بررسی اثر کنه کشی عصاره گیاهی ماتریکاریا کامومیل بر روی کنه آرگاس پرسیکوس

نوع مقاله : انگل شناسی و بیماری های انگلی

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ایران

2 2) دانش آموخته دامپزشکی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: امروزه مقاومت کنه ها در برابر سموم شیمیایی به وضوح دیده می شود. بنابراین تحقیقات مستمر به دنبال جایگزین های بهتر برای آفت کش های شیمیایی فعلی است. در این میان، ترکیبات فعال گیاهان دارای خصوصیات حشره کشی، راه امیدوار کننده برای کنترل کنه ها و سایر بند پایان هستند. هدف: هدف اصلی این مطالعه ارزیابی تاثیر رقت های مختلف عصاره ی ماتریکاریا کامومیل بر مراحل نوزادی و بالغ کنه آرگاس پرسیکوس و تعیین میزان حساسیت آن در برابر عصاره ی این گیاه است. روش کار:از روش غوطه ورسازی جهت تعیین اثر بخشی عصاره بر روی مراحل نوزاد و بالغ کنه آرگاس پرسیکوس استفاده گردید. برای این منظور گروه های بالغ با سه بار تکرار و گروه های نوزاد با دو بار تکرار در معرض سه رقت 5/0%، 2%، 8% عصاره بابونه قرار گرفتند. برای گروه شاهد از الکل60% درعصاره بابونه استفاده شد. عدم تحرک پس از برگرداندن آن ها به سطح پشتی معیار زنده یا مرده بودن کنه ها بود. نتـایـج: عصاره گیاه مذکور در نوزاد کنه ها تاثیر ضد کنه ای قابل توجهی در مقایسه با گروه شاهد داشتندP<0.05)). عصاره بابونه در رقت5/0% ، 60% کشندگی و در دیگر رقت ها 100% کشندگی داد. این در حالی است که در مورد کنه بالغ این تاثیر در هر دو عصاره 0% بود. نتیجـه‌گیـری نهایی: نتایج این مطالعه نشان داد عصاره این گیاه اثر کشندگی قابل توجهی روی نوزاد کنه داشته در حالی که علیه کنه بالغ آرگاس پرسیکوس هیچ اثر کشندگی گزارش نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the pesticide effects of Matricaria chamomilla extract on Argas persicus ticks

نویسندگان [English]

  • Mousa Tavassoli 1
  • Kosar Ghanbarpoor 2
  • Laya Shamsi 3
1 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia-Iran
2 Graduated from the Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia-Iran
3 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Today ticks usually develop resistance to pesticides, it is therefore necessary to search for alternatives to those currently available. In the meantime the active principles of plants with acaricidal properties are a promising alternative for the control of ticks and other arthropods. OBJECTIVES: The main aim of this work was evaluation of the effect of Matricaria Chamommila extract on larval and adult stages and mortality rate of Argas persicus and determination of the tick sensitivity to this plant extract. METHODS: In this study immersion method was used in order to
determine of efficacy of extract on larval stage and mortality of ticks. To determine the lethal concentration, 3 suspensions 8%,2%,0.5% and 60% ethanol as control group was used from this extract. Tick immobility after turning them on their back was used as a viable or non-viable criterion. RESULTS: This extract showed considerable pesticide effects in comparison with control group (p<0.05%).
Mentioned extract showed 60% mortality in 0.5 % concentration and 100% mortality in other used concentrations while the effect of extract was 0% in adult ticks. CONCLUSIONS: Our result showed that extract of Chamomile has considerable pesticide effect on larval stage of Argas, while against adult tick has no effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Argas persicus
  • Matricaria chamomile extract
  • Acaricide
 
Borges, L. M. F., Ferri, P. H., Silva, W. J., Silva, W. C., Silva, J. G. (2003) In vitro efficacy of extracts of Melia azedarach against the tick Boophilus Microplus. Med Vet Entomol. 17: 228-31.##
Buono-core, G. E., Vanessa nunez, M., Andera, L., Robinson, V., Carolina, J. (2011) structural elucidation of bioactive principles in floral extracts of german Chamomille (Matricaria Recutital). J Chil Chem Soc. 56: 549-553.##
Chavan, S. R., Nikam, S. (1988) Investigation of alkones from neem leaves and neem larvicidal activity. J Pest Sci. 13: 1-32.##
Edlow, J. A. (1999) Lyme disease and related tick-borne illnesses. Ann Emerg Med. 33: 680-93.##
Herrmann, J. A., Dahm, N. M., Ruiz, M. O., Brown, W. M. (2014) Temporal and Spatial Distribution of Tick-Borne Disease Cases among Humans and Canines in Illinois (2000-2009). Environ Health Insights. 8: 15-27.##
Heath, A., Levot, G. W. (2015) Parasiticide resistance in flies, lice and ticks in New Zealand and Australia: mechanisms, prevalence and prevention. N Z Vet J. 63(4): 199-210.##
Haslam, E. (1998) Traditional herbal medicines -The role of polyphenols. Planta Med. 55: 1-8.##
Kim, S.I., Yi, J. H., Tak, J.H., Ahn, Y. J. (2004) Acaricidal activity of plant essential oils against Dermanyssus gallinae (Acari: Dermanyssidae). Vet Parasitol. 120(4): 297-304.##
Mericli, A.H. (1990) The lipophilic compounds of a Turkish Matricaria chamomilla variety with no chamazuline in the volatile oil. Int J Crude Drug Res. 28: 145-7.##
Macchioni, F., Perrucci, S.,  Cecchi , F.,  Cioni, P. L., Morelli, I., Pampiglione, S. (2004)  Acaricidal activity of aqueous extracts of camomile flowers, Matricaria chamomilla, against the mite Psoroptes cuniculi. Med Vet Entomol. 18: 205-207.##
Ndumu, P. A., George, J. B. D., Choudhury, M. K. (1999) Toxicity of 12.neem seed oil (Azadiracta indica) against the larvae of Amblyomma variegatum a three-host tick in cattle. Phytother. Res. 13: 532-534.##
Ompal, S., Zakia, Kh., Neelam M., Manoj, K. S. (2011) Chamomile (Matricaria chamomilla L.): An overview. Pharmacogn Rev. 5(9): 82-95.##
Owlia, P., Rassooli, I., Saderi, H. (2007) Antistreptococcal and antioxidant activity of Essential oil from Matricaria chamomilla. Res J Bio Sci. 2(2): 237-239.##
Pirali-Kheirabadi, K.H., Razzaghi-Abyaneh,  M. (2007) Biological activities of chamomile (Matricaria chamomile) flowers’ extract against the survival and egg laying of the cattle fever tick (Acari Ixodidae). J Zhejiang Univ Sci B. 8(9): 693-696.##
Pourseyed, S. H., Tavassoli, M. Bernousi, I., Mardani, K. (2010) Metarhizium anisopliae (Ascomycota: Hypocreales): An effective alternative to chemical acaricides against different developmental stages of fowl tick Argas persicus (Acari: Argasidae). Vet Parasitol. 172: 305-310.##
Pavlovic,  I.,  Blazin,  V., Hudina,  V., Ilic,  Z.,  Miljkovic,  B. (1989)  Effect of biting conditions. Vet. Glasnik. 43: 181-186.##
Qamar, M. F., Sulehria, A. Q. K., Zahra, N. (2009) Prevalence of Argas persicus in rural poultry at Lodhran, Pakistan. Biologia. 55: 87-92.##
Soares, S. F., Borges, L. M. F., Braga, R. S., Ferreira, L. L., Louly, C. C. B., Tresvenzol, L. M. F., Paula, J. R., Ferri, P. H. (2010) Repellent activity of plant-derived compounds against Amblyomma cajennense (Acari: Ixodidae) nymphs. Vet Parasitol. 167: 67-73.##
Sewify, G. H., Habib, S. M. (2001) Biological control of the tick fowl Argas persicargas persicus by the entomopathogonic fungi Beauveria bassiana and Metarhizium anisoplia. J Pest Science. 74: 121-123.##
Wall, R., Shearer, D. (1997) Veterinary Entomology. (1rd ed.) (Chapman and Hall International Thompson Publisher Co.London). London, UK.##
Zargari, A. (1992) Medical Plants.(5th ed.) Tehran Univ Press,Tehran, Iran. p. 36-9.##