon F.A., Golden D.A., Mount J.R. (2001) Antimicrobial activity of essential oils from plants against selected pathogenic and saprophytic microorganisms. J Food Prot. 64: 1019-1024.##
Fandino, I., Calsamiglia, S., Ferret, A., Blanch, M. (2008) Anise and capsicum as alternatives to monensin to modify rumen fermentation in beef heifers fed a high concentration diet. Anim Feed Sci Tech. 145: 409-417.##
Friedman, M., Henika, P.R., Mandrell, R.E. (2002) Bactericidal activities of plant essential oils and some of their isolated constituents against Campylobacter jejuni, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, and Salmonella enterica. J Food Protec. 65: 1545-1560.##
Hart, K.J., Ruzi, D.R., Duval, S.M., McEwan, N. R., Newbold, C.J. (2007) Plant extract to manipulate rumen fermentation. Anim Feed Sci Tech. 54: 588-596.##
Lengemann, F.W., Allen, N.N. (1959) Development of rumen function in the dairy calf. II. Effect of diet upon characteristics of the rumen flora and fauna of young calves. J Dairy Sci. 42: 1171-1181.##
Mahady, G.B., Pendland, S.L., Stoia, A., Hamill, F.A., Fabricant, D., Dietz, B.M., Chadwick, L.R. (2005) In vitro susceptibility of Helicobacter pylori to botanicals used traditionally for the treatment of gastrointestinal disorders. Phytother Res. 19: 988-91.##
Patra, A.K., Kamva, D.N., Agarwal, N. (2005) Effect of species on rumen fermentation, methanogenesis and protozoa counts in vitro gas production test. J Dairy Sci. 91: 437-448.##
Quinn, P.T., Carter, M.E., Morkey, B.K., Carter, G.R. (1994) Clinical Reterinary Microbiology, (4th ed.) W.B. Sanders company. London, UK. ##
Schmidt, G.H., Van Veleck, L.D., Hutjens, M.F. (2003) Principles of Dairy Science. Ghorbani, G. H., khosravinia, H. K. (eds.). (2nd ed.) Publication of Isfahan UniversityTechnology. p. 561. (translate)##
Singh, P.K., Parsek, M.R., Greenberg, E.P., Welsh, M.J. (2002) A component of innate immunity prevents bacterial biofilm development. Nature. 417: 552-555.##
Van Soest, P.J., Robertson, J.B., Lewis, B.A. (1991) Methods of dietary fiber, neutral detergent fiber, and non starch polysaccharides in relation to animal nutrition. J Dairy Sci. 74: 3583- 3597.##