تعیین میزان آلودگی قارچی خوراک طیور و اجزاء آن در مرغداری های گوشتی تربت حیدریه، استان خراسان رضوی، ایران

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: خوراک آلوده طیور می تواند منجر به از دست رفتن مواد مغذی و اثرات مضر بروی تولیدات طیور و سلامت عمومی گردد. هدف: این تحقیق آلودگی قارچی موجود در خوراک طیور و اجزای آن را در مرغداری های گوشتی شهرستان تربت حیدریه مورد بررسی قرار داد. روش کار: از سه نوع خوراک مختلف، تعداد 240 نمونه جمع آوری شد. بعد از آماده سازی نمونه ها رقت های متوالی تهیه گردید و مقدار 1/0 میلی لیتر از هر رقت در محیط کشت سیب زمینی دکستروز آگار حاوی کلرامفنیکل کشت داده شد و در دمای 27 درجه سانتیگراد به مدت یک هفته انکوبه شدند. پرگنه های های قارچی موجود در هر محیط کشت شمارش گردیدند.تشخیص قارچ ها بر مبنای خصوصیات مورفولوژیک ماکروسکوپی و میکروسکوپی انجام گرفت. آنالیز آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 انجام شد. نتایج: از 240 نمونه جمع آوری شده 205 نمونه (14/85%) آلوده به قارچ بودند که بیشترین میزان آلودگی قارچی در نمونه های ذرت (5/32%) و پس از آن در سویا (16/29%) و خوراک کامل(75/23%) مشاهده گردید. فوزاریوم (3/41%)، پنی سیلیوم (9/37%)، کلادوسپوریوم (3/21%)، پسیلومایسس (1/17%)، آسپرژیلوس فومیگاتوس (3/13%)، آسپرژیلوس نیجر (9/12%) و مخمرها (9/12%) به ترتیب فراوان ترین قارچ های جدا شده از نمونه ها بودند. فراوانی قارچ های با توان بالقوه توکسین زایی نسبت به قارچ های غیر توکسین زا اختلاف معنی داری داشت( P<0/001). میانگین شمارش کلی قارچ ها 105 × 9/2 واحد تشکیل دهنده کلونی/گرم بود. نتیجه گیری نهایی: یافته های این پژوهش، شیوع بالای آلودگی قارچی و همینطور فراوانی زیاد قارچ های توکسین زا را در خوراک طیور نشان داد. بنابراین مواد خام خوراک عامل مهمی برای ورود آلودگی قارچی بوده و رشد قارچ ها باعث کاهش ارزش غذایی خوراک مصرفی می شوند لذا برنامه ربزی جهت کنترل و حذف آنها از جیره توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of fungal contamination of poultry feed and its ingredients in broiler farms in Torbat-Heydarieh, Khorasan Razavi province, Iran

نویسندگان [English]

  • Zahra Salehan 1
  • Samaneh Eidi 2
  • Mohammad Mohsenzadeh 3
  • Mohammad Azizzadeh 4
1 1Graduated from the Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 2Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 3Department of Food Hygiene and Aquculture, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
4 Mashhad, Mashhad, Iran 4Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Backgrounds: Unhygienic poultry feedstuffs can lead to nutrient losses and detrimental effect on poultry production and public health. Objectives: This study was to investigate the fungal contamination of poultry feed and its ingredients in broiler farms in Torbat Heydarieh, Khorasan Razavi province, Iran. Methods: A total of 240 poultry feed samples comprising three different feeds were collected and examined using dilution plating technique. Preparations of all samples from successive dilutions were prepared; and then 0.1 ml of each dilution was cultured on the surface of Potato Dextrose Agar supplemented with Chloramphenicol and was incubated at 27 °C for 7 days. Fungal colony counting was performed based on CFU/gr. The fungi were identified by gross and microscopic features. Statistical analysis of the data were done using SPSS software version 21. Results: In examined samples, fungal contamination was detected in 205 samples (85/14 %) out of 240 samples. The corn (32/5%) was most contaminated feed, followed by soybean (29/16%) and finished feed (23/75%). The predominant fungi isolated were Fusarium spp. (41/3 %), Penicillium spp. (37/9%), Cladosporium spp. (21.3 %), Paecilomyces spp. (17.1%), Aspergillus fumigatus (13/3 %), Aspergillus niger (12.9%) and Yeast spp. (12.9 %). Frequency of toxin -forming fungi was significantly higher than the non- toxin -forming fungi (P<0/001). The mean total count of fungi was estimated 2/9 × 105 CFU/gr.
Conclusions: The findings of this research showed the high prevalence of fungal contamination as well as high frequency of toxin -forming fungi. Therefore, the feed raw materials are important vehicles for introduction of fungal organisms into poultry feed and fungal growth reduces the nutritional value of feeds. It should be considered to plan a program in order to control, limit and delete of the fungi from feeds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • poultry feed
  • fungal contamination
  • Fusarium
  • Aspergillus
  • Penicillium
Ariyo, A.L., Anthony, M.H., Lami, M.H. (2013) Survey of mycotoxigenic fungi in concentrated poultry feed in Niger State, Nigeria. J Food Res. 2: 128-135. ##
Azarakhsh, Y., Sabokbar, A., Bayat, M. (2011) The frequency of the most potentially toxigenic fungi in broiler feeds in Kermanshah Province, West of Iran. Am-Euras. J Toxicol Sci. 3: 11-16. ##
Bauduret, P. (1990) Mycological and bacteriological survey on feed ingredients and mixed poultry feeds in Reunion Island. Mycopathologia. 109: 157-164. ##
Castella, G., Bragulat, M.R., Cabafies, F.J. (1996) Mycoflora and fumonisin-producing strains of Fusarium moniliforme in mixed poultry feeds and component raw material. Mycopathologia. 133: 181-184. ##
Cegielska-Radziejewska, R., Stuper, K., Szablewski, T. (2013) Microflora and mycotoxin contamination in poultry feed mixtures from western Poland. Ann Agric Environ Med. 1: 30-35. ##
Dalcero, A., Magnoli, C., Chiacchiera, S., Palacios, G., Reynoso, M. (1997) Mycoflora and incidence of aflatoxin B1, zearalenone and deoxynivalenol in poultry feeds in Argentina. Mycopathologia. 137: 179-184. ##
Dalcero, A. Magnoli, C., Luna, M., Ancasi, G., Reynoso, M.M., Chiacchiera, S., Miazzo, R., Palacio, G. (1998) Mycoflora and naturally occurring mycotoxins in poultry feeds in Argentina. Mycopathologia. 141: 37-43. ##
David, O.M., Ogunlade, J.T. (2013) Qualities of poultry feeds produced by local small-scale feed mills in Ekiti State, Nigeria: A public health and feed safety study. Res Opin Anim Vet Sci. 3: 297-302. ##
Ezekiel, C.N., Bandyopadhyay, R., Sulyok, M., Warth, B., Krska, R. (2012) Fungal and bacterial metabolites in commercial poultry feed from Nigeria. Food Addit. Contam- Part A Chem. Anal. Control Expo. Risk Assess. 29: 1288-1299. ##
Fakruddin, M., Chowdhury, A., Hossain, M.N., Ahmed, M.M. (2015) Characterization of aflatoxin producing Aspergillus flavus from food and feed samples. Springerplus. 4: 159. ##
Ghaemmaghami, S.S., Modirsaneii, M., Ali Reza Khosravi, A.R., Razzaghi-Abyaneh, M. (2016) Study on mycoflora of poultry feed ingredients and finished feed in Iran. Iran J Microbiol. 8: 47-54. ##
Greco, M.V., Franchi, M.L., Golba, S.L.R., Pardo, A.G., Pose, G.N. (2014) Mycotoxins and mycotoxigenic fungi in poultry feed for food-producing animals. Sci World J. 2014: 1-9. ##
Iheshiulor, O.O.M., Esonu, B.O., Chuwuka, O.K., Omede,A.A., Okoli, I.C., Ogbuewu, I.P. (2011) Effects of mycotoxins in animal nutrition: A review. Asian J Anim Sci. 5: 19-33. ##
ISIRI (2004). Livestock, poultry and aquatic feeding stuffs- Sampling. ISIRI No. 7570. (1st ed.) Tehran, Iran. ##
Kajuna, F.F., Temba, B.A., Mosha, R.D. (2013) Surveillance of aflatoxin B1 contamination in chicken commercial feeds in Morogoro, Tanzania. Livest Res Rural Dev. 25: 1-8. ##
Kana, J.R., Gnonlonfin, B.G.J., Harvey, J., Wainaina, J., Wanjuki, I., Skilton, R.A.,  Teguia, A. (2013) Assessment of aflatoxin contamination of maize, peanut meal and poultry feed mixtures from different agroecological Zones in Cameroon. Toxins. 5: 884-894. ##
Kana, J.R., Gnonlonfin, B.G.J., Harvey, J., Wainaina, J., Wanjuki, I., Skilton, R.A., Teguia, A. (2013) Mycobiota and toxigenecity profile of Aspergillus flavus recovered from food and poultry feed mixtures in Cameroon. J Anim Poultry Sci. 2: 98-107. ##
Kehinde, M.T., Oluwafemi, F., Itoandon, E.E., Orji, F.A., Ajayi, O.I. (2014) Fungal profile and aflatoxin contamination in poultry feeds sold in Abeokuta, Ogun State, Nigeria. Nigerian Food J. 32: 73-79. ##
Khosravi, A.R., Shokri, H., Yahyaraeyat, R., Soltani, M. (2004) Isolation of toxigenic and nontoxigenic fungi from feedstuffs referred to the center of mycology. J Vet Res. 59: 221-226. ##
Krnjaja, V., Stojanovic, L.J., Cmiljanic, R., Trenkovski, S., Tomasevic, D. (2008) The presence of potentially toxigenic fungi in poultry feed. Biotechnol Anim Husb. 24: 87-93. ##
Labuda, R., Tancinova, D. (2006) Fungi recovered from Slovakian poultry feed mixturs and their toxinogenity. Ann Agric Environ. 13: 193-200. ##
Magnoli, C., Dalcero, A.M., Chiacchiera, S.M., Miazzo, R., Saenz, M.A. (1998) Enumeration and identification of Aspergillus group and Penicillium species in poultry feeds from Argentina. Mycopathologia. 142: 27-32. ##
Mehraban sangatash, M., Mohsenzadeh, M., Tajalli, F., Reza Karajian, R., Safari, O., Akbari, M.K. (2014) Evaluation of aflatoxin B1 levels in feedstuffs of dairy herds in Khorasan Razavi Province.Pajouhesh-Va-Sazandegi. 103: 43-54. ##
Monge, M.D.P., Magnoli, C.E., Chiacchiera, S.M. (2012) Survey of Aspergillus and Fusarium species and their mycotoxins in raw materials and poultry feeds from Cordoba, Argentina. Mycotoxin Res. 2: 111-122. ##
Nemati, Z., Janmohammadi, H., Taghizadeh, A., Maleki Nejad, H., Mogaddam, G.H., Arzanlou, M. (2014) Occurrence of Aflatoxins in poultry feed and feed ingredients from northwestern Iran. Euro J Zool Res. 3: 56-60.
Okoli, I.C., Ogbuewu, P.I., Uchegbu, M.C., Opara, M.N., Okorie, J.O., Omede, A.A., Okoli, G.C., Ibekwe, V.I. (2007) Assessment of the mycoflora of poultry feed raw materials in a humid tropical environment. J Am Sci. 3: 5-9. ##
Parviz, M., Saatloo, N., Rezaei, M., Rezapor, I., Assadi, A.  (2014) Fungal contamination of feed material manufactured in Iran with emphasis on its importance in safety of animal origin foods. J. Food Qual. Hazards Control. 1: 81-84. ##
Ripon, J.W. (1988) Medical Mycology. (3rd ed.) W.B. Saunders Company, Chicago, Illinios, USA. ##
Saleemi, M.K., Khan, M.Z., Khan, A., Javed I. (2010) Mycoflora of poultry feeds and mycotoxins producing potential of Aspergillus species. Pak J Biol Sci. 42: 427-434. ##
Shahidul Alam, M., Alam, M.S., Islam, M.R., Begum, M.F., Sarkar, M.A., Banu, M.S.  (2001) Abundance of fungal flora in relation to moisture content and storage period in different types of poultry feed ingredients. Pak J Biol Sci. 4: 1194-1197. ##
Uwaezuoke, J.C. Ogbulie, J.N. (2008) Microbiological quality of commercially available poultry feeds sold in parts of Eastern Nigeria. J Appl Sci Environ Manage. 12: 113-117. ##
Waliyar, F., Osiru, M., Ntare, B.R., Kumar K.V.K., Sudini, H., A. Traore, A., Diarra, B. (2015) Post-harvest management of aflatoxin contamination in groundnut. World Mycotoxin J. 8: 245-252. ##
Zain, M.E. (2011) Impact of mycotoxins on humans and animals. J Saudi Chem Soc. 15: 129-144. ##