دوره و شماره: دوره 72، شماره 3، پاییز 1396 
2. ارزیابی برنامه ملی مبارزه با شاربن در جمعیت دامی ایران

صفحه 277-282

10.22059/jvr.2017.126321.2313

حسین اسماعیلی؛ مراد مرادی گراوند؛ منوچهر قریب ممبینی؛ مونا حامدی


3. بررسی شجرهشناسی گونههای اوسترتاژیا

صفحه 283-288

10.22059/jvr.2017.226031.2577

فاطمه جالوسیان؛ میثم صبور دربندی؛ بهنام مشگی


6. بررسی تأثیر باکتری لاکتوباسیلوس رامنوسوس بر سمیت زدایی آفلاتوکسینB1 در شرایط برون تنی

صفحه 305-311

10.22059/jvr.2017.127339.2319

رضا کاراژیان؛ ایرج شاکر شیدا؛ معصومه مهربان سنگ آتش؛ فائزه تجلی؛ محسن مجتهدی؛ محمد صادق


10. تأثیر بیماری بورس عفونی بر پاسخ جوجه بوقلمون به ویروس آنفلوانزای (H9N2) طیور

صفحه 341-346

10.22059/jvr.2017.127985.2322

فرهاد هاشم زاده؛ منصور میاحی؛ عبدالحمید شوشتری؛ مسعودرضا صیفی آباد شاپوری؛ مسعود قربانپور