بررسی خصوصیات ریخت‎شناسی و مولکولی کیست هیداتید جدایه گاو در خرم‎آباد

نویسندگان

1 دانش آموخته انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان

2 گروه انگل شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان، خرم‎آباد، ایران

3 گروه انگل شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: هیداتیدوز از بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوانات است که ناشی از مرحله لاروی اکینوکوکوس گرانولوزوس بوده و یکی از عوامل مهم معضلات اقتصادی و بهداشتی در ایران است. هدف: این پژوهش به منظور تعیین سویه‌های اکینوکوکوس گرانولوزوس با مطالعه روی کیست‎های هیداتید جدایه گاو ‌در منطقه خرم‎آباد در استان لرستان، واقع در غرب ایران انجام گرفت. روش کار: تعداد 28 جدایه از گاو شامل 26 جدایه از ریه و 2 جدایه از کبد از کشتارگاه گلشن خرم‌آباد جمع‌آوری شد. تمام نمونه‎ها به منظور بررسی ریخت‎شناسی و مولکولی به آزمایشگاه منتقل شدند. در بررسی‌های ریخت شناسی، طول قلاب‎های بزرگ و کوچک، طول تیغه قلاب بزرگ و کوچک و همچنین نسبت طول تیغه به طول کلی قلاب‎های بزرگ و کوچک اندازه‎گیری شدند. در بررسی مولکولی نیز، قطعه‌‌ای از ژن سیتوکروم اکسیداز 1 (CO1) به طول  bp‌‌440 با استفاده از پرایمر‌های J3  و  J4.5 تکثیر و به روش سانجر تعیین توالی شد. نتایج: یافته‎های ریخت‎شناسی نشان داد بین جدایه‎های کیست هیداتید گاوی و سویه گوسفندی (G1) sensu stricto  اختلاف معنی‎داری وجود ندارد (05/0<p). نتایج مولکولی، یافته‎های ریخت شناسی را تأییدکرد. سویه جدا‌ شده از گاو‌های خرم‌آباد با سویه گوسفندی (G1) sensu stricto  100%  همولوژی داشتند. نتیجهگیری نهایی: نتایج این مطالعه نشان داد که سویه گوسفندی sensu stricto یا ژنوتایپ G1  سویه غالبی است که عامل کیست هیداتید گاوها در خرم‎آباد می‎باشد. به عبارت دیگر، گاو‌ها نقش مهمی در حفظ سیکل این انگل دارند. به منظور اجرای برنامه‌های کنترلی  برای کاهش اثرات این بیماری، باید به گاو‌ها به عنوان منبع آلوده کننده سگ‌ها توجه شود. نتایج این مطالعه می‎تواند در طراحی برنامه‌های کنترلی در منطقه مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphological and molecular characterization of cattle hydatid cysts in Khorramabad, Iran

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Kasaeiyan 1
  • Hassan Nayebzadeh 2
  • Fatemeh Jalousian 3
  • Hamid Reza Shokrani 2
1 Graduated from the Faculty of Veterinary Medicine, Lorestan University, Khorramabad, Iran
2 Department of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, Lorestan University, Khorramabad, Iran
3 3Department of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Hydatidosis is one of the zoonotic diseases which affect animals and human beings at the larval stage of Echinococcusgranulosus, thereby playing a role in exacerbating the economic and health problems in Iran. OBJECTIVES: This study was conducted to investigate the strains of Echinococcusgranulosus isolated from cattle hydatid cysts, in Khorramabad, in the Lorestan Province, west of Iran. METHODS: Twenty six isolates of hydatid cyst of cattle from lung (24 samples) and liver (2 sample) organs were collected from Golshan Slaughterhouse, in Khorramabad. All of the samples were transferred to the laboratory for morphometric characterization and molecular study. In morphological characterization, blade length of large (LBL) and small (SBL) hook and the ratio of blade length to total length in large (LBL/LTL) and small (SBL/STL) hooks and total length of large (LTL) and small (STL) hooks were measured. In molecular study, a partial sequence of cytochrome oxidase 1 (COX1) with 440 bp in length was amplified applying primers J3 and J4.5. Genomic DNA sequencing was performed by Sanger’s method. RESULTS: The morphological results showed that there is no significant difference between isolated from cattle hydatid cyst and sensu stricto strain (P<0.05). The results of molecular studies support the findings of morphological characterization. All sequences showed 100% identity with sensu stricto strain. CONCLUSIONS: The results from this study showed that sensu stricto strain (G1) is a causative agent of cattle hydatid cyst in Khorramabad. On the other hand, the cattle play a role in enabling the parasite to complete its cycle. Hence in order to execute a control program for minimizing the effects of this disease, the cattle shall be considered as a source of infection for dogs. The results of this study could be helpful in designing such control program in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydatidosis
  • Cattle
  • Morphology
  • cytochrome oxidase 1
 
Ahmadi, N.,  Dalimi, A. (2006) Characterization of Echinococcus granulosus isolates from human, sheep and camel in Iran. Infect Genet Evol. 6: 85-90.
Amin Pour, A., Hosseini, S.H., Shayan, P. (2011) Comparative genotyping of Echinococcus granulosus infecting buffalo in Iran using Cox1 gene.  Parasitol Res. 108: 1229-1234.
Bart, J.M., Morariu, S., Knapp, J., Ilie, M.S., Pitulescu, M., Anghel, A., Cosoroaba, I., Piar- roux, R. (2006) Genetic typing of Echinococcus granulosusin Romania. Parasitol Res. 98: 130-137.
Dalimi, A., Hosseini,  M., Motamedi, G.H. (2002) The potential role of stray dog and red foxe in Echinococcosis/ Hydatidosis life cycl in Lorestan Province. Iran J Fac Vet Med Univ Tehran. 57: 81-86.
Dousti, M., Abdi, J., Bakhtiyari, S., Mohebali, M., Mirhendi, Sh., Rokni, M. (2013) Genotyping of hydatid cyst isolated from human and domestic animals in Ilam Province, Western Iran using PCR-PFLP. Iran J Parasitol. 8: 47-52.
Fasihi Harandi, M., Hobbs, R.P., Adams, P.J., Mobedi, I., Morgan-Ryan, U.M., Thomp- son, R.C.A. (2002) Molecular and morphological characterization of Echinococcus granulosus of human and animal origin in Iran. Parasitol. 125: 367-37.
Hobbs, R.P., Lymbery, A.J., Thompson, R.C.A. (1990) Rostellar hook morphology of Echinococcus grnulosus from nutural and Experimental Australian host and its implicationsfor strain recognition. Parasitol. 101: 251-273.
Hosseini, S.H., Eslami, A. (1998) Morphological and developmental characteristics of Echinococcus granulosus derived  from  sheep,  cattle  and  camels  in Iran. J Helminthol. 72:  35-41. 
Hosseini Safa, A., Pestechian, N., Tajadini, M. H., Mohamadi, F., Cheraghipour, K., Rostami Nejad, M. (2014) Evaluation the current status of hydatid cyst infection in slaughtered Livestock from Isfahan province. Shahid Beheshti Univ Med Sci. 23: 33-38.
Kumaratilake, L.M., Thompson, R.C.A., Dunsmore, D.J. (1983) Comparative strobilar development of Echinococcus granulosus of sheep origin from different in vivo and vitro. Int J Parasitol. 13: 151-160.
Nakao, M., Yangida, T., Okomoto, M., Knapp, J., Sako,Y., Ito, A. (2010) State of the art Echinococcus and tenia :phylogenic taxonomy of human pathogenic tapworms and its application to molecular diagnosis. Infect Genet Evol. 10: 444-452.
Nayebzadeh, H., Tarrahi, M.J., Aryan, A., Nayebaghayi, S.M. (2013) Epidemiology of human hydatid cyst surgery in the province Lorestan during the years 2004- 2011. J Zoonozes Res. 1: 48-55.
Parreira, R., Roque,C., Gonçalves, M., Silva, L., Maurelli, M.P., Cringoli, G., Grácio, M.A. (2013) Echinococcusgranulosus in Portugal: the first report of the G7 genotype in cattle. Vet Parasitol. 198: 235-9.
Parsa, F., Fasihi Harandi, M., Rostami, S., Sharbatkhori, M. (2012) Genotyping Echinococcus granulosus from dogs from Western Iran. Exp Parasitol. 132: 308-12.
Pednekar, P., Gatne, M.L., Thompson, R.C.A., Trub, R.J.T. (2009) Molecular and morphological  characteristics of Echinococcus from food producting animals in India. Vet Parasitol. 165: 58-65.
Pestechian, N., Hosseini Safa, A., Tajedini, M.H., Rostami Nejad, M., Mousavi, M., Yousofi, H.A. (2014) Genetic diversity of Echinococcus granulosus in Iran using Real-Time PCR. Korean J Parasitol. 52: 413-8.
Rajablo, M., Hosseine, S.H., Jalousian, F., (2012) Morphological and Molecular characterisation of Echinococcus granulosus from goat isolates in Iran. Acta Tropica. 123: 67-71.
Rokni, M.B. 2009) Echinococcosis/hydatidosis in Iran. Iranian J Parasitol. 4: 1-16.
Rostami, S., Talebi, S., Babaei, Z., Sharbatkhori,  M., Ziaali,  N., Rostami,  H. (2013) High resolution melting technique for molecular epidemiological studies of cystic echinococcosis: differentiating G1, G3, and G6 genotypes of Echinococcus granulosus sensulato. Parasitol  Res. 112: 3441- 47.
Rostami Nejad, M., Nazemalhosseini Mojarad, E., Jahani-sherafat, S., Cheraghipour, K., Taghipour, N. (2012) Hydatid cyst prevalence in slaughtered animals a negleted health problem. J  paramed sci. 3: 25-29.
Saitou,  N., Nei, M. (1987) The neighbor-joining method: A new method for reconstructing phylogenetic trees. Mol  Biol Evol. 4: 406-425.
Sharbatkhori, M., Mirhendi, H., FasihiHarandi, M., Rezaeian, M., Mohebali, M., Eshraghian, M., Rahimi, H., BeigomKia, E. (2010) Echinococcus granulosus genotypes in livestock of Iran indicating high frequency of G1 genotype in camels. Exp Parasitol. 124: 373-379.
Shahnazi, M., Hejazi, H., Salehi, M., Andali, A.R. (2011) Molecular characterization of human and animal Echinococcus granulosus isolates in Isfahan, Iran. Acta Trop. 117: 47-50.
Sharma, M., Sehgal, R., Fomda, B.A., Malhotra, A. (2013) Molecular Characterization of Echinococcusgranulosus Cysts in North Indian Patients: Identification of G1, G3, G5 and G6 Genotypes. Plos Negl Trop Dis. 7: 2262-72.
Smyth, J.D., Barrett, N.J. (1980) Procedure for testing the viability of human hydatidcyct following surgical removal, especially after chemotherapy. Trans R Soc Trop Med Hyg. 74: 649-652.
Tamura, K. (1992) Estimation of the number of nucleotide substitutions when there are strong transition-transversion and G + C-content biases. Mol Biol  Evol. 9: 678-687.
Thompson, R.C.A. (2008) The taxonomy phylogeny and transmission of Echinococcus. Exp Parasitol. 119: 439-446.
Thompson, R.C.A., Kumaratilake, L.M., Eckert, J. (1984) Observation on Echinococcos granulosus of cattle origin in switzerland. Int J Parasitol. 14: 283-291.
Thompson, R.C.A., Lymbery, A.J. (1988) The nature extont and significance of variation within the genus Echinococcus. Advin Parasit. 27: 21-58.
Thompson, R.C.A., Mcmanus, D.P. (2002) Towards a taxonomic revision of the genus Echinococcus granulosus. Trends Parasitol. 18: 452- 457.
Venesa, A.M., Gordo, F.O., Saarma, M., Elissondo, M.C., Taraborelli, A., Casalongue, C., Dengery, G., Saarma, U. (2013) Echinococcus granulosus genotype G1 dominated in cattle and sheep during 2003-2006 in Buenos Aires Province, an endemic area for cystic echinococcosis in Argentina. Acta Trop. 127: 136-142.
Zhang, L., Eslami, A., Hosseini, S.H., McManus, D.P. (1998)  Indication of the presence Of  two distinct strains of Echinococcus granulosusin Iran by mitochondrial DNA markers. Am J Trop Med Hyg. 59: 171-174.