تأثیر دو واکسن غیر کلون ایرانی و خارجی با حدت متوسط علیه بیماری بورس عفونی بر عملکرد جوجه های گوشتی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: مقایسه واکسن‌های بیماری بورس عفونی. هدف: مقایسه دو واکسن اینترمدیت  ایرانی و خارجی ( واکسن شرکت لوهمان آلمان) بیماری بورس عفونی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی. روش کار: 330 جوجه گوشتی یک روزه خریداری و  در روز اول  30 جوجه به طور تصادفی جهت تعیین زمان واکسیناسیون  با فرمول دونتر خون‌گیری شدند. بقیه جوجه‌ها به 3 گروه مساوی و هر گروه به 4 زیر گروه مساوی 25 قطعه‌ای با میانگین وزن مشابه تقسیم شدند. بر اساس  نتایج  آزمایش الیزا  و دستورالعمل واکسن‌ها، جوجه‌های گروه اول و دوم به ترتیب با واکسن گامبورو غیر کلون با حدت متوسط تولید شرکت لوهمان و مؤسسه تحقیقات و سرم سازی رازی ایران  در 16 و 23 روزگی به روش آب آشامیدنی واکسینه شدند. یک گروه به عنوان کنترل واکسینه نشدند. میانگین دان مصرفی، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی هر 3 گروه در 3 مقطع  16، 23 و 42 روزگی پرورش محاسبه  شد. همچنین در پایان دوره پرورش نسبت وزن بورس فابریسیوس به وزن بدن محاسبه شد. نتایج: این مطالعه نشان داد واکسن‌های گامبورو با حدت متوسط غیر کلون ایرانی و خارجی بر میزان افزایش وزن تاًثیر منفی دارند و هر دو واکسن موجب به تحلیل بورس فابریسیوس می‌شوند ولی برمیانگین خوراک مصرفی جوجه‌ها و ضریب تبدیل خوراک مصرفی تأثیر ندارند. نتیجهگیری نهایی: این مطالعه نشان داد واکسن‌های گامبورو با حدت متوسط غیر کلون ایرانی و خارجی بر ضریب تبدیل خوراک مصرفی تأثیر ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of two non- cloned intermediate Iranian and foreign infectious bursal disease vaccines on broiler chicks performance

نویسندگان [English]

  • Mansour Mayahi 1
  • Forough Talazadeh 1
  • Hasan Allahdadi Varzane 2
1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Graduate from the Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Comparison between Infectious Bursal Disease vaccines. OBJECTIVES: Comparison between foreign and Iranian intermediate uncloned Gumboro vaccines on feed conversion ratio. METHODS: Three hundred and thirty day-old chicks were purchased and for determination of vaccination time by Deventer formula, thirty chicks were randomly bled and the remaining chicks divided into 3 equal groups, each group was divided into 4 equal subgroups with the same mean weight. On the basis of Elisa results and vaccine instructions, chicks of group 1 and 2 were vaccinated by uncloned intermediate Gumboro vaccine manufactured by Lohman Company, Germany and Razi Vaccine and Serum Research Institute, Iran subsequently at 16 and 23 days by drinking water. One group was kept as unvaccinated control group. Mean feed intake, weight gains, feed conversion ratio and B:B ratio of 3 groups  were determined at 16, 23 and 42 days. At the end of experiment B:B ratio was measured in 3 groups. RESULTS: This study showed that foreign and Iranian intermediate uncloned Gumboro vaccines had negative effect on mean weight gains and both vaccines atrophied bursa of Fabricius, but had no effect on mean feed intake and feed conversion ratio. CONCLUSIONS: This study showed that foreign and Iranian intermediate uncloned Gumboro vaccines had no effect on feed conversion ratio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gumboro vaccine
  • Feed intake
  • weight gains
  • feed conversion ratio
  • bursa to body weight ratio (B:B ratio)
 
Castro, M.J., Saume, E., Diaz, C.T., Garcia J. (2005) Antibody producing and bursal morphological changes in chickens stirps Columbian exposed to intermediate and intermediate plus of infectious bursal disease vaccines. Vet Trop J. 30: 83-98.
Moraes, H.L.S., Salle, C.T.P., Padilha, A.P., Nasciment, V.P., Souza G.F., Pereira, R.A., Artencio J.O., Salle, F.O. (2004) Infectious bursal disease: Evaluation of pathogenicity of commercial vaccines from Brazil in specific pathogen free chickens. Braz J Poultry Sci. 6: 243-247.
Mudhar, A.S.A., Al-Mayah, A.A.S. (2012) Histopathological changes of bursa fabricius of imported broilers and local chicks vaccinated with two types of infectious bursal disease vaccines. Iraqi poult Sci J. 6: 80-95.
Murmu, R., Islam, M.N., Juli, M.S.B., Khan, M.A.S., Harun-ur-Rashid, S.M., Hossain, F.M.A., Rahman, M.M. (2014) Pathogenicity and immunosuppressive properties of GM-97 strain of infectious bursal disease virus in commercial broiler chickens. J Adv Vet Anim Res. 1: 1-7.
Nishizawa, M., Paulillo, A.C., Bernardino, A., Alessi, A.C., Sayd, S., Okada, L.S.N., Junior, D. (2007) Evaluation of anatomopathological, serological, immunological responsen and protection in broilers vaccinated with live infectious bursal disease vaccines. Arq Inst Biol J (Sao Paulo). 74: 219-226.
Savic, V., Curice, S., Savic, G. (2004) Clinical study on live infectious bursal disease vaccine GUMBOKAL® IM FORTE SPF in broilers. Praxis Vet. 52:127-134.