آلودگی نمونه های سیلوی ذرت و کنسانتره به قارچ‌ها و آفلاتوکسین B1 در تعدادی از گاوداری ها در برخی از شهرهای استان یزد

نوع مقاله : علوم پایه (بیوشیمی، آناتومی، جنین، بافت شناسی و فیزیولوژی)

نویسندگان

1 بخش کنترل مواد غذایی، اداره کل دامپزشکی استان یزد، یزد، ایران

2 گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل، آمل، ایران

4 مرکز تحقیقات قارچ شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: آفلاتوکسین B1 یک متابولیت ثانویه سمی است که توسط برخی از گونه‌های توکسین‌زای آسپرژیلوس به خصوص آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس تولید شده و موجب آلودگی مواد غذایی دامی می‌گردد. هدف: هدف از این مطالعه بررسی آلودگی نمونه های کنسانتره و سیلوی ذرت به قارچ‌های توکسین‌زا و آفلاتوکسین B1 در گاوداری های استان یزد در ایران بود. روش کار: تعداد 80 نمونه کنسانتره و 80 نمونه سیلوی ذرت از گاوداری‌های 4 شهر استان یزد در دو فصل زمستان و بهار (40 نمونه در هر فصل و یک نمونه از هر واحد گاوداری) جمع‌آوری شدند. نمونه‌ها به منظور جداسازی و تعیین قارچ‌های توکسین‌زا بر روی محیط‌های قارچ‌شناسی کشت داده شدند. به صورت همزمان، میزان آفلاتوکسین B1 موجود در نمونه‌های جیره‌ به روش الایزا اندازه‌گیری گردید. نتایج: نتایج نشان دادند که در فصل زمستان گونه‌های آسپرژیلوس (3/49 %)، پنی‌سیلیوم (23 %)، موکور (3/22 %) و فوزاریوم (8/4 %) و در فصل بهار گونه‌های آسپرژیلوس (9/46 %)، پنی‌سیلیوم (8/21 %)، موکور (5/28 %) و فوزاریوم (8/2 %) فراوانترین قارچ‌های جدا شده از کل جیره‌های غذایی تحت آزمایش بودند. میانگین آفلاتوکسینB1 در جیره‌ها به ترتیب در زمستان و بهار g/kgμ 25/0 و g/kgμ 21/0 بود. بر پایه آزمون‌های آماری نتایج، اختلاف‌های معناداری بین فراوانی جدایه‌های آسپرژیلوس با سایر گونه‌های قارچی و همچنین بین قارچ‌های توکسین‌زا نظیر آسپرژیلوس، فوزاریوم و پنیسیلیوم با سایر قارچ‌های جدا شده مشاهده گردیدند (05/0>p). در بین قارچ های توکسین‌زا، اختلاف‌های معناداری بین گونه های آسپرژیلوس و پنیسیلیوم، گونه های آسپرژیلوس و فوزاریوم و گونه های پنیسیلیوم و فوزاریوم مشاهده گردیدند (05/0>p). ارتباط معناداری بین تعداد قارچ‌های توکسین‌زا با آفلاتوکسین B1 جیره‌ها مشاهده شد (05/0>p). نتیجه گیری نهایی: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهند که تشخیص سریع و اختصاصی قارچ‌های مولد آفلاتوکسین جهت اطمینان از سلامت قارچی مواد غذایی دامی ضروری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


Allameh, A., Razzaghi Abiane, M. (2002) Mycotoxins. (1st ed.) Imam Hussein University Press.
Asghari, N. (2011) Evaluation of fungal contamination of feedstuffs in dairy cow husbandry in Mashhad. Iran J Vet Sci Technol. 3: 27-34.##
Attitallam, I.H., Al-Ani, L.K.T., Nasib, M.A., Balal, I.A.A., Zakaria, M., El-Maragh, S.S.M., Karim, S.M.R. (2010) Screening of fungi associated commercial grains and animal feeds in AL-Bayda governorate, Libya. World Appl Sci J. 9: 746-756.##
Boudra, H., Morgavi, D.P. (2008) Reduction in Fusarium toxin levels in corn silage with low dry matter and storage time. J Agric Food Chem. 56: 4523-4528.##
Davari, E., Mohsenzadeh, M., Mohammadi, G., Rezaeian-Doloei, R. (2015) Characterization of aflatoxigenic Aspergillus flavus and A. parasiticus strain isolates from animal feedstuffs in northeastern Iran. Iran J Vet Res. 16: 150-155.##
Fink-Gremmels,  J.  (2008) Mycotoxins  in  cattle  feeds  and  carry-over  to dairy milk: a review. Food Addit Contam. 25:172-180.##
Ghaneian, M.T., Jafari, A.A., Jamshidi, S., Ehrampoush, M.H., Momeni, H., Jamshidi, O., Ghoveh, M.A. (2016) Survey the frequency and type of fungal contaminants in animal feed of Yazd dairy cattles. Iran J Anim Sci Res. 7:422-427.##
Ghiasian, S.A., Maghsood, A.H. (2011) Occurrence of aflatoxigenic fungi in cow feeds during the summer and winter season in Hamadan, Iran. Afr J Microbiol Res. 5:516-521.##
Hadizadeh Moalem, S.H., Gholampour Azizi, I., Azarmi, M. (2010) Prevalence of aflatoxin B1 in feedstuffs in northern Iran. Global Vet. 4:144-148.##
Hashemi, H., Gholampour Azizi, I., Rezai, Z., Rouhi, S. (2012) Mycological survey and total aflatoxin analyze in silage from Qaemshahr city (northern Iran). J Chem Health Risks.  2:51-56.##
International  Agency  for  Research  on  Cancer (IARC). (2002) Aflatoxins,  In IARC  Monographs  on  the  evaluation  of  the  carcinogenic  risks  to humans:  some  traditional  herbal  medicines,  some  mycotoxins, Naphtalene  and  Styrene,  International  Agency  for  Research  on Cancer, Lyon, France. 82: 301-366.##
Khosravi, A.R., Dakhili, M., Shokri, H. (2008) A mycological survey on feed ingredients and mixed animal feeds in Ghom province, Iran. Pak J Nutr. 7:31-34.##
Khosravi, A.R., Shokri, H., Yahyaraeat, R. (2006) Veterinary Mycology. (1st ed.) Jahad-e-Daneshgahee (Tehran) Press. Tehran, Iran.##
Khosravi, A.R., Shokri, H., Yahyaraeyat, R., Soltani, M. (2004)  Isolation of toxigenic and nontoxigenic fungi from feedstuff referred to the center of mycology.  J Vet Res. 59:221-226.##
Khosravi, A.R., Shokri, H., Ziglari, T. (2009) Fungal Allergies. (1st ed.) Tehran University Press. Tehran, Iran.##
Klich, M.A. (2002) Identification of common Aspergillus species. Utrecht, Netherlands, CBS.
Krnjaja, V., Levic, J., Stankovic, S. (2009) Ubjqity of toxigenic fungi and mycotoxins in animal feeds in republic of Serbia. J Biotechnol Anim Husb. 25:477-497.##
Magan, M., Olsen, M. (2004) Mycotoxins  in  food:  detection  and  control. CRC Press LLC, Woodhead Publishing Ltd.##
Medina, A., Rodriguez, A., Magan, N. (2014) Effect of climate change on Aspergillus flavus and aflatoxin B1 production. Front Microbiol. 5:348.##
Mehrzad, J., Klein, G., Kamphues, J., Wolf, P., Grabowski, N., Schuberth, H.J. (2011) In vitro effects of very low  levels of aflatoxin B1 on free radicals production and bactericidal activity of bovine blood neutrophils. Vet Immunol Immunopatol. 141:16-25.##
Murphy, P.A., Hendrich, S., Landgren, C., Bryant, C.M. (2006) Food Mycotoxins: an update, J Food Sci. 71:51-65.##
Pitt, J., Hocking, A. (2009) Fungi and Food Spoilage, (3rd ed.) Springer, Berlin-Germany.##
Quintana, R.V., Alarcon, J.S., Tenorio, M.G., Deng, Y., Waliszewski, S.M., Valera, M.A. (2012) Preventive strategies aimed at reducing the health risks of aflatoxin B1. Toxicol Environ Health Sci. 4: 71-79.##
Sarafi, O., Chaiechi Nosrati, M., Faezi Ghasemi, M. (2016) Isolation and characterization of toxicogenic fungi strains from wheat and corn used in Kerman city. J Microbial World. 8:330-336.##
Shokri, H. (2014) Food Mycology. (1st ed.) Mazandaran University Press.  Sari, Iran.
Shouman, B.O., Doaa, E.L., Morsi, D.E., Shabaan, S., Abdel-Hamid, A.H., Mehrim, A. (2012) Aflatoxin B1 level in relation to child’s feeding and growth. Indian J Pediatr. 79:56-61.##
Yu, J. (2012) Current understanding on aflatoxin biosynthesis and future perspective in reducing aflatoxin contamination. Toxins. 4:1024-1057.##