سنجش تراکم استخوان ایگوانای سبز نرمال به وسیله سی تی اسکن

نوع مقاله : تکنیک های تصویربرداری تشخیصی

نویسندگان

1 گروه جراحی و رادیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه داخلی دامهای کوچک، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ، تهران، ایران

3 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

 
زمینه مطالعه: بیماریهای متابولیک استخوانی از بیماریهای شایع در بین خزندگانی است که به عنوان حیوان خانگی نگهداری میشوند. تشخیص به موقع این بیماریها در ایگوانا نقش مهمی در اقدام درمانی به هنگام و جلوگیری از عوارض غیر قابل برگشت آنها خواهد داشت. از آنجا که بیماریهای متابولیک استخوانی سبب کاهش دانسیته استخوانها میشوند، فرض بر این است سی تی اسکن میتواند به عنوان یک روش مناسب برای تشخیص زودهنگام تغییرات ایجاد شده در تراکم استخوان استفاده شود. هدف: این طرح با هدف ارائه محدوده عدد هانسفیلد استخوان ترابکولار و کورتیکال مهرههای سینهای و کمری با استفاده از سی تی اسکن در ایگوانای سبز سالم انجام شد که میتواند به عنوان رفرانس استفاده شود. روش کار: تعداد 12 عدد ایگوآنای سبز سالم تهیه شد و با توجه به طول بدن به سه گروه تقسیم شدند. در مورد هر ایگوآنا اطلاعات کامل نحوه نگهداری و تغذیه در پرسشنامههایی به همین منظور ثبت گردید. رادیو گرافهای جانبی و پشتی- شکمی با استفاده از دستگاه رادیولوژی دیجیتال به منظور اطمینان از سلامت سیستم اسکلتی از هر ایگوآنا تهیه شد. برای اخذ سی تی اسکن حیوان به روش قنداقپیچ مقید شد. پس از اخذ توپوگرام، با کمک پروتکل استئو، تصاویر مقطعی با انتخاب تصادفی مهرههای سینهای و کمری گرفته میشد و ارزیابی دانسیته مهرهها بر روی تصاویر گرفته شده توسط نرمافزار پزشکی Syngo MMWP VE40A انجام شد. سپس آنالیز آماری دادهها توسط نرم افزار آماری SPSS صورت پذیرفت. نتایج: بر اساس نتایج این تحقیق، محدوده عدد هانسفیلد استخوان ترابکولار و کورتیکال مهرههای سینهای و کمری با توجه به طول بدن در ایگوانای سبز سالم ارائه شد. از آنجایی که تراکم استخوان کورتیکال مهرههای کمری در هر سه گروه با یکدیگر تفاوت آماری معنیداری داشتند و تنها متغیر طول بدن بر تراکم استخوان کورتیکال مهرههای کمری تأثیرگذار بود. نتیجهگیرینهایی: از این پس میتوان از استخوان کورتیکال مهرههای کمری به عنوان رفرانس برای بررسی تغییرات زود هنگام دانسیته استخوانی در ایگواناهای ارجاعی استفاده کرد. سی تی اسکن میتواند یک جایگزین عالی برای تشخیص زود هنگام بیماریهای متابولیک استخوانی در ایگواناهای سبز خانگی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bone densitometry in normal green iguana by computed tomography

نویسندگان [English]

  • Sarang Soroori 1
  • Mohammad Molazem 1
  • Amir Rostami 2
  • Zahra Ferdosizadeh 3
  • Roshanak Mokhtari 1
1 Department of Surgery and Radiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran,Iran
2 2Department of Internal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Graduated From the Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Metabolic bone disease is a common disease in the pet reptiles. Early diagnosis of this disease has an important role in the treatment and prevention from complications. Since metabolic bone diseases causes bone density to decrease, it is assumed the CT scan can be used as a suitable method to diagnosis early changes in the bone density. OBJECTIVES: The aim of this study was providing a range of cortical and trabecular Hounsfield Numbers of thoracic and lumbar vertebrae in the healthy green iguana by the aid of computed tomography which can be used as a reference. METHODS: Twelve healthy green iguanas were included in this study and based on the body length were divided into three groups. Complete information about maintenance including maintaining environment and nutrition conditions were recorded in questionnaires designed for this study. Lateral and dorsoventral radiographs were obtained using digital radiology to confirm the health of the skeletal system. To achieve CT plans, the animals were restricted by warping method. After obtaining topogram, with the aid of Osteo Protocol, cross sectional images were acquired from random thoracic and lumbar vertebrae. CT images were subsequently evaluated in Syngo MMWP VE40A Medical Software. The results were analyzed using SPSS statistic software. RESULTS: According to statistic results, the mean Hounsfield Number of thoracic and lumbar vertebrae were presented due to the body length of the green iguana. Since the cortical bone density of lumbar vertebrae in all three groups  varied meaningfully and  only variable “body length” was considered influential on cortical mineral bone density of lumbar vertebrae. Cortical bone density of lumbar vertebrae can be used as a reference for detecting the early bone density changes in green iguana.             CONCLUSIONS: Computed tomography can be an excellent alternative for early detection of the MBD in pet green iguanas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green iguana
  • Metabolic bone disease
  • CT scan
  • Densitometry
  • Bone
Bae, Y., Park, S., Jeon, S., Lee, G., Choi, J. (2014) Effect of region of interest and slice thickness on vertebral bone mineral density measured by use of quantitative computed tomography in dogs. Am J Vet Res. 75(7):642-7.##
Cheon, H., Choi, W., Lee, Y., Lee, D., Kim, J., Kang, J. H., Chang, D. (2012) Assessment of trabecular bone mineral density using quantitative computed tomography in normal cats. J Vet Med Sci. 74(11):1461-7.##
Murray, M.J. (2006) Reptile Medicine and Surgery.(2nd ed.) Saunders. Philadelphia, USA.##
.Lee D, Lee Y, Choi W, Chang, J., Kang, J. H., Na, K. J., Chang, D. W. (2015) Quantitative CT assessment of bone mineral density in dogs with hyperadrenocorticism. J Vet Sci. 16(4):531-42.##
Zotti, A., Selleri, P., Carnier, P., Morgante, M.,  Bernardini, D. (2004) Relationship between metabolic bone disease and bone mineral density measured by dual-energy X-ray absorptiometry in the green iguana (Iguana iguana). Vet Radiol Ultrasound. 45(1): 10-16.##
Zotti, A., Isola, M., Sturaro, E., Menegazzo, L., Piccinini, P., Bernardini, D. (2004) Vertebral Mineral Density Measured by Dual-energy X-ray Absorptiometry (DEXA) in a Group of Healthy Italian Boxer Dogs. J Vet Intern Med Series A. 51(5): 254-258.##