دوره و شماره: دوره 71، شماره 4، دی 1395 
بررسی سرولوژیک بیماری استرانگلز در اسبان برخی از مناطق استان خوزستان به روش الایزا

صفحه 373-379

10.22059/jvr.2016.59992

امیرحسین محمدی؛ مهدی پورمهدی بروجنی؛ داریوش غریبی؛ علیرضا قدردان مشهدی


مطالعه مولکولی کلستریدیوم دیفیسیل جداشده از گوشت گوساله توزیع شده در سطح عرضه شهراصفهان

صفحه 423-429

10.22059/jvr.2016.59998

زهرا اسفندیاری؛ محمد جلالی؛ حمید عزت پناه؛ اسکات ویز؛ محمد چمنی؛ پریسا شعاعی؛ مجید یاران؛ بهروز عطایی


اثر تنش اکسیداتیو ناشی از سرب بر عملکرد، وضعیت آنتیاکسیدانی و پاسخهای رفتاری جوجه های گوشتی

صفحه 453-461

10.22059/jvr.2016.60002

روح اله ابراهیمی؛ طاهره محمدآبادی؛ محسن ساری؛ سمیه سالاری؛ محمدجواد ضمیری؛ محمد تقی بیگی نصیری


شناسایی و جداسازی قارچ های شکمبه گوسفند بلوچی در سیستان

صفحه 473-480

10.22059/jvr.2016.60004

عیسی یعقوبی معین؛ محمد رضا دهقانی؛ محمد چمنی؛ مصطفی یوسف الهی