ارزیابی آلودگی میزان آفلاتوکسین M1 در نمونه های شیر خام به روش الایزا در استان یزد

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل، آمل، ایران

3 مرکز تحقیقات قارچ شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 بخش کنترل مواد غذایی، اداره کل دامپزشکی، یزد، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: آفلاتوکسین M1 (AFM1) مشتق مونوهیدروکسیله‌ اصلی آفلاتوکسین B1 (AFB1) تشکیل شده در کبد است و به درون شیر ترشح می‌شود. AFM1 سبب خطرات بهداشتی خاصی برای سلامتی انسان می‌شود. هدف: هدف این مطالعه تعیین میزان AFM1 در نمونه‌های شیر خام در استان یزد بود. روش کار: این بررسی یک مطالعه مقطعی- توصیفی بود. 80 نمونه شیر خام از چهار شهر (یزد، تفت، مهریز و صدوق) در استان یزد در فصول زمستان و بهار جمع‌آوری شدند. غلظت AFM1 با روش الایزا تعیین شد. تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از آزمون‌های ANNOVA و Chi-square انجام شد. نتایج: تمام نمونه‌ها (100%) با AFM1 در محدوده غلظت از ng/l 18/3 تا 24/92 با یک میانگین غلظت ng/l 07/22 آلوده شدند. میزان AFM1 در 7/13% از نمونه‌های شیر خام بیشتر از حداکثر حد مجاز ng/l 50 پذیرفته شده توسط اتحادیه اروپا (EU) بود. میزان آلودگی AFM1 در نمونه‌های زمستان (21ng/l/28) بیشتر از نمونه‌های بهار (ng/l 92/15) بود. همچنین، بیشترین و کمترین میزان آلودگی به ترتیب در نمونه‌های شیر جمع‌آوری شده از شهرهای صدوق (میانگین ng/l 21/42) و یزد (ng/l 79/12) مشاهده شدند. نتیجه گیری نهایی: ما نتیجه‌گیری می‌کنیم کهAFM1  با یک میانگین غلظت ng/l 07/22 در نمونه‌های شیر استان یزد شناسایی شد. بعلاوه، 7/13% از نمونه‌ها دارای AFM1 در سطوح خطرناک برای سلامتی انسان بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the contamination of aflatoxin M1 level in raw milk samples by ELISA method in Yazd province

نویسندگان [English]

  • Ramak Yahyaraeyat 1
  • Hojatollah Shokri 2
  • Ali Reza Khosravi 3
1 Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Amol University of Special Modern Technologies, Amol, Iran
3 Mycology Research Center, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
4
چکیده [English]

BACKGROUND: Aflatoxin M1 (AFM1) is the main monohydroxylated derivative of aflatoxin B1 (AFB1) formed in liver and excreted into milk. AFM1  creates  certain hygienic risks for human health. OBJECTIVES: The aim of this study was to determine AFM1 level in raw milk samples in Yazd province. METHODS: This investigation was a descriptive-cross sectional study. Eighty raw milk samples were collected from four cities (Yazd, Taft, Mehriz and Sadogh) in Yazd province in winter and spring seasons. The concentration of AFM1 was determined by ELISA method. The analysis of the results was performed using ANOVA and Chi-square tests. RESULTS: All samples (100%) were contaminated with AFM1, with the concentrations ranging from 3.18 to 92.24 ng/l with a mean concentration of 22.07 ng/l. AFM1 level in 13.7% of raw milk samples was higher than the maximum tolerance limit of 50 ng/l accepted by the European Union (EU). The contamination level of AFM1 in winter samples (28.21 ng/l) was higher than spring samples (15.92 ng/l). Also, the highest and lowest contamination levels were observed in milk samples collected from Sadogh (mean 42.21 ng/l) and Yazd (12.79 ng/l) cities, respectively. CONCLUSIONS: Results demonstrated AFM1 was detected with a mean concentration of 22.07 ng/l in milk samples of Yazd province. Moreover, 13.7% of samples contained AFM1 at hazardous levels for human health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aflatoxin M1
  • raw milk
  • ELISA
Alborzi, S., Pourabbas, B., Rashidi, M., Astaneh, B. (2006) Aflatoxin M1 contamination in pasteurized milk in Shiraz (south of Iran). Food Cont. 17: 582-584.
Assem, E., Mohamad, A., Oula, E.A. (2011) A survey on the occurrence of aflatoxin M1 in raw and processed milk samples marketed in Lebanon. Food Cont. 22: 1856-1858.
Barami, A.R., Pour Elmi, M.R., Irani, M. (2015) Contamination levels of aflatoxin M1 in bulk raw milk of Chaloos and Ramsar. J Food Hyg.  1: 53-60.
Bilandžić, N., Varenina, I., Kolanović, B.S., Luburić, D.B., Benić, M., Cvetnić, L., Tanković, S., Cvetnić, Z. (2016) Monitoring of aflatoxin M1 in raw cow milk in Croatia during winter 2015. Mljekarstvo. 66: 81-85.
Choudhary, P.L., Sharma, R.S., Borkhartria, V.N. (1998) Effect of chilling and heating on aflatoxin M1 content of contaminated Indian cow’s milk. Egypt J Dairy Sci.  26:223-229.
Deshpande, S.S. (2002) Fungal toxins. In:  HandBook of Food Toxicology. Deshpande, SS. (ed.). New York: Marcel Decker. p. 387-456.
Ersali, A.A., Beigi, F.B., Ghasemi, R. (2009) Transition of aflatoxin M1 from feed stuffs to animal milk and pasteurized milk in shiraz city and urban. Sadooghi Yazd. 17: 175-183 (In Persian).
Ghiasian, S.A., Maghsood, A.H., Tirang, R., Neyestani Mirhendi, S.H. (2007) Occurrence of Aflatoxin M1 in raw milk during the summer and winter seasons in Hamedan, Iran. Food Safety 27: 188-198.
Golge, O. (2014) A survey on the occurrence of aflatoxin M1 in raw milk produced in Adana province of Turkey. Food Cont. 45: 150-155.
Guo, L.Y., Zheng, N., Zhang, Y.D., Du, R.H., Zheng, B.Q., Wang, J.Q. (2016) A survey of seasonal variations of aflatoxin M1 in raw milk in Tangshan region of China during 2012-2014. Food Cont. 69: 30-35.
Iqbal, S.Z., Asi, M.R. (2013) Assessment of aflatoxin M1 in milk and milk products from Punjab, Pakistan. Food Cont. 30: 235-239.
Kamkar, A. (2005) A study on the occurrence of aflatoxin M1 in raw milk produced in Sarab city of Iran. Food Cont.  16: 593-599.
Kamkar, A., Fallah, A.A., Mozaffari Nejad, A.S. (2014) The review of aflatoxin M1 contamination in milk and dairy products produced in Iran. Toxin Rev. 33: 151-154.
Kamkar, G.H., JahedKhaniki, R., Alavi, A. (2011) Occurrence of aflatoxin M1 in raw milk produce in Ardebil of Iran. Iran J Environ Health Sci Eng. 2: 123-128.
Kamkar, A., Yazdankhah, S., Mohammadi Nafchi, A., Mozaffari Nejad, A. (2014) Aflatoxin M1 in raw cow and buffalo milk in Shush city of Iran. Food Addit Contam. 7: 21-24.
Karim, G., Bokaei, S., Khorasani, A. (1998) Contamination of raw milk with aflatoxin M1 in Tehran using ELISA. Pajoohesh J. 40: 163-165 [In Farsi].
Karimi, G., Hassanzadeh, M., Teimuri, M., Nazari, F., Nili, A. (2007) Aflatoxin M1 contamination in pasteurized milk in Mashhad, Iran. IJPS. 3: 153-156.
Kazemi Darsanaki, R., Azizollahi Aliabadi, M., Mohammad Doost Chakoosari, M. (2013) Aflatoxin M1 contamination in ice cream. J Chem Health Risks. 3: 43-46.
Khosravi, A.R., Shokri, H., Eshghi, S., Darvishi, S. (2013) Global occurrence of aflatoxin M1 in milk with particular reference to Iran. Food Sec. 5: 533-539.
Maktabi, S., Hajj Hajjkolaie, M.R., NajafAbadi, M. (2011) Determination of aflatoxin M1 in raw milk in Ahvaz using ELISA. Global Vet. 7: 44-49.
Marnissi, B.E., Belkhou, R., Morgavi, P.D., Bennani, L., Boudra, H. (2012) Occurrence of aflatoxin M1 in raw milk collected from traditional dairies in Morocco. Food Chem Toxicol. 50: 2819-2821.
Mashak, Z., Jafari Sohi, H., Heshmati, A., Mozaffari Nejad, A.S. (2016) Assessment of aflatoxin M1 contamination in UHT - flavored milk samples in Karaj, Iran. Iran J Pharm Res. 15: 407-411.
Michlig, N., Signorini, M., Gaggiotti, M., Chiericatti, C., Basílico, J.C., Repetti, M.R., Beldomenico, H.R. (2016) Risk factors associated with the presence of aflatoxin M1 in raw bulk milk from Argentina. Food Cont. 64: 151-156.
Mohammadian, B., Khezri, M., Ghasemipour, N., Mafakheri, S.H., Poorghafour Langroudi, P. (2010) Aflatoxin M1 contamination of raw and pasteurized milk produced in Sanandaj, Iran. Arch Razi Inst. 2: 99-104. (In Persian).
Moeenian, K., Yaghmaeian, K., Ghorbani, R. (2014) Aflatoxin M1 concentration in raw milk produced inthe cities of Semnan province - Iran. Koomesh.  15: 176-181.
Movassagh, M.H. (2001) Aflatoxin M1 contamination in the marketed cow’s raw milk of Tabriz, Iran. Ann Biol Res. 2: 292-296.
Movassagh, M.H., Adinehvand, S. (2013) Study of aflatoxin M1 level in the collected raw cow milk from milkcollection centers in Tabriz. J Food Hyg. 3: 63-70.
Movassagh, M.H., Khodabandeloo, E., Movasagh, A. (2011) Detection of Aflatoxin M1 in cow’s raw milk in miandoab city, West Azarbaijan province, Iran. Global Vet. 6: 313-315.
Mozaffari Nejad, A.S., Bayat, M., Ahmadi, A.A. (2013) Investigation of aflatoxin B1 in spices marketed in Hyderabad, India using ELISA method. J Pure Appl Microbiol. 7: 3219-3223.
Mozaffari Nejad, A.S., Sabouri Ghannad, M., Kamkar, A. (2014) Determination of aflatoxin B1 levels in Iranian and Indian spices by ELISA method. Toxin Rev. 33: 160-168.
Nazari, A., Novrouzi, H., Movahedi, M., K aksarian, M. (2007) Determination of aflatoxin M1 levels in raw and pasteurizad milk in Koram Abad city by Using HPLC. Yafteh. 9: 49-56. (In Persian).
Norian, R., Pourfarzaneh, A.R., Mashatian, F. (2015) Determination of aflatoxin M1 in raw milk produced in Qazvin Province By ELISA and HPLC. J Food Microbiol. 1: 7-13.
Omar, S.S. (2016). Aflatoxin M1 levels in raw milk, pasteurised milk and infant formula. Italian J Food Safety. 5: 5788.
Oveisi, M.R., Jannat, B., Sadeghi, N., Hajimahmoodi, M., Nikzad, A. (2007) Presence of aflatoxin M1 in milk and infant milk products in Tehran, Iran. Food Cont. 18: 1216-1218.
Park, D.L. (2002) Effect of processing on aflatoxin. Adv Exp Med Biol. 504: 173-179.
Phillips, T.D., Sarr, A.B., Grant, P.G. (1995) Selective chemisorption and detoxification of aflatoxins by phyllosilicate clay. Natur Toxins. 3: 204-247.
Rahimi, E., Karim, G. (2008) Detection of Aflatoxin M1 Levels in produced raw milk of Chaharmahal Baktiari farm by ELIZA. Food Sci Indust. 5: 51-58.
Rahimi, E., Shakerian, A., Jafariyan, M., Ebrahimi, M., Riahi, M. (2009) Occurrence of aflatoxin M1 in raw, pasteurized and UHT milk commercialized in Esfahan and Shahr-e Kord, Iran. Food Sci. 1: 317-320.
Ranjbar, S., Noori, M., Nazari, R. (2010) Study of milk aflatoxin M1 and its relationship with feed fungi flora in Markazi Province. JCT. 1: 9-18.
Razavilar, V. (2001) Pathogenic microorganisms in foods and epidemiology of food poisoning. Tehran University Press, Tehran, Iran, p. 189-240 [In Persian].
Sadeghi, E., Almasi, A., Bohloli-Oskoii, S., Mohamadi, M. (2013) The evaluation of aflatoxin M1 level in collected raw milk for pasteurized dairy factories of Kermanshah. Zahedan J ResMed Sci. 15: 26-29.
Santili, B.N., Camargo, A,C., Nunes, R.S.R., Gloria, E.M.G., Machado, P.F., Cassoli, L.D.,  Dias, C.T.S., Calori-Domingues, M.A. (2016) Aflatoxin M1 in raw milk from different regions of São Paulo state-Brazil. Food Addit Contam. 8: 207-214.
Sefidgar, A.A., Gholampour Azizi,  E., Khosravi, A.R., Mohamadi, R. (2008) Survey of aflatoxin M1 levels in raw milk of Babol city. Pak Biol Sci. 11: 484-486.
Sefidgar, A.A., Gholampour Azizi, E., Mirzaei, M., Hadizadeh, S.H., Azarmi, M. (2007) Comparison of aflatoxin M1 levels in pasteurized milk of Babol city in winter and summer. J Babol Univ Med Sci. 9: 27-31.
Sepehr, S.H., Amin, J., Masoomeh, G.H., Sahab, S.H. (2012) Detection and occurance of Aflatoxin M1 level in milk and white cheese produce in Esfahan state Iran. Res J Biol Sci. 7: 225-229.
Siddappa, V., Nanjegowda, D.K., Viswanath, P. (2012) Occurrence of aflatoxin M1 in some samples of UHT, raw & pasteurized milk from Indian states of Karnataka and Tamilnadu. Food Chem Toxicol. 50: 4158-4162.
Soha, S., Borji, M. (2008) Reductions of aflatoxin M1 in milk utilizing some chemisorption compounds and study their effects on milk composition. Pajouhesh & Sazandegi. 74: 19-26. (In Persian).
Tajik, H., Razavi Rohani, S.M., Moradi, M. (2007) Detection of Aflatoxin M1 in raw and commercial pasteurized milk in Urmia, Iran. Pak J Biol Sci. 10: 4103-4107.
Tajkarimi, M., Aliabadi, S.F., Salahnejad, A., Poursoltani, H., Motallebi, A.A., Mahdavi, H. (2008) Aflatoxin M1 contamination in winter and summer milk in 14 states in Iran. Food Cont. 19: 1033-1036.
Tajkarimi, M., Shojaee Aliabadi, F., Salah Nejad, M., Pursoltani, H., Motallebi, A.A., Mahdavi, H. (2007) Seasonal study of aflatoxin M1 contamination in milk in five regions in Iran. Food Microbiol. 116: 346-349.
Tavakoli, H.R., Kamkar, A., Riazipour, M., Mozaffari Nejad, A.S., Rafati, H. (2013) Assessment of aflatoxin M1 levels by ELISA in yoghurt consumed in Tehran, Iran. Asian J Chem. 25: 2836-2838.
Tavakoli, H.R., Riazipour, M., Kamkar, A., Rafati, H., Mozaffari Nejad, A.S. (2012) Occurrence of aflatoxin M1 in cheese samples from Tehran, Iran. Food Cont. 23: 293-295.
Vagef, R., Mahmoudi, R. (2013) Occurrence of aflatoxin M1 in raw and pasteurized milk produced in west region of Iran (during summer and winter). Int Food Res J. 20: 1421-1425.
Yousef, A.E., Marth, E.H. (1985) Degradation of aflatoxin M1 in milk by ultraviolet energy. J Food Prot. 48: 697-698.