تأثیر نوکلئوتید در جیره بر برخی شاخصهای رشد، ترکیب لاشه و برخی شاخصهای استرس در ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi)

نویسندگان

گروه شیلات، پژوهشکده تالاب بین المللی هامون دانشگاه زابل، زابل- ایران

چکیده

زمینه مطالعه: تأثیر نوکلئوتید خوراکی در بهبود شاخص‌های رشد، عملکرد غذایی و سیستم ایمنی در مهره‌داران و گونه‌هایی از ماهیان در مطالعات مختلف نشان داده شده
است. هدف: تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر نوکلئوتید خوراکی بر شاخص‌های رشد، ترکیب لاشه و پاسخ به استرس حاد در بچه ماهیان سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi) انجام گرفت. روش کار: تعداد 120 قطعه بچه ماهی با میانگین وزنی g‌5/0±58/7 با چهار جیره غذایی حاوی مقادیر مختلف نوکلئوتید (15/0%، 25/0 % و 50/0%) و صفر درصد به عنوان گروه شاهد به مدت 8 هفته غذادهی شدند. بچه ماهیان در چهار تیمار و سه تکرار به ازای هر تیمار، در 12 مخزنL  300 به طور تصادفی رهاسازی شدند و غذادهی به مقدار روزانه 3% وزن بدن در 3 وعده انجام شد. در پایان دوره پرورش پارامترهای رشد اندازه‌گیری و نتایج ثبت گردید. همچنین به منظور آزمایش استرس تعدادی از ماهیان فوق تحت استرس حاد دمایی و pH قرار گرفتند و میزان کورتیزول و گلوکز آنها قبل و بعد از استرس اندازه‌گیری شد. نتایج: نتایج نشان داد که مکمل نوکلئوتید بر روی شاخص‌های رشد، ضریب تبدیل غذایی، نسبت بازده غذایی و بقا اثر معنی‌دار نداشت  (05/0<p). در آنالیز تقریبی لاشه نیز اختلاف معنی‌داری از نظر خاکستر، رطوبت و پروتئین بین تیمارها مشاهده نشد (05/0<p) و تنها محتوای چربی بین تیمارهای تغذیه شده با نوکلئوتید و گروه شاهد تفاوت معنی‌دار نشان داد (05/0>p). در آزمایشات استرس مشخص شد که پس از انجام استرس میزان کورتیزول و گلوکز به طور معنی‌داری نسبت به قبل استرس افزایش یافت (05/0>p). در تیمارهای تغذیه شده با نوکلئوتید میزان کورتیزول به طور معنی‌داری کمتر از گروه شاهد بود (05/0>p) و کمترین میزان کورتیزول در تیمار تغذیه شده با جیره حاوی 50/0%
نوکلوتید مشاهده شد. نتیجه‌گیری نهایی: بنابراین ترکیب نوکلئوتیدی مورد استفاده در مطالعه حاضر موجب بهبود رشد در ماهی سفیدک نشد و لی توانست باعث بهبود پاسخ به استرس در این ماهی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of dietary nucleotides on some growth parameters, carcass composition and some stress indices in Snow trout (Schizothorax zarudnyi)

نویسندگان [English]

  • Hashem khandan barani
  • Abdolali Rahdari
  • Narjes Sanchooli
Department of Fisheries, International Hamoon Wetland Research Institute, University of Zabol, Zabol- Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Dietary nucleotide has been shown to improve growth indices, nutritional function and higher vertebrates in fish. OBJECTIVES: We investigated the effect of different levels of dietary nucleotide on growth parameters, whole-body composition and fluctuations of cortisol and glucose due to acute stress in Snow trout (Schizothorax zarudnyi). METHODS: One-hundred-twenty Snow trout fingerlings with average weight 7.58±0.05g, were fed with four levels of dietary nucleotides including 0 (control), 0.15, 0.25, and 0.5 percent for 8 weeks. Ten fingerlings were stocked into each 300l tank with triplicate in four treatments and fed three times daily at 3-5% body weight rate. At the end of feeding trial, weight gain, Weight gain rate, feed efficiency, Food efficiency ratio and survival were computed. Also, the numbers of fish that were exposed to acute stress (temperature and pH). RESULTS: The results showed that none of the nucleotide-supplemented diets had any significant effect on growth indices (p>0.05). None of the dietary treatments resulted in any significant changes to dry matter, ash and protein. The only significant difference was observed in the fat (p>0.05). The fish fed 0.25% nucleotide showed higher whole lipid compared to other dietary treatments. Stress test results showed no significant difference at the beginning of the experiment, whereas after, acute stress cortisol levels were significantly higher in trials. The lowest response was observed in trial with 0.50% nucleotide and the highest was in control groups. Glucose levels were not significantly different, neither before nor after acute stress. CONCLUSIONS: The nucleotide composition used in the present study failed to provide significant effects on growth of Snow trout juveniles but could improve response to acute stress.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • acute stress
  • Cortisol
  • glucose
  • nucleotide
  • Schizothorax zarudnyi
 
Abdi, H., Mahmoodi, N., Flahtkar, B. (2009) Effects of dietary nucleotides on some growth and carcass composition of common carp (Cyprinus carpio). Marine Sci Tchnol. 8: 23-31.
Ahmad, S.M., Shah, F.A., Bhat, F.A., Bhat, J.I.A., Balkhi, M.H. (2011) Thermal adaptability and disease associationin common carp (Cyprinus carpio communis) acclimated to different (four) temperatures. Thermal Biology. 36: 492-497.
AOAC. (2005) Official methods of analysis. (18th ed.) Association of Official Analytical chemist International. Maryland, USA.
Andrés-Elias, N., Pujols, J., Badiola, I. Torrallardona, D. (2007) Effect of nucleotides and carob pulp on gut health and performance of weanling piglets. Liv Sci. 108: 274-277.
Barton, B.A., Rahn, A.B., Feist, G., Bolling, H., Schreck, C.B. (1998) Physiological stress responses of freshwater chondrostean paddlefish (Polyodon spathula) to acute physical disturbances. Comp Biochem Physiol. 120: 355-363.
Bayunova, L., Barannikova, I., Semenkova, T. (2002) Sturgeon stress reactions in aquaculture. Appl Ichthyol. 18: 397-404.
Bianca, M.P. (2009) Farmed fish welfare-suffering assessment and impact on product quality. Anim Sci. 8: 139-160.
Burrells, C., Williams, P.D., Southgate, P.J., Wadsworth, S.L. (2001) Dietary nucleotides: a novel supplement in fish feeds 2. Effects on vaccination, salt water transfer, growth rates and physiology of Atlantic salmon (Salmo salar L.). Aquaculture. 199: 171-184.
Carver, J.D., Walker, W.A. (1995) The role of nucleotides in human nutrition. Nutr Biochem. 6:58-72.
Cheng, Z., Buentello, A., Gatlin, D.M. (2011) Dietary nucleotides influence immune responses and intestinal morphology of red drum (Sciaenops ocellatus). Fish Shell Immunol. 30: 143-147.
Das, P.C., Ayyappan, S., Jena, J. (2006) Hematological changes in the three Indian major carps, Catla catla (Hamilton), Labeo rohita (Hamilton) and Cirrhinus mrigala (Hamilton) exposed to acidic and alkaline water pH. Aquaculture. 235: 633-644.
Davis, K.B. Parker, N.C. (1990) Physiological stress in striped bass: Effect of acclimation temperature. Aquaculture. 91: 349-358.
Fontana, L., Moreira, E., Torres, M.I., Fernandez, I., Rios, A., Medina, F.S., Gil, A. (1998) Dietary nucleotides correct plasma and liver microsomal fatty acid alterations in rats with liver cirrhosis induced by oral intake of thioacetamide. J Hepatol. 28: 662-669.
Frankic, T., Pajk, T., Rezar, V., Levart, A., Salobir, J. (2006) The role of dietary innucleotides reduction of DNA damage induced by T-2 toxin and deoxynivalenol in chicken leukocytes. Food Chem Toxicol. 44: 1838-1844.
Grimble, G.K., Westwood, O.M.R. (2000) Nucleotides as immunomodulators in clinical nutrition. Curr Opin Clin Nutr. 4: 57- 64.
Holen, E., Bjørge, O.A., Jonsson, R. (2006) Dietary nucleotides and human immune cells. II. Modulation of PBMC growth and cytokine secretion. J Nutr. 22: 90- 96.
Iwama, G.K., Afonso, L.O.B., Vijayan, M.M. (2006) Stress in fishes. In: The Physiology of fishes. Evans, D.H., Claiborne, J.B. (eds.). (3rd ed.) Taylor and Francis. Florida, USA. p. 319-342.
Leonardi, M., Sandino, A.M., Klempau, A. (2003) Effect of a nucleotide-enriched diet on the immune system, plasma cortisol levels and resistance to infectious pancreatic necrosis (IPN) in juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Bull Eur Assoc Fish Pathol. 23: 52-59.
Lehninger, A.L., Nelson, D.L., Cox, M.M. (2005) Principles of Biochemistry. (4th ed.) W.H. Freeman. New York, USA.
Li, P., Lewis, D.H., Gatlin, D.M. (2004) Dietary oligonucleotides from yeast RNA influence immune responses and resistance of hybrid striped bass (Morone chrysops × Morone saxatilis) to Streptococcus iniae infection. Fish Shell Immunol. 16: 561-569.
Li, P., Burr, G.S., Goff, J., Whiteman, K.W., Davis, K.B., Vega, R. R., Neill, W.H., Gatlin. D.M. (2005) A preliminary study on the effects of dietary supplementation of brewer’s yeast and nucleotides, singularly or in combination, on juvenile red drum ( Sciaenops ocellatus ). Aquacult Res. 36: 1120-1127.
Li, P., Gatlin, D.M. (2006) Nucleotide nutrition in fish: Current knowledge and future applications. Aquaculture. 251: 141-152.
Li, P., Gatlin, D.M., Neill, W.H. (2007) Dietary supplementation of a purified nucleotide mixture transiently enhanced growth and feed utilization of juvenile red drum, Sciaenops ocellatus. J World Aquacult Soc. 38: 281-286.
Lin, Y.H., Wang, H., Shiau, S.Y. (2009) Dietary nucleotide supplementation enhances growth and immune responses of grouper, Epinephelus malabaricus . Aquacult Nutr. 15: 117-122.
Low, C., Wadsworth, S., Burrells, C., Secombes, C.J. (2003) Expression of immune genes in turbot, Scophthalmus maximus, fed a nucleotide-supplemented diet. Aquaculture. 221: 23- 40.
Mishra, S.K., Hertrampf, J.W. (2006) Nucleotide: The performance promoter. Aqua Asia Pac. 3: 32-33.
Ortuno, J., Angeles Esteban, M., Meseguer, J. (2002) Lack of effect of combining different stressors on innate immune responses of sea bream (Sparus aurata L.). J Vet Immunol Immunopethol. 84: 17-27.
Pickering, A.D., Pottinger, T.G., Christie, P. (1982) Recovery of the brown trout. Salmo trutta  from acute handling stress: a time-course study. Fish Biol. 20: 229-244.
Pickering, L.K., Granoff, D.M., Erickson, J.R., Masor, M.L., Cordle, C.T., Schaller, J.P., Winship, T.R., Paule, C.L., Hilty, M.D. (1998) Modulation of the immune system by human milk and infant formula containing nucleotides. J Peds. 101: 242-249.
Pirgozliev, V., Acamovic, T., Bedford, M.R. (2009) The effect of supplemental dietary nucleotides when fed to young chickens on performance and nutrient utilization. Brit Poultry. 5: 21-22.
Razavi Shirazi, H. (2001) Marine Products Technology. (1th ed.). Naghshe Mehr. Tehran, IRI. 292p.
Rudolph, F.B. (1994) Dietary nucleotides: a recently demonstrated requirement for cellular development and immune function. J Nutr. 124: 1431-1432.
Salimi Khorshidi, N., Keyvanshokooh, S., Salati, A., Zakeri, M., Mahmoudi, N., Tahmasebi-Kohyani, A. (2012) Effects of Dietary Nucleotide Levels on Body Composition of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Fingerlings. J Ocean. 3: 41-46.
Tahmasebi-Kohyani, A., Keyvanshokooh, S., Nematollahi, A., Mahmoudi, N., Pasha- Zanoosi, H. (2011) Dietary administration of nucleotides to enhance growth, humoral immune responses, and disease resistance of the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerlings. Fish Shell Immunol. 30: 189-193.
Welker, T.L., Lim, C., Yildirim-Aksoy, M., Klesius, P.H. (2011) Effects of dietary supplementation of a purified nucleotide mixture on immune function and disease and stress resistance in channel catfish, Ictalurus punctatus. Aquacult Res. 42: 1878-1889.
Yousefi, M., Abtahi, B., Abedian kenari, A. (2010) Effects of captivity and handling stresses on cortisol  and glucose levels in giant sturgeon juveniles fed with nucleotide contained diet. Iranian J Fish Sci. 63: 147-159.
Zariffard, E., Bahmani, M., Khodadadi, M., Mahmoudi, N., Dashtizadeh, M., Oujifard, A. (2010) Effects of dietary nucleotide on growth performance and body composition of epinephelus coioides. Iranian J Fish Sci. 4: 1-8.