مطالعه آناتومیکی، بافت شناسی و هیستوشیمی شیپور استاش در گاومیش رودخانه ای بالغ

نویسندگان

1 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه

2 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه.

چکیده

زمینه مطالعه: شیپور استاش کانال استخوانی-غضروفی است که حفره صماخی را به ناحیه بینی ای حلق متصل میکند. هیچ تحقیق آناتومیکی و بافت شناسی بر روی این عضو در گاومیش انجام نشده است. هدف: مطالعه آناتومیکی و بافت شناسی شیپور استاش در گاومیش بالغ بعنوان اطلاعات پایه ای برای شناخت این عضو مورد استفاده قرار خواهد گرفت. روش کار: تعداد 8 عدد سر گاومیش بالغ نر و ماده از کشتارگاه تهیه شد و شیپور استاش آنها مورد مطالعه آناتومیکی قرار گرفت، سپس نمونه بافتی اخذ گردید. نمونه ها به روش های H&E برای مطالعه عمومی، Verhoff برای رشته های الاستیک،PAS برای کربوهیدراتها و Masson's Trichrome برای رشته های کلاژن رنگ آمیزی شدند. نتایج: یافته های آناتومیکی نشان داد شیپور استاش سفید رنگ و به شکل لوله ای قیفی، بدون انحنا و تماما غضروفی است و در هر دو جنس دارای ساختمان مشابه می باشد. نتایج بافت شناسی و هیستوشیمی نیز نشان داد اپیتلیوم شیپور استاش گاومیش استوانه ای شبه مطبق مژه دار است و در بعضی نواحی نیز به صورت سنگفرشی مطبق میباشد. غضروف در ابتدا از نوع الاستیک و سپس از نوع غضروف شفاف می باشد. غدد موجود در شیپور استاش گاومیش از نوع موکوسی بوده و بافت لنفاوی را به طورواضح میتوان در دهانه حلقی به شکل لوزه لوله شنوایی غیرفولیکولار یافت. نتیجه گیری نهایی : یافته های حاصل از این تحقیق میتواند بعنوان اطلاعات پایه ای آناتومی و بافت شناسی شیپور استاش در گاومیش قابل ارائه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anatomical, Histological and Histochemical study of Eustachian tube in the Adult River Buffalo

نویسندگان [English]

  • Sayed Rashid Hashemi 1
  • Farhad Soltanalinejad 1
  • Gholamreza Najafi 1
  • Rasoul Shahrooz 2
1 Department of Basic Science, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University.
2 Department of Basic Science, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia Uiniversity, Urmia- Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: The Eustachian tube is an osteocartilaginous channel connecting the tympanic cavity with the nasopharynx. There is no anatomical and histological research performed on this organ in buffalo. OBJECTIVES: Anatomical and histological study of Eustachian tube in buffalo will be useful for basic knowledge of this organ. METHODS: For this study 8 adult male and female buffalo's head were provided from slaughter house and their Eustachian tube were studied anatomically, then tissue samples were obtained and paraffin sections were prepared for using of staining methods such as H&E (for general study), Verhoff (for elastic fibers), PAS (for carbohydrates) and Masson's Trichrome Stainning Kit (for collagen fibers). RESULTS: Anatomical results showed Eustachian tube was white and funnel- like tube, no curve and structurally supported by cartilage and in both sexes they had the same structure. Histological and Histochemical results showed the epithelium of Eustachian tube in buffalo is pseudostratified ciliated columnar and in some regions of the Eustachian tube epithelium was stratified squamous. In the first portion of Eustachian tube cartilage was elastic and then eustachian tube cartilage was hyaline. The glands of Eustachian tube in buffalo were mucous and non folicular tubal tonsil could be found around the pharyngeal opening with obviously lymphoid tissue. CONCLUSIONS:. The results of this research can be used as the basic anatomical and Histological knowledge in buffalo..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anatomy
  • Histology
  • Histochemistry
  • Eustachian tube
  • Buffalo
Albins, N., Hellstorm, S., Salen, B. (1983) The anatomy of  the Eustachian tube In the rat: A macro- and microscopic study. Anat Rec. 207: 513-521.
Ardalani, G., Bagheri, D. (2002) Anatomy of facial veins of buffalo. J Vet Res. 57: 1-6.
Aschan, G. (1954) The Eustachian Tube. Acta Oto. 4: 295-311.
Bacher, J.A., Jose, S. (1912) The anatomy of the eustachian tube. Laryngo. 22: 21-37.
Cocquyt, G., Baten, T., Simoens, P., Van Den Broeck, W. (2005) Anatomical Localization and Histology of the Ovine Tonsils. Vet Immun. 107: 79-86.
Constantinesco, Gh.M. (2004) Veterinary Anatomy of Domestic Mammals. (4th ed.) Schattauer Company. Stuttgart, Germany.
Daniel, H.J., Fulghum, R.S., Brinn, J.K., Barrett, K.A. (1982) Comparative anatomy of Eustachian tube and  middle ear cavity in animal models for otitis midia. Ann Otol. 91: 82-89.
Dyce, K.M., Sack, W.O., Wensing, C.J.G. (2010) Textbook of Veterinary Anatomy. ( 4th ed.) Saunders Company, Philadelphia.
Endo, H., Manglai, M., Fujisawa, M., Kurohmaru, M., Hayashi, Y. (1998) The Guttural pouch is not present in the White Rhinoceros (Ceratotherium simum); Morphology of the Eustachian tube and Nasopharynx. Anat Histol Embryol. 27: 327-330.
Eurell, J.A., Frappier, B.L. Translated; Shahrooz, R. (2013) Dellmann, s Textbook of Veterinary Histology. ( 1th ed.) Urmia University Publication. Urmia, Iran.
Goksu, N., haziroglu, R., Kemaloglu, Y., Kardemir, N., Bayramoglu, I., Akyldiz, N. (1992) Anatomy of the Guinea pig temporal bone. Ann Otol Rhinol Laryngol. 101: 699-704.
Graves, G., Edwards, L. (1944) The Eustachian tube. A review of its descriptive, Microscopic, Topograpic and Clinical anatomy. Arch Otolaryngol. 39: 359-397.
Hanamure, Y., Lim, D.J. (1987) Anatomy of Chinchilla bulla and Eustachian tube. Am J Otolaryngol. 3: 127-143.
Harda, Y. (1977) Scanning electron microscopic stugy on the distribution of epithelial cells in the eustachian tube. Acta Otolaryngol. 83: 284-290.
Hasanzadeh, SH., Monazzah, S. (2011) Gross morphology, histomorphology and histomorphometry of the jejunum in the adult river buffalo. Iran J Vet Res. 12: 99-106.
Indu, V.R., Lucy, K.M., Chungath, J.J., Ashok, N., Maya, S. (2015)Histology and Scaning Electrom Microscopy of the Tubal Tonsile of Goats. Vet Worl. 8: 1011- 1014.
Kitajiri, M., Yamashita, T., shinomiya, Masao., Ibata, Yasuhiko. (1980) Electron-microscopic Observation of Adernergic innervation in Guinea pig Eustachian tube. Arch Otorhinolaryngol. 228: 123-126.
Kuijpers, W., Van der beek, J.M., Jap, P.H.K., Tonnaer, E.L.G. (1984) The structure of the middle ear epithelium of the rat and effect of Eustachian tube obstruction. Histochemi J. 16: 807-818.
Ladman, A.J., Mitchell, A.J. (1955) The topographic relations and histological characteristics of the tubulo- acinar glands of the Eustachian tube in mice. Anat Rec. 121: 167-185.
Lim, D.J., Paparella, M.M., Kimura, R.S. (1967) Ultrastructure of the Eustachian tube and middle ear mucosa in the guinea pig. Acta Oto Laryngol. 63: 425-444.
Mescher, A,L. Translated; Montazeri, S.M (2010) Junqueira, s Basic Histology. ( 1th ed.) Arjmand Publication. Tehran, Iran.
Morshedi, M.M., Mafee, M.F. (2012) Calcification of the Eustachian tube. Neuroradiol. 54: 525-527.
Mulder, J.J., Kuijpers, W. (1999) Rat eustachian tube and its musculature. Ann Otol Rhinol Laryngol. 108: 377-385.
Park, K., Kazuyoshi, U., Lim, D.J. (1992) Developmental anatomy of the Eustachian tube and middle ear in mice. Am J Otolaryngol. 13:93-100.
Prades, J., Dumolland, J.M., Callloc,h, F., Merzougui, N., Veyret, C., Martin, C. (1998) Descreptive anatomy of the human auditory tube. Surg Radiol Anat. 20: 335-340.
Pousty, I., Adib moradi, M., Fazili, A.(2008) Comparative Histology. (7th ed.) Tehran University Publication. Tehran, Iran.
Ranjit, P.K., Tej, P., Pawan, K., Ruchita, P., Gurdial, S. (2015) Histology, Histochemistry and Scaning Electron Microscopy of Tubal Tonsil of the Young Pigs. Vet Res Int. 3: 1-6.
Sucheston, M.E.,Cannon, M.S. (1971) Eustachian tube of several mammalian species. Arch Otorhinolaryngol. 93: 58-64.
Takasaki, K., Sando, L., Balaban, C.D. Haginomorim, S.I., Ishilima, K., Kitagawa, M. (1999) Histopathological changes of the Eustachian tube cartilage and tensor veli pslatini muscle with aging. Laryng. 109: 1676-1683.
Tojo, M., Masuda, H., Fukui, K., Sasai, H., Baba, E. (1985) Experimental induction of secretory and purulent otitis media by surgical obstruction of the Eustachian tube in dog. J small Pract. 26: 81-89.
Yazici, Z.M., Sari, M., Uneri, C., Midi, A. Tugtepe, H. (2008) Histologic changed in Eustachian tube mucosa of rats after exposure to gastric reflux. Laryng. 118: 849-853.
Yuceturk, A.V., Unlu, H.H., Okumus, M., Yildiz, T., Filiz, U. (1997) The evaluation of Eustachian tube function in patients with chronic otitis media. Clin Otolaryngol. 22: 449-245.