ارزیابی تأثیر ضد کرمی عصاره گیاه بلوط بومی استان کردستان (Quercus robur) علیه نماتودهای گوارشی گوسفند

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران

2 گروه انگل شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: تحقیقات اخیر نشان داده است برخی از گیاهان دارویی بویژه گیاهانی که دارای ترکیبات تانن هستند، دارای اثرات ضدکرمی می‌باشند. از طرفی نماتودهای گوارشی نشخوارکنندگان منجر به تأثیرات منفی شدیدی در این صنعت می‌شوند. هدف: منظور از پژوهش حاضر تعیین میزان اثربخشی عصاره گیاه بلوط جنگل‌های استان کردستان (Quercus robur) علیه کرم‌های انگلی لوله گوارش در گوسفند است. روش کار: میوه درخت بلوط از جنگل‌های  منطقه مریوان استان کردستان تهیه گردید واز مغز بلوط‌ عصاره آبی خام بلوط به عنوان منبع اصلی تانن تهیه و مورد آزمایش قرار گرفت. 600 نمونه مدفوع از 8 گله گوسفند (از 50 تا 500 رأس) در نواحی مختلف استان کردستان به منظور یافتن گوسفندان آلوده به نماتودهای گوارشی اخذ گردید. نمونه‌ها به‌منظور تعیین نوع و شدت آلودگی تحت آزمایش شناورسازی با روش کلیتون‌لین قرار گرفتند. تعداد پانزده راس گوسفند که دارای بیشترین تعداد تخم در گرم مدفوع (شامل تخم مارشالاجیا، نماتودیروس و تریکوسترونژیلیدها) توزین و انتخاب شدند. دام‌های تحت مطالعه در شرایط تغذیه‌ای یکسان به 3 گروه که تا حد امکان همگن بودند، تقسیم شدند. به گروه اول (آزمایش) عصاره تهیه شده به‌میزان g/kg 75/3 و گروه دوم (کنترل مثبت) داروی آلبندازول 5/2% با دوز درمانی (5mg/kg) خورانده شد اما در گروه سوم (کنترل منفی) هیچ مداخله درمانی صورت نگرفت. به‌منظور تعیین میزان اثربخشی ترکیب گیاهی از روش کاهش درصد تخم در گرم مدفوع در روز سوم و یک ماه پس از تجویز، استفاده گردید. نتایج: نتایج آزمایش مدفوع سه روز پس از درمان کاهش میزان تخم را در گروه‌های درمان و کنترل مثبت بترتیب 76/90% و 83/90%  نشان داد. نتایج به دست آمده از طریق آزمون مربع کای بین گروه تحت درمان با بلوط وگروه بدون درمان اختلاف معنی‌داری را نشان داد (0.05>p)، و بین دوگروه تحت درمان با بلوط و آلبندازول اختلاف معنی‌داری مشاهده نگردید (0.05<p). آزمایش مدفوع یک ماه پس از مصرف عصاره نیز تأیید کننده نتایج بدست آمده بود. نتیجهگیرینهایی: با توجه به نتایج بدست آمده می‌توان بنحو مطلوبی از عصاره حاصل از میوه گیاه بلوط به‌منظور درمان ضد آلودگی‌های کرمی بهره گرفت و تحقیقات وسیع‌تر با تمرکز بر ویژگی‌های دارویی و عوارض احتمالی این گیاه پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the anthelminitic effects of Quercus robur extract against ovine gastrointestinal nematodes

نویسندگان [English]

  • Shahin Fakour 1
  • behnam meshgi 2
1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Sanandaj Branch Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2 Department of Pathobiology, Faculty of veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Recent investigations  have identified anthelminitic effects of many medicinal plants particularly from condensed tannin sources. In addition, gastrointestinal nematodes of ruminants have a negative effect on the farming industry worldwide. Objectives: The aim of the present study was  to determine the potential anthelmintic effects of Quercus robur extract on alimentary canal nematodes in naturally infected sheep by faecal egg count reduction test (EPGRT). Methods: The crude aqueous extract was prepared from Quercus robur as tannin extract. The nature and intensity of helminth infection was determined by coprological examination. The faecal samples of 600 sheep were collected from different regions of Kurdistan province. The samples were examined by flotation method (Clyton-Lane technique). Fifteen sheep with the most count in egg per gram (include Marshallagia, Nematodirus and Trichostrongylids) were divided into three groups of five animals: First group (test group) were drenched with Quercus robur extract at 3.75g/kg, second group (positive control group) received Albendazole 2.5%, orally at 5mg/kg and third group (negative control) without treatment. Results: The results of faecal examination  3 days after administration indicated significant reduction of EPG in both group’s treatment and positive control groups, 90.76% and 90.83% respectively, whereas there was no effect in the third group. Results were evaluated by Chi-square analysis and showed significant differences between treatment and negative control groups (p≤0.05). Nosignificant differences were observed between treatment group and positive control group (p≥0.05). Conclusions: Results reveal that aquatic extract of Quercus robur has anthelminitic activity and further large scale studies are suggested to confirm pharmacologic effects of this herbal extract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quercus robur
  • Extract
  • helminth
  • sheep
 
Athanasiadou, S., Kyriazakis, I., Jackson, F., Coop, R.L. (2000) Consequences of long term feeding with condensed tannins on sheep parasitized with Trichostrongylus colubriformis. Int J Parasitol. 30: 1025-1033.
Butter, N.L., Dawson, J.M., Wakelin, D., Buttery, P.J. (2000) Effect of dietary tannin and protein concentration on nematode infection (T.colubriformis) in lambs. J Agri Sci Cambridge. 134: 89-99.
Hoste, H., Gaillard, L., Le Frileux, Y. (2005) Consequence of the regular distribution of sainfoin hay on gastro-intestinal parasitism with nematodes and milk production in dairy goats. Small Rum Res. 5: 265-271.
Hoste, H., Jakson, F., Athaasiadou, S., Thamsborg, S.M. Hoskin, O. (2006) The effect of tannin-rich plants on parasitic nematodes in ruminants. Trends  Parasitolo. 22: 253-260.
Ighbal, Z., Sarwar, M., Jabbar, A., Ahmed, S., Sohall Sajid, M., Nisar Khan, M. (2007) Direct and indirect anthelmintic effects of condensed tannins in sheep. Vet Parasitolo. 144: 125-131.
Katiki, L.M., Ferreira, J.F., Gonzalez, J.M., Zajac, A.M., Lindsay, D.S., Chagas, A.C., Amarante, A.F. (2013) Anthelmintic effect of plant extracts containing condensed and hydrolyzable tannins on Caenorhabditis elegans and their antioxidant capacity. Vet Parasitol. 192: 218-227.
Min, B.R., Hart, S.P., Miller, D., Tomita, G.M., Loetz, E., Sahlu, T. (2005) The effect of grazing forage containing condensed tannins on gastro-intestinal parasite infection and milk composition in Angora does. Vet Parasitol. 130: 105-113.
Onyeyili, P.A., Nwosu, C.O., Amin, J.D., Jibike, J.I. (2001) Anthelmintic activity of crude aqueous extract of Nauclea latifolia stem bark against ovine nematodes. Fitoterapia. 72: 12-21.
Paaver, U., Matto, V., Raal, A. (2010) Total tannin content in distinct Quercus robur. J Med Plant Res. 4: 702-705.
Ramirez, C.A., Barry, T.N., Pomroy, W.E., Lopez, V.N.,  Nabb, W.C., Kemp, P.D. (2005) Use of Lotus corniculatus containing condensed tannins of increase summer lamb growth under comercial dryland farming conditions with minimal anthelmintic  drench input. Anim Feed Sci Technol. 122: 197-217.
Salajpal, K., Karolyi, D., Beck, R., Kis, G., Vickovic, I., Dikic, M., Kovacic, D. (2004) Effect of acorn (Quercus robur) intake on faecal egg count in outdoor rested black slavonian pig. Acta Agric Slov. 1: 173-178.
Serrano, J., Puupponen-Pimia, R., Dauer, A., Aura, A.M., Saura-Calixto, F. (2009) Tannins: Current knowledge of food sources, intake, bioavailability and biological effects. Mol Nutr Food Res. 53: 310-329.
Seth, S.D., Sharma, B. (2004) Medicinal plants in India. Indian J Med Rea. 120: 9-11.
Zhong, R.Z., Sun, H.X., Liu, H.W., Zhou, D.W. (2014) Effects of tannic acid on Haemonchus contortus larvae viability and immune responses of sheep white blood cells in vitro. Parasite Immunol. 36: 100-106.