جستجوی ژنوم ویروس تب برفکی در خون کبوتران در گردش نزدیک به گاوداری آلوده

نویسندگان

1 استاد بازنشسته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، گروه علوم درمانگاهی.

2 گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 گروه میکروبیولوژی و ایمنولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

زمینه مطالعه: تب برفکی یکی از مهم ترین مشکلات بهداشتی دام در جهان محسوب شده و در لیست A  بیماری‌های با توان همه گیری بالای سازمان بیماری‌های واگیردار دام (OIE) قرار گرفته است. ویروس تب برفکی طیف وسیعی از زوج سمان اهلی و وحشی را مبتلا نموده و سبب بروز نشانه‌های بالینی در آن‌ها می‌گردد. این بیماری، زئونوز خفیف محسوب گردیده و هم چنین 70 گونه پستاندار وحشی از 20 خانواده جانوری، مستعد ابتلا به این عفونت می‌باشند. به علاوه از نقش پرندگان به عنوان عامل انتقال ویروس تب برفکی، در منابع مختلف یاد شده است. هدف: انگیزه این مطالعه مشاهده حضور چشمگیر کبوتران در اطراف بهار بندهای در گیر این بیماری، در همه گیری انتهای سال 1394 با سروتیپ O2016 بوده است. روش کار: پس از شکار6 کبوتر به ظاهر سالم در حال جمع آوری غذا در سطح بهاربند‌های درگیر تب برفکی، خونگیری از آن‌ها به عمل آمد. در آزمایشگاه، ژنوم ویروس تب برفکی با پرایمرهای استاندارد آفتوویروس با روش RT-PCR ردیابی گشته و محصول نهایی تعیین ترادف وتجزیه و تحلیل گردید. نتایج: در آزمون RT-PCR باندتأیید کننده نتیجه مثبت 328 بازی،به دست آمد. این نتایج در تکرار آزمایشات نیز تأیید گردید. سپس باند مورد نظر در هر دو مرتبه، جهت تعیین توالی ارسال شد. نتایج همطرازی، مشابهت بیش از 97% را با ویروس تب برفکی نشان داده و به این ترتیب وجود ژنوم ویروس تب برفکی در خون کبوتران تأیید گردید. نتیجه گیری نهایی: این نتیجه بطور مستدل نشانگر امکان حضور ژنوم ویروس تب برفکی در خون کبوتران است. شایان ذکر است که آلودگی این گونه جانوری از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا که کبوتر، پرنده‌ای آزاد پرواز بوده و امکان انتقال ویروس به فواصل دور را دارد. در انتها، ضروری است مطالعات گسترده‌تری جهت ویروس تب برفکی عفونت زا، دوره ویرمی، امکان حضور علایم بالینی در پرنده، امکان دفع، راه دفع و میزان دفع ویروس از هر یک از راه‌های احتمالی و نیز بررسی ایجاد عفونت تجربی انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Blood contamination of pigeons gathering food in FMD involved farms

نویسندگان [English]

  • Taghi Taghipour-Bazargani 1
  • omid madadgar 2
  • Ahmad Vahedi 3
1
2 Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran.
3
چکیده [English]

BACKGROUND: FMD is one of the most important animal health problems in the world and is ranked at the top of the list A of potentially epidemic infectious diseases of livestock (OIE). FMD virus infects a wide range of domestic and wild cloven hooved animals and causes clinical signs. The disease is mild zoonotic and 70 wild mammal species from 20 animal families are susceptible to infection. Also, birds are mentioned as transferring agent of FMD virus in several references. OBJECTIVES: The motivation of this study was due to observation of a significant presence of pigeons in FMD involved farms in the epidemic of serotype O2016 in the first months of 2016. METHODS: After hunting of six pigeons gathering food in FMD involved farms, their blood samples were collected. In the laboratory, FMDV genome was traced by RT-PCR with aphtovirus universal primers and final product was sequenced. RESULTS: The 328 bp band indicating a positive result was observed in electrophoresis of all samples. These results were also confirmed in repeated experiments. Then the RT-PCR products were sequenced in both directions. Alignment and BLAST results indicated more than 97% identity of virus from samples with FMD registered viruses in Genebank, demonstrating the presence of FMD virus genome in the blood of the pigeons. CONCLUSIONS: This result indicates FMD virus genome viremia in the blood of pigeons. It is worth noting that pigeons’ infection is very important because this species is a free flight bird and has the possibility of transmitting the virus over long distances, thereby causing new epidemics. Finally, it is necessary for further studies to investigate the possible presence of clinical signs in the pigeons, the possibility of shedding, routs and virus titers of shedding from any of the possible ways.

کلیدواژه‌ها [English]

  • FMD
  • Blood contamination
  • pigeon
  • RT-PCR
Anderson, E.C., Foggin, C., Atkinson, M., Sorensen, K.J., Madekurozva, R.L., Nqindi, J. (1993) The role of wild animals, other than buffalo, in the current epidemiology of foot-and-mouth disease in Zimbabwe. Epidemiol infect, 111: 559-564.
Bauer, K. (1997) Foot-and-mouth disease as zoonosis. In Viral Zoonoses and Food of Animal Origin. Springer Vienna. p. 95-97.
Coetzer, J.A.W., Tustin, R.C. (2004) Infectious diseases of livestock. (2nd ed.) Vol.2. Oxford university press. Cape Town, South Africa.
Domingo, E., Baranowski, E., Escarmıis, C., Sobrino, F. (2002) Foot-and-mouth disease virus. Comp Immunolmicrobiol Infect Dis. 25: 297-308.
Eccles, M.A. (1939) The role of birds in the spreadof foot-and-mouth disease. Bul de l’OfficeInternation de Epizootiques. 18: 118-148.
Gibbs, E.P.J. (2005) Emerging zoonotic epidemics in the interconnected global community. Vet Rec. 157: 673.
Hurst, G. W. (1968) Foot-and-mouth disease. Thepossibility of continental sources of the virus inEngland in epidemics of October 1967 and severalother years. The Vet Rec. 82: 610-614.
Jackson, T., Ellard, F.M., Abu Ghazaleh, R., Brookes, S.M., Blakemore, W.E.,Cortey  A.H., Stuart, D.I., Newman, J.W.I., King, A.M.Q. (1996) Efficient infection of cells in culture by type O foot-and-mouth disease virus requires binding to cell surface heparan sulfate. J Virol. 70: 5282-5287.
Kaleta, E.F. (2002) Foot-and-mouth disease: Susceptibilityof domestic poultry and free-living birdsto infection and to disease. Deutsche Tiera¨rztlicheWochenschrift. 109: 391-399.
Kitching, R.P., Hutber, A.M., Thrusfield, M.V. (2005) A review of foot-and-mouth disease with special consideration for the clinical and epidemiological factors relevant to predictive modelling of the disease. The Vet J. 169: 197-209.
Lefanu, W.R. (1951) A bio-bibliography of Edward Jenner. 1749-1823. (1st ed.) Harvey & Blythe Ltd. London, UK.
Maclachlan, N.J., Dubovi, E.J. (2011) Fenner’s Veterinary Virology. James, N., Edwar, J. (eds.). (4th ed.) Academic Press. New York, California, USA.
Mahy, B.W.J. (2005) Foot-and-Mouth Disease Virus. (1st ed.) Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Germany.
Moutou F. (2002) Epidemiological basis useful for the control of foot-and-mouth disease. Comp Immunolmicrobiol Infect Dis. 25: 321-30.
OIE Manual Terrestrial. (2012) Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals 2012. (6th ed.) Chapter 2.1.5. Foot and Mouth Disease. OIE, Paris, France. p. 190-218.
Pinto, A.A. (2004) Foot-and-Mouth Disease in Tropical Wildlife. Annals of the New York Academy of Sciences. 1026: 65-72.
Radostits, O.M., Gay, C.C., Hinchcliff, K.W., Constable, P.D. (2009) Veterinary Medicine: A textbook of the diseases of cattle, sheep, goats, pigs and horses. (10th ed.) Elsevier. London, UK.
Reid, S.M., Ferris, N.P., Hutchings, G.H., Samuel, A.R., Knowles, N.J. (2000) Primary diagnosis of foot-and-mouth disease by reverse transcription polymerase chain reaction. J Virol Meth. 89: 167-176.