دوره و شماره: دوره 71، شماره 2، تیر 1395 
اثر نانو اکسید مس و الیگوساکارید مانان بر گوارشپذیری مواد مغذی و عملکرد رشد در جوجه های گوشتی

صفحه 153-161

10.22059/jvr.2016.57912

شهین ثابت سروستانی؛ محمدرضا رضوانی؛ محمد جواد ضمیری؛ شهرام شکر فروش؛ هادی آتشی؛ نجمه مصلح


مطالعه تنوع ژنتیکی استرپتوکوکوس اینیایی عامل استرپتوکوکوزیس در مزارع قزل آلای رنگین کمان برخی از استانهای ایران

صفحه 171-178

10.22059/jvr.2016.57914

مهدی سلطانی؛ اسماعیل پیرعلی خیرآبادی؛ حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ سعید میرزرگر؛ سمیرا محمدیان؛ پرویز شایان


مطالعه هیستولوژی و هیستومتری دوازدهه موشهای مصرف کننده آسپارتام

صفحه 205-210

10.22059/jvr.2016.57918

ریحانه هوشمند عباسی؛ زهرا طوطیان؛ محمدتقی شیبانی؛ سیمین فاضلی پور؛ حسین لیمویی


انتقال ژنEGFP به کلونی اسپرماتوگونی گوساله به روش لیپوفکسیون

صفحه 229-236

10.22059/jvr.2016.57921

زهرا فضل الهی؛ پرویز تاجیک؛ خسرو حسینی پژوه؛ گلشید جاودانی شاهدین


بررسی کیفیت اسپرم در موشهای مواجهه شده با کافور و نقش محافظتی ویتامینE

صفحه 237-244

10.22059/jvr.2016.57922

مسعود ادیب مرادی؛ علی کلانتری حصاری؛ حسن مروتی؛ فرزاد اسدی؛ حمید رضا مرادی