مطالعه مقایسهای شاخصهای حسی، شیمیایی، میکروبی و ترکیب اسیدهای چرب ماریناد پخته و سرخ شده تهیه شده از ماهی کپور نقرهای در زمان نگهداری در دمای 4ºC

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد قائمشهر دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

2 دانش آموخته تکنولوژی مواد غذایی، واحد آیت الله آملی دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

3 گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، واحد آیت الله آملی دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: اصطلاح "ماریناد ماهی" به محصولات نیمه حفاظت شده‌ای اطلاق می‌شود که با غوطه وری در محلول سرکه یا اسیدهای آلی و نمک تهیه شده‌اند. هدف: این مطالعه با هدف بررسی مقایسه‌ای ارزش غذایی (pH، چربی، پروتئین، رطوبت، خاکستر)، شاخص‌های شیمیایی (TVB-N, TBA, PV, FFA)، جمعیت میکروبی (TC, Mold)، پروفایل و ترکیب اسیدهای چرب و نیز ویژگی‌های ارگانولپتیک ماریناد پخته و سرخ شده تهیه شده از ماهی کپور نقره‌ای طی 30 روز نگه‌داری در دمای ºC‌4 انجام گرفت.  روش کار: برای این منظور از ماهیان تازه، با استفاده از فرمولاسیون، انواع محصول ماریناد تولید شد. سپس محصولات در دمای ºC‌‌4 نگهداری و در فواصل 10 روزه نمونه گیری و شاخص‌های کیفی اندازه گیری گردید. نتـایـج: نتایج نشان داد که میزان رطوبت، پروتیئن و چربی در ماریناد پخته و سرخ شده تفاوت معنی‌داری ندارد (0.05<p). مقادیر PV، TBA و FFA بین نمونه‌های ماریناد نیز معنی‌دار نبود (0.05<p)، لیکن مقادیر TVB-N (به ترتیب با 100gا/mg 46/16 و 91/18) بین ماریناد پخته و سرخ شده دارای اختلاف  معنی‌دار بود (0.05>p). تفاوت بین شمارش کلی باکتری‌ها در روز آخر نگهداری (بترتیب با Log cfu/g 19/4 و 89/4) و همچنین بین مجموع کپک و مخمر (بترتیب با Log cfu/g 47/2 و 60/2) در ماریناد پخته و سرخ شده در تمام طول نگهداری دیده شد (0.05>p). در ارزیابی ارگانولپتیک، مقبولیت ماریناد سرخ شده در شاخص‌های ظاهر، رنگ، بافت و طعم بیشتر بود (0.05>p)اما ماریناد پخته طعم بهتری داشت (0.05>p). با این حال در پذیرش کلی تفاوتی دیده نشد. مقادیر بالاتری از اسیدهای چرب امگا-3 و امگا-6 و EPA+DHA در ماریناد سرخ شده حضور داشتند (0.05>p). برخلاف سرخ کردن، پختن موجب کاهش میزان UFA شد. نتیجـهگیـری نهایی: کیفیت هر دونوع ماریناد طی نگهداری 30 روزه در دمای یخچال قابل قبول بود ولی شاخص‌های حسی حاکی از برتری کلی ماریناد سرخ شده بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of chemical, sensory and microbal attributes of fried and cooked marinades of silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) during storage at 4°C

نویسندگان [English]

  • Masoud Hedayatifard 1
  • Seyede Atefeh Kavousi 2
  • Maryam Khavarpour 3
1 Department of Fisheries, College of Agriculture and Natural Resources, Islamic Azad University, Qaemshahr Branch, Qaemshahr, Iran
2 Graduated from the Food Science and Technology, Islamic Azad University, Ayatollah Amoli Branch, Amol, Iran
3 2Department of Chemistry Engineering, College of Engineering and Technology, Islamic Azad University, Ayatollah Amoli Branch, Amol, Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: The term ‘‘marinated fish’’ is used to define semi-preserved fish made by immersion in a solution of organic acids or vinegar and salt. Objectives: This study was conducted to compare  nutritional value (Lipid, Protein, Moisture, Ash, pH), chemical (TVB-N, PV, TBA, FFA) and sensory attributes, microbial communities (TC, Mold) and fatty acids profile of cooked and fried marinades and 30 days storage at 4°C. Methods: The marinades were produced using formulas from Silver carp fresh fillets. Then the products were stored at 4°C and sampling was done to determine of quality indexes during storage, every 10 days. Results: The results showed that there were no differences in moisture, protein and lipid contents between two products (p>0.05). Also, there were no differences with regard to  PV, TBA and FFA between two marinades (p>0.05), but TVB-N in cooked and fried products (with 16.46 and 18.91 mg/100g) showed significant  changes (p<0.05). In addition, total  bacteria count was 4.19 and 4.89 and total mold-yeast was 2.47 and 2.60 Logcfu/g at day 30 in cooked and fried marinades, respectively (p<0.05). As sensory aspect, appearance, color, texture and odour attributes showed  better points in fried marinade,  cooked product had more acceptable  taste (p<0.05). However, there was no difference in overall acceptance. Omega-3, omega-6 and EPA+DHA fatty acids had higher amounts in fried marinade (p<0.05). Cooking reduced the UFA amount, but conversely, frying increased it. Conclusions: Quality of both marinades was acceptable during 30 days storage refrigerator, but fried marinade showed a preferred quality as sensory attribute.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fatty acid
  • marinade
  • Quality
  • organoleptic
  • Shelf life
 
Abd Rahman, S., Osman, H., Daud, N.M. (1995) Fatty acid composition of some Malaysian fresh water fish. J Food Chem. 90: 45-49.
Ackman, R.G. (1995) Composition and Nutritive Value of Fish and shellfish Lipids. In: Fish and Fishery Products. Ruiter, A. (ed.). (1st ed.). CABI Publication. NY. USA. p. 117-156.
AOAC. (2005) Official Methods of Analysis of AOAC International, (18th ed.), Current through Revision, AOAC International Suite 500481, Maryland. USA. p. 20877-2417.
Akbarzadeh, P., Moini, S. (2009) Production of marinade from Common Carp Cyprinus carpio and determination of its shelf life. Iran J Nat Res. 62: 11-19.
Aksu, H., Erkan, N., Colak, H., Varlik, C., Gokoglu, N., Ugur, M. (1997) Some changes in anchovy marinades during production in different acid-salt concentrations and determination of shelf life. J Fac Vet Med. 8: 86-90.
Baygar, T., Alparslan, Y., Guler, M., Okumus, M. (2010) Effect of pickling solution on maturing and storage time of marinated sea bass fillets. Asian J Anim Vet Adv. 5: 575-583.
Bjorkoth, J. (2005) Microbiological ecology of marinated meat products. Meat Sci. 70: 477-480.
Bligh, E.G., Dyer, W.J. (1959) A rapid method of total lipid extraction and purification. Can J Biochem Physiol. 37: 913-917.
Cabrer, A.I., Casales, M.R., Yeannes, M.I. (2002) Physical and chemical changes in anchovy (Engraulis anchoita) flesh during marination. J Aquat Food Prod Technol. 11: 19-30.
Connell, J.J. (1990) Control of Fish Quality. Fishing News Books. London, UK. 226p.
Esmaeizadeh Kenari, R., Sahari, M.A., Hamidi Esfahani, Z. (2004) Comparative study on nutritional composition of kutum and grass carp and their marinade qualities. Iran Sci Fish J. 12: 13-28.
FAO (2014) The state of world fisheries and aquaculture. Food and Agriculture Organization.Rome, Italy. 243p.
Gallart-Jornet, J.M., Barat, T., Rustad, U., Erikson, I., Escriche Fito, P. (2007) A comparative study of brine salting of Atlantic cod (Gadus morhua) and Atlantic salmon (Salmo salar). J Food Eng. 79: 261-270.
Giuffrida, A.G., Ziino, G., Orlando Panebianco, A. (2007) Hygienic evaluation of marinated sea bass and challenge test for Listeria monocytogenes. Vet Res Commun. 31: 369-371.
Gokoglu, N. (2003) Changes in biogenic amines during maturing of sardine (Sardine pilchardus) marinade. Fish Sci. 69: 823-829.
Goli, T., Bohuon, P., Ricci, J., Collignan, A. (2012) Evolution of pH during immersion of meat protein matrices in acidic marinades. Meat Sci. 90: 618-623.
Hasegawa, H. (1987) Laboratory manual on analytical methods and procedures for fish and fish products. (1st ed.) Marine Fisheries Research Department, Southeast Asian Fisheries Development Center in collaboration with Japan International Cooperation Agency, Singapore City, Singapore. 226 p.
Hearn, T.L., Sgoutas, S.A., Hearn, J.A., Sqoutas, D.S. (1987) Polyunsaturated fatty acid and fat in fish flesh for selecting species for health benefits. J Food Sci. 52: 1209-1211.
Hecer, C. (2011) Changes in chemical, microbiological and sensory properties of marinated seafood salad during storage period. Afr J Agric Res. 6: 5087-5090.
Hedayatifard, M. (2003) Fish and Shrimp Processing Technology. (1st ed.). Persia Fishing Industries Company. Tehran, Iran. 120 p.
Hedayatifard, M., Pourmolaei, N. (2016) Study of quality indices, microbal load and fatty acid composition of smoked kutum and golden mullet in the northern Iranian markets. J Food Sci. Technol. 13: 145-158.
Hedayatifard, M., Yousefian, M. (2007) Investigation of the changes of lipid and fatty acid composition of Sturgeon Acipenser stellatus under cold storing condition. Fish Technol. 44: 193-198.
Hedayatifard, M., Jamali, Z. (2008) Evaluation of omega-3 fatty acids composition in Caspian Sea Pike Perch (Sander lucioperca). Int J Agri Bio. 10: 235-237.
Hunt, A.O., Tekelioglu, N. (2008) Effect of dietary lipid sources on the growth and body fatty acid composition of Seabass (Dicentrarchus labrax L. 1758). J Anim Vet Adv. 7: 915-23.
Huss, H.H. (1995) Quality and quality change in fresh fish. FAO Fisheries Technical Paper, No. 348, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy.
Hwang, C.A., Tamplin, M.L. (2005) The influence of mayonnaise pH and storage temperature on the growth of Listeria monocytogenes in seafood salad. Int J Food Microbiol. 102: 277-285.
Jay, J.M. (2000) Modern food microbiology (6th ed.). Aspen Publishers, Inc. Gaithersburg, MD, USA. 810p.
Kanner, J., Harel, S., Jaffe, R. (1991) Lipid peroxidation of muscle food as affected by NaCl. J Agri Food Chem. 39: 1017-1021.
Karl, H., Roepstorff, A., Huss, H.H., Bloemsma, B. (1994) Survival of Anisakis larvae in marinated herring fillets. Int J Food Sci Technol. 29: 661-670.
Kilinc, B., Calki, S. (2005) Determination of the shelf life of sardine (Sardina pilchardus) marinades in tomato sauce stored at 4°C. Food Control. 16: 639-644.
Kinsella, E., Lokesh, B., Stone, R.A. (1990) Dietary n-3 polyunsaturated fatty acids and amelioration of cardiovascular disease: possible mechanisms. Am J Clinical Nutr. 52: 1-28.
Kirk, R.S., Sawyer, R. (1991) Pearson’s Chemical Analysis of Foods. (9th ed.) Longman Scientific and Technical. Harlow, Essex, UK.
Iranian Fisheries Organization (2012) Manual Iranian Fisheries Statistics. (1st ed.). Iranian Fisheries Organization. Tehran, Iran. 64p.
ISO (1999) Meat and Meat Products, Measurement of pH, Ref. Meth. No: ISO 2917. (1st ed.) Geneva. Switzerland.
Ludorff, W., Meyer, V. (1973) Fische Und Fischerzeugnisse. (1st ed.) Paul Parey Verlag. Hamburg-Berlin, Germany.
Moini, S., Moini, S., Jr., Sobhanipour, N.F. (2005) Production of fried marinade form roach (Rutilus rutilus caspius). Iran Sci Fish J. 14: 133-146.
Moeini, S., Danesh Nuran, B. (2001) Production of cold marinade from roach (Rutilus rutilus). Iran J Nat Res. 54: 63-73.
Nisiotou, A., Chorianopoulosb, N.G., Gounadakic, A., Panagouc, E.Z., Nychasc, G.J.E. (2013) Effect of wine-based marinades on the behavior of Salmonella typhimurium and background flora in beef fillets. Int J Food Microbiol. 164: 119-127.
Olafsdottir, G., Martinsdottir, E., Oehlenschlager, J., Dalgaard, P., Jensen, B., Undeland, I. (1997) Methods to evaluate fish freshness in research and industry. Trends Food Sci Technol. 8: 258-265.
Pons-Sa´nchez-Cascado, S., Vidal-Carou, M.C., Marine´-Font, A., Veciana-Nogue´s, M.T. (2005). Influence of the freshness grade of raw fish on the formation of volatile and biogenic amines during the manufacture and storage of vinegar-marinated anchovies. J Agri Food Chem. 53: 8586-8592.
Reineccius, G. (1990) Off-flavors in foods. Critical Reviews. Food Sci Nutr. 29: 381-402.
Sallam, K.I., Ahmed, A.M., Elgazzar, M.M., Eldaly, E.A. (2007) Chemical quality and sensory attributes of marinated pacific saury (Cololabis saira) during vacuum-packaged storage at 4°C. Food Chem. 102: 1061-1070.
Schormuller, J. (1968) Handbuch der lebensmittelchemie (Band III/2, 1st ed.). Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, New York, Germany.
Shenderyurk, V.I., Bykowski, P.J. (1990) Salting and Marinating Fish. In: Seafood Resources, Nutritional Composition and Preservation. Sikorski, Z.E. (ed.). (1st ed.). CRC Press, New York, USA. p. 147-162.
Stansby , M. E. (1990) Fish Oils in Nutrition. (1st ed). AVI. Van Nostrand Reinhold, NY. USA.
Vossoughi, Gh., Mostajir, B. (1992) Fresh Water Fishes of Iran, (1st ed.). University of Tehran Publication. Tehran, Iran.
Yahyaei, M. (1996) Surveying of Method of Cold and Warm Marinade from Kilka Fish and Its Effect on Shelf Time on Product. In: Fish Processing, Iranian Fisheries Company. Tehran. Iran. p. 55-76.  
Yashoda, K.P., Rao, R.J., Mahendrakar, N.S., Rao, D.N. (2005) Marination of sheep muscles under pressure and its effect on meat texture quality. J Muscle Foods. 16: 184-191.