ارزیابی روش های لاتکس آگلوتیناسیون و هماگلوتیناسیون غیرمستقیم در تشخیص دیکروسلیوزیس گوسفند

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

زمینه مطالعه:ترماتود دیژن دیکروسلیوم دندریتیکوم انگل کبد، مجاری صفراوی و کیسه ی صفرای پستانداران خصوصاً نشخوارکنندگان است که با استفاده از روش های ایمنی شناسی می توان به تشخیص زود هنگام آلودگی اقدام نمود.هدف: مقایسه آگلوتیناسیون لاتکس و هماگلوتیناسیون غیر مستقیم در تشخیص آنتی بادی ضد دیکروسلیوم دندریتیکوم در سرم گوسفندان آلوده بود. روش کار: پس از جداسازی انگل های زنده از کبد 50 راس گوسفند آلوده، بخشی از انگل ها به منظور تهیه ی آنتی ژن پیکری با استفاده از سونیکاتور هموژن شدند و بخشی دیگر در شرایط استریل به محیط کشت انتقال یافتند تا از مواد ترشح شده از انگل به عنوان آنتی ژن دفعی ترشحی استفاده شود. از گوسفندان آلوده و بره های غیر آلوده به دیکروسلیوم دندریتیکوم به منظور تهیه ی سرم های مثبت و منفی خونگیری به عمل آمد. جهت تست آگلوتیناسیون لاتکس روی ذرات لاتکس، آنتی ژن ها جداگانه اضافه و مخلوط شدند تا اتصال آنتی ژن به ذرات لاتکس برقرار شود. نمونه های سرم مثبت و منفی به لاتکس فوق اضافه و از نظر واکنش لاتکس آگلوتیناسیون مورد بررسی قرار گرفتند. در آزمایش هماگلوتیناسیون غیر مستقیم پس از رقت سازی سرم ها، به گلبول قرمز حساس شده، آنتی ژن اضافه و مخلوط گردید و از نظر ظهور واکنش هماگلوتیناسیون مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج: حساسیت و ویژگی روش لاتکس آگلوتیناسیون با استفاده از آنتی ژن دفعی ترشحی به ترتیب 84% و 6/97 % و در استفاده از آنتی ژن پیکری 96 % و 6/97 % محاسبه شد. حساسیت و ویژگی روش هماگلوتیناسیون غیر مستقیم با استفاده از آنتی ژن دفعی ترشحی به ترتیب 60 % و 9/92 % و در استفاده از آنتی ژن پیکری 92 % و 7/66 % محاسبه شد.نتیجه گیری نهایی: : با توجه به بررسی حاضر روش لاتکس آگلوتیناسیون با استفاده از آنتی ژن دفعی ترشحی و سوماتیک از حساسیت و ویژگی بالایی برخوردار است و روشی سریع و بدون نیاز به ابزارخاص در تشخیص دیکروسلیوزیس می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of latex agglutination (LAT) and indirect haemagglutination (IHA) techniques to detect sheep dicrocoeliosis

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosein Razi Jalali 1
  • Masoud Ghorbanpour 1
  • Fourozan Jahangiri Nasr 2
1 Department of Pathobiology, School of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Graduated of Veterinary Parasitology, School of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Dicrocoeliasis caused by the small liver fluke Dicrocoelium dendriticum which live in the bile ducts and gall bladder of wild and domesticated mammals, particularly ruminant. Immunodiagnostic methods are useful for early diagnosis. OBJECTIVES: The purpose of this study was evaluation of agglutination latex (LAT) and indirect haemagglutination (IHA) tests for diagnosis of Dicrocoelium dendriticum infection in sheep. Methods: Adult worms were collected from infected livers of sheep at a local abattoir. The excretory-secretory and somatic antigens were prepared through homogenization and sonication. Infected sheep with Dicrocoelium dendriticum and non-infected lambs were bleeded to providing positive and negative serum. Somatic and excretory-secretory antigens were added and blended to latex particles. All samples of positive and negative serum were added to latex and considered according to agglutination reaction. In IHA, the sensitive RBC and somatic and ES antigens were added and blended and haemagglutination was evaluated . Results: The sensitivity and specificity of LAT by excretory secretory antigen were 84% and 97/6% and by somatic antigen were 96% and 97/6%, respectively. The sensitivity and specificity of IHA by excretory secretory antigen were 60% and 92/9%, and bysomatic antigen were 92% and 66/7%, respectively. Conclusions: According to present study, the LAT test by excretory secretory antigen and somatic has high sensitivity and specificity, and it is a quick test and without need to special tools for diagnosis of dicrocoeliosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dicrocoelium dendriticum
  • Latex agglutination
  • Indirect haemagglutination
  • sheep
Ambrosi, M., Baldelli, B., PiergiliFioretti, D., Polidori, G.A.  Girelloni, V., Moretti, A., Principato, M. (1980) Dicroceliosiovina: insorgenza e decorsodellainfezione da Dicrocoelium dendriticum studiati conmetodi parassitologic ieserologici( ELISA) in  quattrogruppi  di  ovinitraccia. Riv Parassitol. 3: 299-307. ##
Campo, R., Mang-Gonzalez, M.Y., Gonzalez-Lanza, C. (2000) Relationship  between  egg  output  and  parasitic  burden  in  lambs  experimentally  infected  with  different  doses of Dicrocoelium denderiticum (Digenea). Vet Parastiol. 87: 139-149.  ##
Cringoli, G., Rinaldi, L., Veneziano, V., Capelli, G., Scala, A. (2004) The influence  of  flotation  solution, sample  dilution  and  the  choice  of  Mc  Master  technique  in  estimating  the  faecal  egg  counts  of  gastrointestinal  strangles  and Dicrocoelium denderiticum  in  sheep. Vet Parastiol. 123: 121-131. ##
Gonzalez-Lanza, C., Mang-Gonzalez, M.Y., Campo, R., Del-Pozo, P, Sandoval, H., Oleaga,  A.,  Ramajo, V. (2000) IgG  antibody  response  to  ES  or  somatic  antigens  of  Dicrocoelium denderiticum  (Trematoda)  in  experimentally  infected  sheep. Parasitol Res. 86: 472-479. ##
Gonzalez-Lanza, C., Mang-Gonzalez, M.Y.,  Del-Pozo- Carnero, P. (1993) Coprological study of the Dicrocoelium denderiticum  (Digenea)  egg  elimination  by  cattle  in  highland  areas  in  Leon  Province, Northwest  Spain. Parasitol Res. 79: 488-491. ##
Helmy, M., Al-Mathal, E. (2003) Human  infection  with Dicrocoelium denderiticum  in  Riyadh  district  (Saudi  Arabia). J Egyp Soc Parasitol. 33: 139. ##
Javier Gella, F., Serra, J., Gener, J. (1991) Latex  agglutination  procedures  in  Immunodiagnosis. Pure  & App Chem. 63: 1131-1134. ##
Jeandron,  A.,  Rinaldi,  L.,  Abdyldaieva,  G.,  Usubalieva,  J.,  Steinmann,  P., Cringoli, G., Utzinger, J. (2011) Human  infections  with Dicrocoelium denderiticum  in Kyrgyzstan:  the  tip  of  the  iceberg. 97: 1170-1172. ##
Jithendran, K., Bhat, T. (1996) Prevalence of dicrocoeliosis  in sheep and  goats  in  Himachal  Pradesh, India. Vet Parasitol. 61: 265-271. ##
Jithendran, K.,Vaid, J., Krishna, L.(1996) Comparative evaluation of agar gel precipitation, counterimmunoelectrophoresis and passive haemagglutination tests for the diagnosis of Dicrocoelium dendriticum infectionin sheep and goats.Vet Parasitol. 61: 151-156. ##
Karadag,  B., Bilici,  A.,  Doventas, A.,  Kantarci,  F., Selcuk,  D.,  Dincer,  N., Oner, Y.A.,  Erdincler, D.S. (2005) An unusual case of biliary obstruction caused by Dicrocoelium denderiticum.   Scand J Infect Dis. 37: 385-388.  ##
Manas Almendros, I., Gomez Garcia, V., Campos Bueno, M., Lozano Maldonado, J., Rodriguez Osorio, M. (1980) Diagnosis  of  Dicrocoelium  Infection  in  sheep  by  the  latex  agglutination  test  (In spanish). Rev Iber Parasitol. 40: 437-441. ##
Meshgi, B., Khodaveisi, M. (2014) Determination of Immunodominant Antigens of Dicrocoelium dendriticum by Hyperimmune Sera.  Immunol And Infect Dis. 2: 4-8. ##
Otranto, D., Traversa, D. (2002) A review of dicrocoeliosis of ruminants including recent advances in the diagnosis and treatment. Vet  Parasitol. 107: 317-335. ##
Otranto, D., Traversa, D. (2003) Dicrocoeliosis of ruminants: a little known  fluke disease. Trends Parasitol. 19: 12-15.  ##
Rack, J., Adusu, E., Jelinek, T. (2004) Human infection with Dicrocoelium denderiticum.(Article in Germany)  Dtsch Med Wochenschr. 129: 2538-40. ##
Rehbein, S., Kokott, S., Lindner, T. (1999) Evaluation of techniques for the enumeration of Dicrocoelium eggs in sheep faeces. J Vet Med. 46: 133-139. ##
Revilla-Nuin, B., Mang-Gonzalez, M.Y., Minambers, B., Gonzalez-Lanza, C. (2005) Partial characterization and isolation of 130kDa antigenic protein of Dicrocoelium denderiticum  adults. Vet Parasitol. 134: 229-240.  ##
Senlik, B., Cirak, V., Muz, M., Tinar, R. (2006) Changes in faecal egg counts at different hours of the day and relationship between faecal egg count and parasite burden in sheep naturally infection with Dicrocoelium denderiticum. Turk J Vet Anim Sic. 30: 107-111. ##
Somvanshi, R., Vaid, J., Biswas, J.C., Jithendran, K.P. (1993) Clinicopathological observations on dicrocoeliasis in goats. Indian J Vet Pathol. 16: 112-114. ##
Jithendran, K.,Vaid, J., Krishna, L. (1996) Comparative evaluation of agar gel precipitation, counterimmunoelectrophoresis and passive haemagglutination tests for the diagnosis of Dicrocoelium dendriticum infection in sheep and goats. Vet Parasitol. 61: 151-156. ##
Thrusfield, M. (1995) Veterinary Epidemiology, (2nd ed.). Black well, London, UK. ##
Wedrychowicz, H., Ducommun, D., Klockiewicz, M., Pfistre, K. (1996) Surface and ES antigens of adult Dicrocoelium denderiticum inducing bile antibody responses in naturally infected cattle. Order. Vet Parasitol. 53: 111-132. ##
Zali, M.R., Mehr, A.J, Rezaian, M., Meamar, A.R., Vaziri, S., Mohraz, M. (2004) Prevalence of intestinal parasitic pathogens among HIV-positive individuals in Iran. Jpn J Infect Dis. 57: 268-270. ##