ردیابی مولکولی توکسوپلاسموزیس مادرزادی در جنین میش‌های کشتارشده در شهرستان خرم‌آباد

نوع مقاله : انگل شناسی و بیماری های انگلی

نویسندگان

1 دانش آموخته انگل‌شناسی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه لرستان

2 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه لرستان

3 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه لرستان

چکیده

زمینه‌ مطالعه: توکسوپلاسما گوندی یک انگل داخل سلولی است که به طور گسترده‌ در بین گوسفندان در سرتاسر جهان شایع است. آلودگی به این انگل می‌تواند مادرزادی یا اکتسابی باشد. توکسوپلاسموزیس مادرزادی در گوسفند بدنبال نخستین آلودگی در میش آبستن رخ می‌دهد و منجر به سقط جنین و مرده‌زایی و در نتیجه خسارات اقتصادی فراوان به صنعت پرورش گوسفند ‌می‌شود. هدف: مطالعه حاضر با هدف ارزیابی حضور DNA توکسوپلاسما گوندی در نمونه‌های مغزی بدست آمده از جنین میش‌های کشتارشده در شهرستان خرم‌آباد، غرب ایران انجام گردید. روش‌کار: در مجموع 60 نمونه مغز جنین گوسفند جمع‌آوری گردید. جنین‌های مورد مطالعه در سه گروه سنی دسته‌بندی شدند (کمتر از 2 ماه، 4-2 ماه و بیشتر از 4 ماه). از هر نمونه g 50 درون هاون چینی هموژنیزه گردید. استخراج DNA با استفاده از کیت تجاری (MBST، ایران) انجام شد. از واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) به منظور تکثیر توالی تکرارشونده (RE) توکسوپلاسما در نمونه‌های بافتی استفاده گردید. نمونه‌هایی که باند مورد انتظار (bp 529) را نشان دادند به عنوان نمونه مثبت در نظر گرفته شدند. نتایچ: توکسوپلاسما گوندی در 7/6% از جنینهای مورد مطالعه ردیابی شد. در هیچ‌یک از جنین‌های کمتر از 2 ماه آلودگی مشاهده نشد. بین آلودگی و سن جنین در گروه‌‌های سنی مختلف ارتباط آماری معنی‌داری مشاهده نشد (p=0.30). نتیجه‌گیری‌نهایی: سطح بالای انتقال مادرزادی در بین جنین‌‌های مورد مطالعه، نشانگر آن است که توکسوپلاسما گوندی احتمالاً به عنوان یکی از عوامل اصلی سقط جنین در گوسفندان این ناحیه مطرح است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular detection of congenital toxoplasmosis in fetuses of slaughtered ewes in Khorramabad

نویسندگان [English]

  • Zahra Taghizadeh 1
  • Hamidreza Shokrani 2
  • Ali Sookhtehzari 3
  • Hassan Nayebzadeh 2
1 Graduate Student in Veterinary Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, Lorestan University
2 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Lorestan University
3 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Lorestan University
چکیده [English]

BACKGROUNDS: Toxoplasma gondii is an intracellular parasite, which is widely prevalent in sheep throughout the world. Parasite infection can occur pre- or post-natally. Congenital ovine toxoplasmosis occurs following a primary infection in a pregnant ewe and leads to abortion and stillbirth of the fetus causing important economical losses to sheep industry. OBJECTIVES: The present study was conducted to evaluate the presence of T. gondii DNA in brain samples from fetuses of slaughtered ewes in Khorramabad, west of Iran. METHODS: In total, 60 brain samples of ovine fetuses were collected. Examined fetuses were categorized in three age groups (4 months). Fifty grams of each sample was homogenized by mortar and pestle. DNA extraction was performed using a DNA isolation kit (MBST, Iran). A polymerase chain reaction (PCR) which targets the repeated element (RE) of the organism was used for tissue samples. Brain samples were considered T. gondii-positive if the expected band size (529 bp) appeared. RESULTS: T. gondii was detected in 4 out of 60 (6·7%) examined fetuses. No case was recorded in the age group

کلیدواژه‌ها [English]

  • Toxoplasma
  • Sheep fetus
  • congenital transmission
  • repeated element (RE)
  • PCR
Bezerra, R.A., Carvalho, F.S., Guimarães, L.A., Rocha, D.S., Silva, F.L., Wenceslau, A.A., Alburque, G.R. (2012) Comparasion of methods for detection of Toxoplasma gondii in tissues of naturally exposed pigs. Parasitol Res. 110(2): 509–514.##
Buxton, D., Maley, S.W., Wright, S.E., Rodger, S., Bartlry, P., Innes, E.A. (2007) Toxoplasma gondii and ovine toxoplasmosis, new aspect and old history. Vet Parasitol. 149: 25-28.##
Cassaing, S., Bessières, M., Berry, A., Berrebi, A., Fabre, R., Magnaval, J. (2006) Comparison between two amplification sets for molecular diagnosis of toxoplasmosis by real-time PCR. J Clin Microbiol. 44(3): 720-724.##
Dubey, J.P. (2005) Neosporosis in cattle. Vet Clin Food Anim. 21: 473–483.##
Dubey, J.P. (2009) Toxoplasmosis in sheep-The last 20 years. Vet Parasitol. 163: 1-14.##
Dubey, J.P. (2010) Toxoplasmosis of animals and humans. (2nd ed.) CRC Press. Boca Raton, FL, USA. p. 1-98.##
Dubey, J.P., Kirkbride, C.A. (1989) Economic and public health considerations of congenital toxoplasmosis in lambs. J Am Vet Med Assoc. 195: 1715-1716.##
Evans, H.E., Sack, W.O. (1973) Prenatal development of domestic and laboratory mammals: growth curves, external features and selected refrences. Anat Histol Embryol. 2: 11-45.##
Fallahi, S., Kazemi, B., Seyyed tabaei, S.J., Bandehpour, M., Lasjerdi, Z., Taghipour, N., Zebardast, N., Nikmanesh, B., Omrani, V.F., Ebrahimzadeh, F. (2014) Comparison of the RE and B1 gene for detection of Toxoplasma gondii infection in children with cancer. Parasitol Int. 63: 37-41.##
Givens, M.D., Marley, M.S.D. (2008) Infectious causes of embryonic and fetal mortality. Theriogenology. 70(3): 270–285.##
Gutierrez, J., O’Donovan, J., Proctor, A., Brady, C., Marques, P.X., Worrall, S., Nally, J.E., McElroy, M., Bassett, H., Fagan, J., Maley, S., Buxton, D., Sammin, D., Markey B.K. (2012) Application of quantitative real-time polymerase chain reaction for the diagnosis of toxoplasmosis and enzootic abortion of ewes. J Vet Diagn Invest. 24: 846-854.##
Habibi‚ G.R., Imani‚ A.R., Gholami‚ M.R., Hablolvarid, M.H., Behroozikhan‚ A.M., Lotfi‚ M., Kamalzade‚ M., Najjar‚ E. (2012) Identification of Toxoplasma gondii Type One Infection In sheep Aborted Fetuses in Qazvin Province of Iran. Iran J Parasitol. 7: 67-72.##
Hashemi, S. (2013) Seroprevalence of Toxoplasmosis in sheep and cattle in Lorestan province. J Vet Clin Pathol. (In persian). 7: 221-228.##
Homan, W.L., Vercammen, M., De Braekeleer, J. (2000) Identification of a 200 to 300 fold repetitive 529 bp DNA fragment in Toxoplasma gondii, and its use for diagnostic and quantitative PCR. Int J Parasitol. 30: 69-75.##
Joni, B., Torry, B.L. (1999) Common questions about the diagnosis and management of congenital toxoplasmosis. Paediatr Child Health. 4: 137-47.##
Masala, G., Porcu, R., Daga, C., Denti, S., Canu, G., Patta, C., Tola, S. (2007) Detection of pathogens in ovine and caprine abortion sample from Sardinia Italy by PCR. J Vet Diag Invest.19: 96-98.##
Mason, S., Quinnell, R.J., Smith, J.E. (2010) Detection of Toxoplasma gondii in lambs via PCR screening and serological follow-up. Vet Parasitol. 169: 258-263.##
Rassouli, M., Razmi, G.R., Bassami, M.R., Movassaghi  A.R., Azizzadeh M. (2011) Study on ovine abortion associated with Toxoplasma gondii in affected herds of Khorasan Razavi Province, Iran based on PCR detection of fetal brains and maternal serology. Parasitology. 138: 691-697.##
Razmi, G.R., Ghazi, K., Mahooti, A., Naseri‚ Z. (2010) A serological study and subsequent isolation of Toxoplasma gondii from aborted ovin fetuses in Mashahhad area, Iran. J Parasitol. 96: 812-814.##