مطالعه تنوع ژنتیکی استرپتوکوکوس اینیایی عامل استرپتوکوکوزیس در مزارع قزل آلای رنگین کمان برخی از استانهای ایران

نویسندگان

1 گروه بهداشت وبیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران - ایران

2 گروه انگل، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران - ایران

چکیده

زمینه مطالعه: استرپتوکوکوزیس با عامل استرپتوکوکوس اینیایی یکی از بیماریهای مهم صنعت آبزی پروری در مناطق مختلف جهان از جمله ایران می‌باشد. هدف: در این مطالعه تنوع ژنتیکی ایزوله‌های استرپتوکوکوس اینیایی بدست آمده از مزارع قزل‌آلای تعدادی از استان‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است. روش کار: پس از نمونه گیری، کشت باکتریایی و جداسازی کوکسی‌های گرم مثبت و کاتالاز منفی از یکصد مزرعه واقع در 8 استان کشور، ایزوله‌های گونه اینیایی به روش PCR تأیید و سپس تنوع ژنتیکی آنها به روش RFLP مطالعه شد. نتایج: نتایج حاصله از کشت موجب جداسازی 77 ایزوله کوکسی گرم مثبت و کاتالاز منفی شد که در مطالعات PCR تنها 27 ایزوله آنها متعلق به گونه اینیایی بود. نتایج RFLP با استفاده از 9 آنزیم هضمی موجب شناسایی 29 قطعه (باند) با وزن‌های مولکولی متفاوت (62bp-940) شد. مطالعه رابطه فیلوژنی این ایزوله‌ها، آنها را در دو خوشه قرار داد بطوریکه 26 ایزوله در یک خوشه و یک ایزوله در خوشه دیگر قرار داشت. بجز یک ایزوله  از استان مازندران، سایر ایزوله‌های استان‌های تهران، گیلان، مازندران، چهارمحال و بختیاری، لرستان و فارس از شباهت بسیار بالایی (بیش از 99%) برخوردار بودند. نتیجهگیری نهایی: ایزوله‌های استرپتوکوکوس اینیایی عامل استرپتوکوکوزیس در مزارع قزل‌آلای ایران از تنوع ژنتیکی اندکی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic diversity of Streptococcus iniae the cause of streptococcosis in farmed rainbow trout in Iran

نویسندگان [English]

 • Mahdi Soltani 1
 • Esmaeil Pirali Kheriabadi 1
 • Hossein Ali Ebrahimzadeh Mossavi 1
 • saeed Mirzargar 1
 • samira Mohamadian 1
 • Parviz Shayan 2
1 Department of Aquatic Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Strepotococcosis caused by Streptococcus iniae is one of the important emerging bacterial diseases in aquaculture sector worldwide. ObjectiveS: In this study, the genetic diversity of S. iniae strains was assessed in some rainbow trout farms in Iran. Methods: Gram positive and catalase negative bacterial isolates were first obtained from 100 trout fish farms in 8 states using routine bacteriological and molecular (PCR) works. The genetic diversity of these bacterial isolates was then assessed using restriction fragment length polymorphism (RFLP) method. Results: Seventy-seven strains of Gram positive and catalase negative cocci were isolated from diseased trout. PCR analysis resulted in identification of 27 strains as S. iniae. RFLP analysis of these strains using 9 digestive enzymes resulted in production of 29 bands with different molecular weight (62-940bp).  Phylogenetic relationship of these strains grouped them in two distinct clusters. Twenty-six strains from Tehran, Mazandaran, Gilan, Lorstan, Fars and Charmaha-va-Bakhtiary provinces showed high homogeneous similarity above 99%, while one strain from Mazandaran province showed some differences with other strains. ConclusionS: S. iniae isolates in trout aquaculture in Iran possess  low genetic diversity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Genetic diversity
 • Rainbow trout
 • RFLP
 • Streptococcus iniae
 • strepotcoccosis
 
 
Agnew, W., Barnes, A.C. (2007) Streptococcus iniae: an aquatic pathogen of global veterinary significance and a challenging candidate for reliable vaccination. Vet Microbiol. 122: 1-15.
Austin, B., Austin, D.A. (2007) Bacterial Fish Pathogens: Disease of Farmed and Wild Fish, Springer Praxis, Chichester, UK.
Dodson, S.V., Maurer, J.J., Shotts, E.B. (1999) Biochemical and molecular typing of Streptococcus iniae isolated from fish and human cases. J Fish Dis. 22: 331-336.
Soltani, M.,  Jamshidi, S., Sharifpour, I. (2005) Streptococcosis caused by Streptococcus iniae in farmed rainbow trout (Oncorhynchys mykiss) in Iran: biophysical characteristics and pathogenesis. Bulletin of the European Association of Fish Pathologists. 25: 95-106.
Soltani, M., Alishahi, M., Mirzargar, S., Nikbakhat, G.H.R. (2007) Vaccination of rainbow trout against Streptococcus iniae infection: comparison of different routes of administration and different vaccines. Iran J Fish Sci. 7: 129-140.
Eldar, A., Lawhon, S., Frelier, P.F. (1997) Restriction fragment length polymorphisms of 16s rDNA and of whole rRNA genes (ribotyping) of Streptococcus iniae strains from the United States and Israel, FEMS Microbiology Letters. 151: 155-162.
Kvitt, H., Colorni, A. (2004) Strain variation and geographic endemism in Streptococcus iniae,” Diseases of Aquatic Organisms. 61: 67-73.