بررسی تأثیر باکتری لاکتوباسیلوس رامنوسوس بر سمیت زدایی آفلاتوکسینB1 در شرایط برون تنی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی/ جهاددانشگاهی مشهد

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

3 عضو هیئت علمی/ پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی مشهد

4 گروه پژوهشی پزشکی و مولکولی، دانشکده کشاورزی جهاد دانشگاهی مشهد، ایران

5 گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

6 کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی، شرکت ژرف اندیشان فاخر

چکیده

زمینه مطالعه: آفلاتوکسین‌ها متابولیت‌های ثانویه ناشی از رشد کپک‌ها در خوراک دام می‌باشند. باکتری‌های اسید لاکتیک میکروارگانیسم‌هایی می‌باشند که توانایی جذب آفلاتوکسین‌ها را دارند. هدف: در این تحقیق تأثیر باکتری لاکتوباسیلوس رامنوسوس گونه PTCC (1637) بر سمیت زدایی و جذب توکسین آفلاتوکسینB1 در شرایط in vitro (محیط شکمبه گاو) بررسی گردید. روش کار: به این منظور از باکتری مورد نظر تیمارهای مختلف (زنده، تیمار شده با اتوکلاو، تیمار شده با حرارت C° 100 و تیمار شده با اسید) تهیه شد و به محیط شکمبه گاو افزوده شد. سم آفلاتوکسینB1 در مقادیر مختلف (0، 5، 10 و 20) ppb نیز به محیط شکمبه افزوه شدند و در زمان‌های یک و دو ساعت در دمای C° 37 اینکوباتور گذاری شدند. سپس میزان سم باقیمانده در محیط توسط روش الایزا اندازه گیری شد. نتایج: نتایج نشان داد که میکروارگانیسم یاد شده در حالت تیمار اتوکلاو شده بیشترین میزان حذف سم را دارد (05/0>p). همچنین با افزایش زمان اینکوباسیون میزان جذب سم به طور معنی‌داری (78%) افزایش یافته است (05/0>p) و با افزایش غلظت سم در محیط کشت توانایی باکتری در جذب سم افزایش می‌یابد. نتیجه گیری نهایی: به عنوان یک راهکار در صنعت خوراک دام استفاده از دیواره سلولی باکتری و یا ترکیبات آن می‌تواند برای کاهش سم آفلاتوکسینB1 مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Lactobacillus rhamnosus (PTCC 1637) on ruminal detoxification of aflatoxin B1

نویسندگان [English]

  • reza karazhyan 1
  • Iraj Shaker Sheyda 2
  • Faeze Tajjali 4
1 member of scientific staff/ ACECR mashhad
2 Department of Poultry Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University, Mashhad, Mashhad, Iran
3
4 Molecular Medicine Research Department, ACECR, Mashhad, Mashhad, Iran
5
6
چکیده [English]

BACKGROUND: Aflatoxins are secondary metabolites due to the growth of molds in animal feed. Lactic acid bacteria are microorganisms that can absorb aflatoxins. Objectives: the effect of the yeast Lactobacillus rhamnosus (PTCC 1637) on Aflatoxin B1 detoxification and absorption of toxin in in vitro (the cow rumen) was investigated. METHODS: For this purpose, the bacteria used in various treatments (live-treated, autoclave, heat-treated, treated with acid 100ºC) was prepared and added to the rumen of cattle. Aflatoxin B1 in different doses (0, 5, 10, 20) ppb in the rumen were added and at times one and two hours were incubated at 37°C. The amount of toxin residues was measured by ELISA using Europroxima kits. RESULTS: The results showed that microorganisms have been treated in an autoclave have the largest amount toxin removal (90.5 percent) (p<0.05). Also with increases the incubation time, the amount of toxin absorbed significantly (78%) increased (p<0.05) and with increasing concentrations of toxin in vitro the bacteria’s ability to absorb toxin increases. Conclusions: As a solution to the livestock feed industry bacterial cell wall or its compounds can be helpful in reducing Aflatoxin B1 toxin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aflatoxin B1
  • Rumen fluid
  • detoxification
  • Lactobacillus rhamnosus
Alberts, J. F., Engelbrecht, Y., Steyn, P. S., Holzapfel, W. H. (2006) Biological degradation of aflatoxin B1 by Rhodococcus erythropolis cultures. Int J Food Microbiol. 109: 121-129.
Atroshi, F., Rizzo, A., Westermarck, T., Ali-Vehmas, T. (2002) Antioxidant nutrients and Mycotoxin. Toxicology. 180:151-167.
Bata, A., Lasztity, R. (1999) Detoxification of Mycotoxin contaminated food and feed by microorganisms. Trends food Sci Tech. 10:223-228.
Battacone, G., Nudda, A., Palomba M., Mazzette, A., Pulina, G. (2009) The transfer of aflatoxin M1 in milk ewes fed diet naturally contaminated by aflatoxins and effect of inclusion of dried yeast culture in the diet. J Dairy Sci. 92: 4997
Ciegler, A., Lillehoj, E. B., Peterson, R. E., Hall, H. H. (1996) Microbial detoxification of aflatoxin. Apll Microbiol. 14: 934-939.
El-Nezami, H., Kankaanpaa, P., Salminen, S., Ahokas, J. (1998) Physico-chemical alterations enhance the ability of dairy strains of lactic acid bacteria to remove aflatoxin from contaminated media. Food Prot. 61: 466-468.
El-Nezami, H., Mykkanen, H., Haskard, C. (2004) Lactic acid bacteria as a tool for enhancing food safety by removal of dietary toxins. Lactic Acid Bacteria. Microbiological and Functional Aspects. 139: 397-406.
Gbassi, G.K., Vandamme T., Yolou, F.S., Marchioni, E. (2011) In vitro effects of pH, bile salts and enzymes on the release and viability of encapsulated Lactobacillus plantarum strains in a gastrointestinal tract model. Int Dairy J. 21: 97-102.
Gratz, S. (2007) Lactobacillus rhamnosus strain GG reduces aflatoxin B1 transport, metabolism, and toxicity in caco-2 Cells. Appl Environ Microbiol. 73: 3958-3964.
Khanafari, A., Soudi, H., Miraboulfathi, M. (2007) Biocontrol of Aspergillus Flavus and Aflatoxin B1 production in corn. Iran J Environ Health Sci Eng. 4: 163-168.
Haskard, C., Binnion, Ch., Ahokas, J. (2000) Factors affecting the sequestration of aflatoxin by Lactobacillus rhamnosus strain GG. Chemico-Biological Interactions. 128: 39-49.
Haskard, C.A., El-Nezami, H.S., Kakkaanpaa, P.E., Salminen, S., Ahokas, J.T. (2001) Surface binding of aflatoxin B1 by Lactic acid bacteria. Appl Env Microbiol. 67: 3086-3091.
IARC (International Agency for Research on Cancer) (2002) chemical agents and related occupations:lyon, France. 1: 230.
Lahtinen, S.J., Haskard, C.A., Ouwehand, A.C., Salminen, S.J., Ahokas, J.T. (2004) Binding of Aflatoxin B1 to cell wall components of Lactobacillus rhamnosus strain GG. Food Addit Contam. 21: 158-164.
Line, J.E., Brackett, R.E. (1995) Factor affecting aflatoxin B1 removal by Flavobacterium Aurantiacum. J Food Prot. 58: 91-94.
Mirdamadi. S., Rajabi. A., Azizmohseni, F., Momen, B. (2007) Lactic acid production by lactobacillus strains. Journal of Nutrition Sciences & Food Technology. 2: 57-64.
Nezami, H., Kankaanpaa, P., Salminen, S., Ahokas, J. (1998) Ability of strains of lactic acid bacteria to bind a common food carcinogenic, aflatoxin B1. Food Chem Toxicol. 38: 321-326.
Peltonen, J., El-Nezami, H., Haskard, C., Ahokas, J., Salminen, S. (2001) Aflatoxin B1 binding by dairy strains of lactic acid bacteria and bifidobacteria. J Dairy Sci. 84: 2152-2156.
Pizzolitto, R.P., Salvano, M.A., Dalcero, A.M. (2012) Analysis of fumonisin B1 removal by microorganisms in co-occurrence with aflatoxin B1 and the nature of the binding process. Int J Food Microbiol. 156: 214-21.
Rahnama Vosough, P., Mohamadi Sani, A., Mehraban Sangatash, M., Karazhyan, R. (2013) Assessing the ability of Lactobacillus rhamnosus GG to bind aflatoxin B1 from ontaminated cottonseed. BTAIJ. 7: 28-33.
Rahnama Vosough, P., Mohamadi Sani, A., Mehraban, M., Karazhyan, R. (2014) In vitro effect of Lactobacillus rhamnosus GG on reduction of aflatoxin B1. Nutrition & Food Science. 44: 32-40.
Rezaee, M., Rezaeian, M., Mirhadi, S.A., Moradi, M. (2008) Effects of yeast supplementation on rumen fermentation, microbial population and the performance of male fattening calves. J Vet Res. 62:403-409.
Sarimehmetoglu, B., Kuplulu, O. (2004) Binding ability of aflatoxin M1 to yoghurt Bacteria. Ankara Univ vet Fat Derg. 51: 195-198.
Shetty, P.H., Hald, B., Jespersen, L. (2006) Surface binding of aflatoxin B1 by Saccharomyces cerevisiae strains with potential decontaminating abilities in indigenous fermented foods. Int J Food Microbiol. 113: 41-46.
Tajabadi Ebrahimi, M., Jafari, P., Bahrami, H., Hashemi, M. (2011) Evaluation of Aflatoxin B1 reduction in present of lactobacilli isolated from Tarkhineh and fermented milk of Tarkhineh by ELISA. J Microbial Biotech. 8: 43-48.
Teniola, O. D., Addo, P.A., Brost, I. M., Farber, P. (2005) Degradation of aflatoxin B1 by cell extracts of Rhodococcus erythropolis and Mycobacterium fluoranthenivorans sp. Nov. DSM 44556. Int J Food Microbiol. 105: 111-117.
Thyagaraja, N., Hosono, A. (1994) Binding properties of lactic acid bacteria from ‘idly’towards foodborne mutagens. Food Chem Toxicol. 32: 805-809.