بررسی تغییرات هورمونی، پاسخ ایمنی و زمان بازگشت به تولید در مرغان تخمگذار تغذیه شده با جیره تولک حاوی پودر یونجه

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، قزوین، ایران

2 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: استفاده از روش گرسنگی می تواند سبب وارد شدن استرس شدید فیزیولوژیک و تاثیرات نامطلوب بر روی عملکرد سیستم ایمنی پرنده شده و عملکرد پس از تولک را تحت تاثیر قرار دهد. هدف: هدف از انجام این تحقیق بررسی تغییرات غلظت هورمون های کورتیکو استرون و تیروئید و همچنین پاسخ ایمنی در خلال دوره تولک در مرغان تخمگذار تعذیه شده با جیره تولک حاوی پودر یونجه بود. روش کار: 108 قطعه مرغ تخمگذار در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 3 تیمار و 6 تکرار انتخاب شدند. تیمارهای مورد استفاده در این آزمایش جهت اعمال تولک بری پرنده‌ها به مدت 12 روز شامل: 1- گروه شاهد تغذیه شده با جیره تخمگذاری (FF) 2- گروه محروم از غذا (FW)، 3- گروه تغذیه شده با جیره تولک حاوی 90 درصد پودر یونجه به همراه 10 درصد جیره تخمگذاری (A90)، بودند. نتایج: نتایج نشان دادند که جمعیت کل سلول‌های سفید خون در گروه FW در مقایسه با سایر گروه‌ها پایین تر بود (05/0p<). نسبت هتروفیل به لنفوسیت در روزهای سوم و ششم تولک در گروه FW بیشترین افزایش را نشان داد (05/0p<). غلظت هورمون کورتیکواسترون در روز سوم تولک در گروه FW بالاتر از گروه A90 بود (05/0p<). غلظت هورمون T3 در خلال دوره تولک در مرغ‌های تولک رفته در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی‌داری کاهش یافت (05/0p<). غلظت هورمون T4 در خلال دوره تولک در مرغ‌های تولک رفته در مقایسه با گروه شاهد افزایش یافت (05/0p<). زمان بازگشت به تولید و زمان رسیدن به 50 و 80 درصد تولید در گروه A90 در مقایسه با گروه FW به طور معنی‌داری کوتاهتر بود (05/0p<). نتیجه گیری نهایی: پودر یونجه ضمن ایجاد عملکرد مطلوب در تولک‌بری سبب کاهش استرس فیزیولوژیک و عملکرد مناسبتر پاسخ ایمنی نسبت به روش گرسنگی، در جریان تولک بری گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hormonal Changes, Immune Response and Date of Reentry in Laying Hens Fed by Alfalfa Molt Diet

نویسندگان [English]

  • Ehsan Shahrami 1
  • Hasan Rokni 2
1 1Department of Animal Sciences, Qazvin Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Qazvin, Iran
2 Agricultural Research, Education and Extension Organization, Tehran-Iran
چکیده [English]

BACKROUND: The use of feed withdrawal method for molt induction can be caused physiological stress and negatively affected the immunological response of hens. OBJECTIVES: The aim of the present study was to survey of hormonal changes and immunological response in hens fed by alfalfa molt diet during the molt period. METHODS: In this experiment 108 Hy-line (W36) laying hens aged 74 weeks in a completely randomized design with 3 treatments and 6 replicates were used. The using treatments for 12 days molt period were included: 1- control group fed with layer ration (FF), 2- feed withdrawal group (FW), 3- group fed with 90% alfalfa and 10% layer ration (A90). Performance of birds was monitored for 12 weeks after the end of the molting period. RESULTS: Total circulating leukocyte were generally lower in FW hens group compared with the other groups during the initial stage of molt (P<0.05). On d 3 and 6 of molt, heterophil to lymphocyte ratio were incresed in molted hens and FW hens had higher levels than other groups. On d 3 of molt, plasma corticosterone was generally incresed in molted hens and FW hen higher level than A90 hens (P<0.05). Plasma T3 was significantly decreased in molted hens than nonmolted hens during the molt period (P<0.05). Plasma T4 was significantly increased in molted hens than nonmolted hens during the molt period (P<0.05). On d 6 and 9 of molt, concentrations of T4 were higher in FW hens than in the A90 hens (P<0.05). Date of reentry and days return to 50% and 80% egg production were significantly lower in A90 groups than in the FW groups (P<0.05). CONCLUSIONS: The results showed that, A90 diet can limit physiological stress and improve the performance of immunological response that accompany feed withdrawal method during an induced molt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alfalfa
  • corticosterone
  • Forced molting
  • laying hens
  • Thyroid hormons
Alodan, M.A., Mashaly, M.M. (1999) Effects of induced molting in laying hens on production and immune parameters. Poult Sci. 78: 171-179. ##
Berry, W.D. (2003) The physiology of induced molting. Poult Sci. 82: 971-980. ##
Biggs, P.E., Persia, M.E., Koelkebeck, K.W., Parsons, C.M. (2004) Further evaluation of nonfeed removal methods for molting programs. Poult Sci. 83: 745-752. ##
Brake, J., Thaxton, P. (1979) Physiological changes in caged layers during a forced molt. 2. Gross changes in organs. Poult Sci. 58: 707-716. ##
Brake, J., Baker, M., Morgan, G.W., Thaxton, P. (1982) Physiological changes in caged layers during a forced molt. 4. leucocytes and packed cell volume. Poult Sci. 61: 790-795. ##
Braw-tal, R., Yossefi, S., Pen, S., Shinder, D., Bar, A. (2004) Hormonal changes associated with ageing and induced moulting of domestic hens. Br Poult Sci. 45: 815-822. ##
Davis, G.S., Anderson, K.E., Carrol, A.S. (2000) The effect of long-term caging and molt of single comb white leghorn hens on hertrophil to lymphocyte ratios, corticosterone and thyroid hormones. Poult Sci. 79: 514-518. ##
Davis, A.J., Lordelo, M.M., Dale, N. (2002) The use of cottonseed meal with or without added soapstock in laying hens diets. J Appl Poult Res. 11: 127-133. ##
Donalson, L.M., Kim, W.K., Herrera, P., Woodward, C.L., Kubena, L.F., Nisbet, D.J., Ricke, S.C. (2005) Utilizing different ratios of alfalfa and layer ration for molt induction and performance in commercial laying hens. Poult Sci. 84: 362-369. ##
Dunkley, C.S., McReynolds, J.L., Dunkley, K.D., Kubena, L.F., Nisbet, D.J., Ricke, S.C. (2007) Molting in salmonella enteritidis-challenged laying hens fed alfalfa crumbles.III. Blood plasma metabolite response. Poult Sci. 86: 2492-2501. ##
Durant, J.A., Corrier, D.E., Byrd, J.A., Stanker, L.H., Ricke, S.C. (1999) Feed deprivation affects crop environment and modulates Salmonella Enteritidis colonization and invasion of leghorn hens. Appl Environ Microbiol. 65: 1919-1923. ##
Holt, P.S. (1992) Effects of induced molting on immune responses of hens. Br Poult Sci. 33: 165-175. ##
Holt, P.S., (2003) Molting and Salmonella enterica serovar Enteritidis infection: the problem and some solutions. Poult Sci. 82: 1008-1010. ##
Khalaji, F., Karimi, S., Akhari, M.R. (2008) Physiological response and postmolt performance of laying hens molted by non-feed removal methods. Am J Anim Vet Sci. 3: 13-17. ##
Kogut, M.H., Genovese, K.J., Stanker, L.H. (1999) Effect of induced molting on heterophil function in White Leghorn hens. Avian Dis. 43: 538-548. ##
Landers, K.L., Woodward, C.L., Li, X., Kubena, L.F., Nisbet, D.J., Ricke, S.C. (2005) Alfalfa as a single dietary source for molt induction in laying hens. Bioresour Technol. 96: 565-570. ##
Landers, K.L., Moore, R.W., Dunkley, C.S., Herrera, P., Kim, W.K., Landers, D.A., Howard, Z.R., McReynolds, J.L., Byrd, J.A., Kubena, L.F., Nisbet, D.J., Ricke, S.C. (2007) Immunological cell and serum metabolite response of 60-week-old commercial laying hens to an alfalfa meal molt diet. Bioresour Technol. 99: 604-608. ##
Maxwell, M.H., Robertson, G.W. (1998) The avian basophilic leukocyte: a review. World Poult Sci. 51: 307-325. ##
McReynolds, J.L., Genovese, K.L., Swaggerty, C.L., Bryrd, J.A., Rilke, S.C., Nisbet, D.J. Kogut, M.H. (2009) Alfalfa as a nutritive modulator in maintaining the innate immue response during the molting process. J Appl Poult Res. 18: 410-417. ##
Moore, R.W., Park, S.Y., Kubena, L.F., Byrd, J.A., McReynolds, J.L., Burnham, M.R., Hume, M.E., Birkhold, S.G., Nisbet, D.J., Ricket, S.C. (2004) comparision of zinc acetate and propionate addition on gastrointestinal tract fermentation and susceptibility of laying hens to salmonella enteritids during forced molt. Poult Sci. 83: 1276-1286. ##
Onbasilar, E.E., Erol, H. (2007) Effects of different forced molting methods on postmolt production, corticosterone levels, ans immune response to sheep red blood cells in laying hens. J Appl Poult Res. 16: 529-536. ##
Park, S.Y., Birkhold, S.G., Kubena, L.F., Nisbet, D.J., Ricke, S.C. (2004) Effects of high zinc diets using zinc propionate on molt induction, organs, and postmolt egg production and quality in laying hens. Poult Sci. 83: 24-33. ##
Pethes, G., Szelenyi, Z., Pecnzely, P. (1982) Changes in the plasma concentrations of thyroid hormones and sexual steroids during forced molt of male and female domestic chickens.  Acta Vet. Acad. Sci. Hung. 30: 193-201. ##
Queen, W.H., Christensen, V.L., May, J.D. (1997) Supplemental thyroid hormones and molting in turkey breeder hens. Poult Sci. 76: 887-893. ##
Ricke, S. (2003) The gastrointestinal tract ecology of Salmonella Enteritidis colonization in molting hens. Poult Sci. 82: 1003-1007. ##
Ruszler, P., Novak, C. (2006) Feeding hens during alternating a.m. and p.m. time blocks to induce zero egg production during the molt. J Appl Poult Res. 15: 525-530. ##
Scanes, C.G., Sharp, P.J., Harvey, S., Godden, P.M.M., Chadwick, A., Newcomer, W.S. (1979) Variations in plasma prolactin, thyroid hormones, gonadal steroids, and growth hormone in turkeys during the induction of egg laying and molt by different photoperiods. Br Poult Sci. 20: 143-148. ##
Sekimoto, K., Suzuki, I.M., Takikawa, H., Hoshino, N., Totsuka, K. (1987) Thyroxine-induced molting and gonadal function of laying hens. Poult Sci. 66: 752-756. ##
Verheyen, G., Decuypere, E., Kuhn, E.R., Fontaine, G., De Groote, G. (1983) Arret de la ponte par induction chez la poult. Effet de differentes methodes sur certains parameters de production et sur les concentrations en hormones thyroidiennes, en prolactine, en Ca, P, Na et en proteins dans le serum sanquine. Eur Rev Agric Econ. 36: 1535-1559. ##
Webster, A.B. (2003) Physiology and behavior of the hen during induced molt. Poult Sci. 82: 992-1002.
Wenk, C. (2001) The role of dietary fiber in the digestive physiology of the pig. Anim Feed Sci Technol. 90: 21-33. ##