تأثیر استفاده از فناوری بیوفلوک بر پارامترهای رشد، ترکیب لاشه و کاهش هزینههای تولید در پرورش متراکم بچه ماهیان کپور معمولی

نویسندگان

1 گروه تکثیر و پرورش آبزیان، پژوهشکده آرتمیا و آبزیان دانشگاه ارومیه، ارومیه- ایران

2 گروه علوم زیستی، دانشکده علوم دانشگاه ارومیه، ارومیه- ایران

3 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، ارومیه- ایران

چکیده

زمینه مطالعه: فناوری تولید بیوفلوک روشی برای تجزیه پسماندهای آلی به‌وسیله میکروارگانیزم‌ها و تولید توده‌های بیوفلوک است.هدف: پژوهش حاضر به‌منظور بررسی امکان کاربرد این فناوری در پرورش متراکم بچه ماهیان کپورمعمولی (Cyprinus carpio) انجام شد. روش کار: ماهیان مورد مطالعه با میانگین وزنی g‌2/0‌± 58 به مدت یک ماه، با تیمارهای غذایی 100 % غذای کنسانتره (شاهد)، 75 % غذای کنسانتره همراه تیمار  بیوفلوک، 50 % غذای کنسانتره همراه تیمار  بیوفلوک و 25 % غذای کنسانتره همراه تیمار  بیوفلوک تغذیه شدند. در پایان دوره شاخص‌های رشد و ترکیب بدنی بچه ماهیان بررسی شدند. همچنین برای سنجش سیستم ایمنی، چالش یا مواجهه باکتریایی با باکتری Aeromonas hydrophila با تزریق درون صفاقی به میزان CFU/ml 107× 12 انجام شد. برای اثبات معنی دار بودن نتایج بدست آمده، از آزمون آماری واریانس یک طرفه و تست تکمیلی توکی استفاده شد. نتایج: بر اساس نتایج این تحقیق، بالاترین میزان رشد در تیمار دوم مشاهده شد که با تیمارهای سوم و چهارم اختلاف معنی دار داشت (05/0>p). کمترین میزان رشد در تیمار چهارم مشاهده شد که با تیمارهای شاهد و دوم اختلاف معنی دار داشت (05/0>p). میزان خاکستر در ماهیان تیمار شاهد بطور معنی داری کمتر از سایر تیمارها بود (05/0>p). بالاترین میزان تلفات (2/64٪) در تیمار شاهد مشاهده شد (05/0>p)، در حالیکه تیمارهای تغذیه شده با بیوفلوک تلفات نداشتند. نتیجه گیری نهایی: با استفاده از این روش از میزان غذای مصرفی  تا 50 % کاسته می‌شود، بدون آن که روی شاخص‌های رشد و بقای ماهی تأثیر منفی داشته باشد. علاوه براین، مقاومت ماهیان پرورش داده شده در این سیستم دربرابر عوامل بیماریزا به طور چشمگیری افزایش می‌یابد و میزان مصرف آب در طول دوره پرورش 99 % کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of biofloc technology on growth performances, body composition and reduction of economic costs in intensive culture of common carp (Cyprinus carpio) juveniles

نویسندگان [English]

  • Farideh Bakhshi 1
  • Ebrahim Hossein Najdegerami 2
  • Ahmad Imani 3
  • Korosh Sarvi Moghanloo 3
1 Department of Aquaculture, Artemia & Aquatica Research Institute, Urmia University, Urmia- Iran
2 Department of Biology, Faculty of Science, Urmia University, Urmia- Iran
3 Department of Aquaculture, Faculty of Natural Science, Urmia University, Urmia- Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Biofloc technology is considered  a method that degrades organic waste by microorganisms and produces bacterial flocculation. OBJECTIVES: This study was performed to evaluate of the application of biofloc technology in the
rearing of common carp (Cyprinus carpio) fingerlings in intensive culture. METHODS: The experiment was designed in four treatments (Commercial diet as a control, 75% commercial diet + Biofloc, 50% commercial diet + Biofloc, 25% commercial diet + Biofloc) with carp fingerlings (Initial weight 58 ± .2 g) over a period of one month. Water exchange in Biofloc treatments was 1% during 24 h while water flow through system was used in control. At the end of experiment, all fish were intraperitoneally injected with 12×107 colony forming units (CFU) of Aeromonas hydrophila per fish. RESULTS:
The results of the experiment indicated that the highest weight gain was observed in fingerlings fed 75% commercial diet + Biofloc that differed significantly from the group fed 25% commercial diet + Biofloc (p<0.05). There was no significant difference between control and 50% and 75% commercial diet as well (p<0.05). No significant difference was observed in case of condition factor, viscerosomatic index (VSI) and survival in experimental treatments (p>0.05). Also, Biofloc significantly increased ash content in muscle (p<0.05). The highest mortality (64.2 %) was observed in control in
challenge of Aeromonas hydrophila. CONCLUSIONS: The results suggest that the Biofloc technology can increase growth performances of carp fingerlings in intensive system and decrease water exchange via quality improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biofloc technology
  • Common carp
  • intensive system
 
AOAC (Association of Official Analytical Chemists) (1990) Official Methods of Analysis AOAC. Washington, DC, 1963p.
Avnimelech, Y. (2007) Feeding with microbial flocs by tilapia in minimal discharge bioflocs technology ponds. Aquaculture. 264: 140-147.
Avnimelech, Y. (2012) Biofloc Technology - A Practical Guide Book. (2nd ed.) The World Aquaculture Society, Baton Rouge, Louisiana, EUA.
Azim, M.E., Little, D.C. (2008) Thebiofloc technology (BFT) in indoor tanks: Water quality, biofloc composition, and growth and welfare of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Aquacult Res. 37: 1406-1412.
Azim, M.E., Little, D.C., Bron, J.E. (2008) Microbial protein production in activated suspension tanks manipulating C:N ratio in feed and the implications for fish culture. Bioresour Technol. 99: 3590-3599.
Elena, B., Cristea, V., Patriche, N., Grecu, I., sandita, I., Coada, M.T., Ionescu, T.I. (2011) Water quality monitoring into a recirculating aquaculture system for intensive rearing of carp (Cyprinus carpio) juveniles fed with probiotics supplement. Lucrari stiintifice. Seria Zootehnie 55: 289-294.
Burford, M., Thompsona, P.J., McIntoshb, R.P., Baumanb, R.H., Pearson, D.C. (2004) The contribution of flocculated material to shrimp (Litopenaeus vannamei) nutrition in a high-intensity, zero-exchange system. Aquaculture. 232: 525-537.
Crab, R., Chielens, B., Wille, M., Bossier, P., Verstraete, W. (2010) The effect of different carbon sources on the nutritional value of bioflocs, a feed for Macrobrachiumrosenbergiipostlarvae. Aquacult Res. 41: 559-567.
De Schryver, P., Crab, R., Defoirdt, T., Boon, N., Verstraete, W. (2008) The basics of bio-flocs technology: The added value for aquaculture. Aquacul. 277: 125-137.
Defoirdt, T., Sorgeloos, P., Bossier, P. (2011) Alternatives to antibiotics for the control of bacterial disease in aquaculture. Curr Opin Microbiol. 14: 251-258.
Gutierrez-Wing, M.T., Malone, R.F. (2006) Biological filters in aquaculture: trends and research directions for freshwater and marine applications. Aquacult Eng. 34: 163-171.
Mahanand, S.S., SrinivasaRao, P. (2012) Optimum formulation of feed for Rohu, Labeo rohita (Hamilton), with biofloc as a component. Aquacult Int. 21: 347-360.
Markovic, Z., Poleksic, V., Lakic, N.,  Zivic, I.,  Dulic, Z., Stankovic, M., Spasic, M., Raskovic, B., Sqrensen, M. (2012) Evaluation of Growth and Histology of Liver and İntestine in Juvenile Carp (Cyprinus carpio L.) Fed Extruded Diets with or without Fish Meal. Turk J Fish Aquat Sci. 12: 301-308.
Papoutsoglou, S.E., Mylonakis, G., Miliou, H., Karakatsouli, N.P.,Chadio, S. (2000) Effects of background color on growth performances and physiological responses of scaled carp (Cyprinus carpio L.) reared in a closed circulated system. Aquacul Eng. 22: 309-318.
Ray, A.J., Lewis, B.L., Browdy, C.L., Leffler, J.W. (2010) Suspended solids removal to improve shrimp (Litopenaeus vannamei) production and an evaluation of a plant-based feed in minimal-exchange, super intensive culture systems. Aquacul. 299: 89-98.
Samocha, T.M., Patnaik, S., Gandy, R.L. (2004)Heterotrophic intensification of pond shrimp production. In: Abstract of fifth international conference on recirculating aquaculture. Roanoke Virginia. 34: 64-75.
Souza, D.M., Suita, S.M., Leite, F.P.L., Romano, L.A., Wasielesky, W.,Ballester, E.L.C. (2011) The use of probiotics during the nursery rearing of the pink shrimp Farfantepenaeus brasiliensis (Latreille, 1817) in a zero exchange system. Aquacult Res. 43: 1828-1837.
Wasielesky, W., Peixoto, S., Jensen, L., Poersch, L.H., Bianchini, A. (2004) Effect of natural productionin a zero exchange suspended microbial flocbased super-intensive culture system forwhite shrimp Litopenaeus vannamei. Aquacul. 258: 396-403.
Xu, W.J., Pan, L.Q., Zhao, D.H., Huang, J. (2012) Preliminary investigation into the contribution of bioflocs on protein nutrition of Litopenaeus vannamei fed with different dietary protein levels in zero-water exchange culture tanks. Aquacul. 350-353: 147-153.
Zhao, P., Huang, J., Wang, X.H., Song, X.L,. Yang, C.H., Zhang, X.G., Wang, G.C. (2012) The application of bioflocs technology in high-intensive, zero exchange farming systems of Marsupenaeus japonicas. Aquacul. 354-355: 97-106.
Wang, J.C., Chang,  P.S., Chen, H.Y. (2008) Differential time-series expression of immune-related genes of Pacific white shrimp Litopenaeus vannamei in response to dietary inclusion of β-1,3glucan. Fish Shellfish Immunol. 24: 113-121.