یافته‌های اولتراسونوگرافی غده‌ی تیروئید در فصول سرد و گرم در گربه‌های اهواز

نوع مقاله : تکنیک های تصویربرداری تشخیصی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار بخش داخلی دامهای کوچک، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: دمای محیط تأثیر مهمی بر عملکرد غده تیروئید دارد. با اولتراسونوگرافی و اندازهگیری هورمونهای T3 و T4 میتوان غده تیروئید را بررسی کرد. هدف: هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی یافتههای اولتراسونوگرافی غده تیروئید و هورمونهای T3 و T4 در دو فصل سرد (بهمن) و گرم (تیر) در گربههای سالم بود. روش کار: تحقیق روی 30 قلاده گربه بالغ بومی سالم انجام گرفت. هورمونهای تیروئیدی مشتمل بر T3 و T4 قبل از انجام اولتراسونوگرافی در هر گربه اندازهگیری شدند. پس از یافتن تیروئید، اکوژنسیته، طول، عرض و ارتفاع هر کدام از لوبهای چپ و راست اندازهگیری شدند. نتایج: هر دو لوب تیروئید، در هر سمت، قابل اسکن و متقارن بود. شکل غده تیروئید در اسکن طولی یا ساجیتال، دوکی شکل و کشیده و در اسکن عرضی، بیضی یا مثلثی شکل بود. پارانشیم تیروئید دارای اکوژنیسیته یکنواخت بود. اکوژنیسیته غده تیروئید نسبت به عضلات گردن بیشتر بود و در دو فصل سرد و گرم تفاوت را نشان نداد. ابعاد و حجم غده در فصل سرد کمی بزرگتر از گرم بود. اندازه عرض و حجم غده تیروئید، در فصل سرد بهطور معنیداری بیشتر از فصل گرم بود (05/0>p)، اما در مورد طول و عمق، در دو فصل سرد و گرم تفاوت معنیداری وجود نداشت (05/0<p). میانگین طول، عرض، ارتفاع و حجم، در محدوده طبیعی گربه با وزن مشابه بودند. میانگین کل (هر دو لوب در دو فصل) طول، عرض، ارتفاع (mm) و حجم (3cm) برای هر دو لوب به ترتیب 2/17، 6/2، 7/2 و 07/0 بودند. همچنین تفاوت معنیداری بین مقدار هورمون T3 و T4 در فصل گرم و سرد دیده شد، به نحوی که غلظت هورمونهای تیروئیدی در فصل سرد بیشتر از فصل گرم بود (05/0>p). نتیجهگیری نهایی: به نظر میرسد که کاهش دمای هوا، تأثیر فوقالعادهای در افزایش اندازه غده تیروئید و میزان هورمونهای تیروئیدی در گربههای بالغ بومی در شهرستان اهواز داشته باشد که این اثر را میتوان با توجه به تأثیر سرما در افزایش متابولیسم بدن و عملکرد غده تیروئید توجیه نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ultrasonographic findings of the thyroid gland during cold and warm seasons in cats of Ahvaz district

نویسندگان [English]

  • Alireza Ghadiri 1
  • Bahman Mosallanejad 2
  • Nstaran Akbari 3
1 1Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 1Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Graduated from the Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Ambient temperature has a significant effect on the thyroid gland function. Thyroid gland can be assessed by ultrasonography and measurement of thyroid hormones. OBJECTIVES: The aim of this survey was normal ultrasonographic findings of thyroid gland in cat in warm (July) and cold (February) seasons. METHODS: The study was conducted on 30 native, adult healthy cats. Thyroid hormones including T3 and T4 were measured in each cat before ultrasonography. After finding thyroid gland, echogenesity, length, width and height of each lobe (right and left) were measured. RESULTS: Both thyroid lobes were scanable and symmetrical on each side. In sagittal plane it had a fusiform shape and in transverse plane it appeared as an oval or roughly triangular structure. The thyroid parenchyma was homogenously echogenic. The echogenecity of the gland was more than the neck muscles and no difference was seen between cold and warm seasons. Dimensions of each lobe were slightly larger in cold season than warm season. The differences in width and volume were significant (p<0.05) but the differences were not significant in length and height (p>0.05). The mean of the length, width, height and volume of both lobes were in normal range for cat with the same weight. Total means of length, width, height (mm) and volume (cm3) of both lobes were 17.2, 2.6, 2.7, and 0.07 in two seasons respectively. Also, the difference was significant in concentration of T3 and T4 hormones between cold and warm seasons, so that thyroid hormone concentrations were higher in cold season than warm season (p<0.05). CONCLUSIONS: It seems that the reduction in air temperature has an extraordinary effect on increasing thyroid gland size and thyroid hormone concentrations in native adult cats in Ahvaz district. This effect can be due to the influence of cold in the increase of body metabolism and thyroid gland function.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ultrasonography
  • Thyroid gland
  • T3 and T4 hormones
  • Cat
Barberet, V., Baeumlin, Y., Taeymans, O., Duchateau, L., Peremans, K., Van Hoek, I., Daminet, S., Saunders, J.H. (2010) Pre- and posttreatment ultrasonography of the thyroid gland in hyperthyroid cats. Vet Radiol Utrasond. 51: 324-330##
Eswari, S., Viswanathan, S., Leeia, V., Nayeem, M.D., Jajendran, K. (2001) Traits influencing tri-iodothyronine levels in sheep. Indian Vet J. 78: 1000-1002.##
Ghadiri, A., Mosallanejad, B., Avizeh, A., Rajabalipour, M. (2014) Ultrasonographic findings of the thyroid gland in native dogs of Ahvaz district. Iran Vet J. 10: 65-71. ##
Mooney, C.T. (2005) Endocrine disorders. Hyperthyroidism. In: Textbook of Veterinary Internal Medicine. Ettinger, S.J., Feldman, E.C. (eds.). St. Louis, MO: Elsevier-Saunders, USA. p. 1544-1555.##
Nazifi, S., Gheisari, H. R., Poorabbas, H. (1999) The influences of thermal stress on serum biochemical parameters of dromedary camels and their correlation with thyroid activity. Comp Hematol Int. 9: 49-53.##
Neelis, D.A., Mattoon, J.S., Nyland, T.G. (2015) Neck. In: Small Animal Diagnostic Ultrasound.  Mattoon, J.S., Nyland T.G (eds.). (3rd ed.) Saunders Elsevier, St. Louis, Missouri, USA. p. 161-169.##
Nouri, M., Mirzadeh, K.H., Mohammadian, B. (2006) The effect of ambient temperature on thyroid hormones concentration and histopathological changes of thyroid gland, in sheep. Pak J Biol Sci. 9: 2308-2312.##
Nouri, M., Mohammadian, B., Pourjamshid, R. (2010) An Abattoir Study of Thyroid Histopathology in Ewes and their Fetus in Ahvaz City of Iran. VRF. 1: 50-53.##
Okab, A.B., Elebanna, I.M., Mekkawy, M.Y., Hassan, G.A., Elnouty, F.D., Salem, M.H. (1993) Seasonal-changes in plasma thyroid-hormones, total lipids, cholesterol and serum transaminases during pregnancy and at parturition in Barki and Rahmani ewes. Indian J Anim Sci. 63: 946-951.##
Poulsen Nautrup, C., Tobias, R., Cartee, R.E. (2000) An Atlas and Textbook of Diagnostic Ultrasonography of Dog and Cat. Manson, USA. p. 113-116.##
Prakash, P., Rathore, V.S. (1991) Seasonal variation in blood serum profiles of tri-iodothyronine and thyroxin in goat. Indian J Anim Sci. 61: 1311-1312.##
Rasooli, A., Nouri, M., Khajeh, G.H., Rasekh, A. (2004) The influences of seasonal variations on thyroid activity and some biochemical parameters of cattle. Iran J Vet Res. 5: 55-62.##
Rasooli, A., Jalali, M.T., Nouri, M., Mohammadian, B., Barati, H. (2009) The effect of ambient temperature on thyroid hormonal and histological changes in sheep. J Vet lab. 2: 97-102.##
Slough, C.M., Randolph, G.W. (2006) Workup of well-differentiated thyroid carcinoma. Cancer Control. 13: 99-105.##
Taeymans, O. (2009) Thyroid Ultrasound in Dogs: a Review. Ultrasound. 17: 137-143.##
Taeymans, O., Peremans, K., Saunders, J.H. (2007) Thyroid imaging in the dog: current status and future directions. J Vet Intern Med. 21: 673-684.##
Wisner, E.R., Nyland, T.G., Mattoon, J.S. (1994) Ultrasonographic examination of cervical masses in the dog and cat. J Vet Radiol Ultrasound. 35: 310-315.##
Wisner, E.R., Nyland, T.G. (1998) Ultrasonography of the thyroid and parathyroid glands. Vet Clin North Am Small Anim Pract. 28: 973-991.##
Yagil, Z., Etzion, A., Ganani, J. (1978) Camel thyroid metabolism: Effect of season and dehydration. J Appl Physiol. 45: 540-544.##
Zwingenberger, A., Wisner, E. (2008) Neck. In: Atlas of Small Animal Ultrasonography. Penninck, D., d’Anjou, M. (eds.). (1st ed.) Blackwell publishing, Iowa, USA. p. 91-117.##