اثر عصاره های کارده (Biarum bovei) و جفت گیاه بلوط Quercus Infectoria Gall بر درصد تخمه گشایی و بقاء لارو قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مراحل اولیه رشد

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران

2 واحد بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی شیراز دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: عصاره‌های گیاهی جایگزین‌های مناسب طبیعی برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی ناشی از استفاده مکرر مواد شیمیایی در آبزی‌پروری می‌باشند. هدف: هدف از این تحقیق، بررسی نحوه عملکرد عصاره‌های کارده (Biarum bovei) و جفت گیاه بلوط Quercus Infectoria Gall بر درصد تخمه‌گشایی و بقاء لارو قزل‌آلای رنگین‌کمان در مراحل اولیه رشد و نمو در مقایسه با مالاشیت گرین است. روشکار: تیمار کارده (B. bovei) وجفت گیاه بلوط (Q. Infectoria Gall) با سه تکرار و هر تراف حاوی سه سینی و هر سینی حاوی 7000 تخم به‌ترتیب با غلظت mg/l‌400 و 40 به‌مدت min/day 30 به‌صورت حمام جاری 48 ساعت بعد از شروع انکوباسیون تخم‌ها تا مرحله چشم زدگی، استفاده شدند. میزان تخمه‌گشایی و نیز میزان بقاء لارو‌ها بعد از جذب کیسه زرده مورد سنجش قرار گرفت. گروه کنترل مثبت در معرض mg/l‌2 مالاشیت گرین به‌مدت min‌20 شستشوی روزانه قرار گرفت و گروه کنترل منفی (شاهد) بدون هرگونه مداخله دارویی به‌کار گرفته شد. نتایج: نتایج حاصله نشان داد که در میزان تلفات تخم در مرحله تخمه‌گشایی در گروه شاهد به‌طور معنی‌داری بیشتر از تیمار‌های مورد آزمایش بود (05/0>p). به‌علاوه میزان تلفات در تیمار کارده به‌طور معنی‌دار کمتر از مالاشیت گرین و جفت گیاه بلوط بود (05/0>p). همچنین میزان تلفات تخم در تیمار جفت به‌طور معنی‌دار بیشتر از مالاشیت گرین بود (05/0>p). نتایج تلفات لارو‌ها بعد از جذب کیسه زرده نشان داد که میزان تلفات لارو‌ها در شاهد به‌طور معنی‌داری بیشتر از گروه‌های تیمار جفت گیاه بلوط و مالاشیت گرین بوده است (05/0>p). نتیجهگیرینهایی: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که استفاده از عصاره کارده به‌میزان mg/l 400، موجب افزایش درصد تفریخ و بازماندگی لارو‌ها بعد از جذب کیسه زرده گردید و قابلیت استفاده به‌عنوان جایگزین مالاشیت گرین را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of Biarum carduchorum and Quercus Infectoria Gall extracts on percentage of hatching and survival rate in the early growth stage of Oncorhynchus mykiss larvae

نویسندگان [English]

  • paria Akbary 1
  • Mohammad Saeed Fereidouni 2
  • Amin Gholam Hosseini 2
1 Department of Marine Sciences, Fisheries groups, Chabahar Maritime University, Chabahar, Iran
2 Aquatic Animal Health Units, School of Veterinary Medicine, Shirazu University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: To reduce adverse environmental effects resulting from repeated use of chemical contaminants, herbal extracts are a natural suitable alternative in aquaculture. Objectives: The present study investigated the effects of Biarum carduchorum and Quercus Infectoria Gall extracts on percentage of hatching and survival rate in the early growth stage of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) larvae compared with malachite green (MG). Methods: To assess the percentage of hatching and survival rate in the early growth stage, B. carduchorum was used at 400 mg/l for 30 minutes per day, Q. Infectoria Gall at 40 mg/l for 30 minutes per day and MG as the positive control at 2 mg/l for 20 minutes per day. Normal control without any treatment was also included. Each treatment trial was provided in three replicates.  Results: The obtained results showed that the mortality level in normal control was significantly higher than other groups in the hatching stage (p<0.05). Also, the mortality rate in eggs treated with B. carduchorum was significantly lower than both MG and Q. Infectoria Gall groups (p<0.05). The mortality rate in eggs treated with Q. Infectoria Gall was significantly higher than MG group (p<0.05). In addition, the mortality rate of the produced larvae was significantly higher in both Q. Infectoria Gall group and normal control groups than the other two groups (p<0.05).Conclusions: The results showed that use of B. carduchorum at 400 mg/L is able to significantly improve the survival rate of rainbow trout eggs and larvae during incubation period. It can be comparable to MG.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biarum bovei
  • Quercus Infectoria Gall percentage hatching
  • percentage survival
  • Oncorhynchus mykiss
 
Behdani, M., Ghazvini, K., Mohammadzadeh, A.R., Sadeghian, A. (2009) Antibacterial activity of henna extracts against Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeroginosa. Ofogh -e- Danesh. Gonabad Med Uni Sci J. 15: 46-52.
Boyce, P.C., Athanasiou, K. (1991) A new subspecies of B iarum tenuifolium from crete. Flora Med. 1: 5-13.
Boyce, P.C. (2006) A taxonomic revision of Biarum (Araceae). Aroideana. 29: 2-36.
Ebrahimi, A., Khiabani, M. (2008) Antimicrobial effect of Iranian oak by disk diffusion method.Arak J Med Uni. 18: 26-34.
Ebrahimi, A., Khayami, M., Nejati, V. (2012) Comparison of antimicrobial effect of different parts of Quercus persica against Escherichia coli O157:H7. Hor Med Sci. 17: 11-17.
Mozaffarian, V. (1996) Encyclopedia of Iranian plants. (2nd ed.) Farhang Moaser Publication.Tehran, Iran.
Muliawan, Y., Shamala, S.Y., Hashimo, D., Yusof, R. (2006) Inhibitory potential of Quercus usitanica extract on dengue virus type 2 replication. Southeast Asian. J Trop Med Public Health. 37: 132-135.
Safari, A., Motamedi, H. A. (2009) Prelimaniry study on antibacterial activity Omquerqus brantii against bacterial pathogens. I J Botani. 5: 176-180.
Sharifi, A., Gorjipour, R., Gorjipour, A.A.,  sardsiri, M., Mohammadi, R., Jabarnejad, A. (2012) Antifungal effect of Quercus Infectoria Gall (Oak) on saprolegnia fungi. Arma Dan. 67: 78-84.
Sharif Rohani, M., Khosravi, A.R., Shokri, H., Ebrahimzadeh Mousavi, H.A., Soltani, M., Rostamibeshman, M. (2009) A study of the effect of some Iranian herbal essences against saprolegina Spp. Mycophathologia. 25: 362-368.
Sheikhi Moghadam, L., Emtiazjoo, M., Emadi, H. (2004) Use of alvita instead malachite green in aquaculture. J Environ Sci Tech. 6: 30-44.
Soltani, M., Esfandiary, M., Khazraeenia, S.,  Sajadi, M.M. (2007) Effects of Zataria multifloraessential oil on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) egg hatchability and survival of larvae compared with hydrogen peroxide and malachite green.  J Vet Res. 64: 127-134.