مقایسه دو آنتی ژن بروسلا آبورتوس و بروسلا ملیتنسیس جهت استفاده در آزمایش حلقه ای شیر گوسفند

نوع مقاله : بهداشت مواد غذایی

نویسندگان

1 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 گروه پاتو بیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دامپزشک، شبکه دامپزشکی شهرستان اندیمشک، خوزستان، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: بروسلوز یکی از خطرناکترین بیماری‌های عفونی مشترک میان انسان و دام است که انتشار جهانی دارد. مصرف شیر و فرآورده‌های آلوده دامی یکی از راه‌های اصلی انتقال بیماری به انسان است. در ایران گوسفند در مقایسه با گاو درصد آلودگی بالاتری به بروسلوز دارد، بنابراین تشخیص به موقع و دقیق این بیماری نقطه شروع هرگونه برنامه مؤثر به منظور کنترل آن در انسان و دام است. جهت پایش گله از نظر آلودگی به بروسلوز آزمایش حلقه‌ای شیر (MRT) توصیه می‌شود که در خصوص گله‌های گوسفند چندان قابل اعتماد نیست. شاید با تغییر نوع آنتی‌ژن مورد استفاده در MRT بتوان نتایج آن در گله‌های گوسفند را به واقعیت نزدیک‌تر نمود. هدف: مقایسه استفاده از دو آنتی‌ژن‌ (بروسلا آبورتوس، بروسلا ملیتنسیس) در MRT جهت ردیابی پادتن ضد بروسلا و نیز بررسی وضعیت آلودگی شیر‌ گوسفندان منطقه دزفول به بروسلا با جستجوی ژنوم‌های بروسلا آبورتوس و بروسلا ملیتنسیس در شیر با  روش PCR  بود. روش کار: در این مطالعه 220 نمونه شیر از 16 گله گوسفندان عشایر استان خوزستان منطقه دزفول اخذ گردید. بدین منظور ابتدا MRT با دو آنتی‌ژن بروسلا آبورتوس و بروسلا ملیتنسیس بر روی نمونه‌ها انجام گرفت و سپس تمام نمونه‌ها با PCR  نیز مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج: بررسی MRT نشان داد که از مجموع 220 نمونه، 47 مورد (3/21% ) با هر دو آنتی‌ژن بروسلا آبورتوس و بروسلا ملیتنسیس مثبت می‌باشند. با PCR مشخص گردید از مجموع 220 نمونه، فقط 9 نمونه (4%) به ژنوم بروسلا ملیتنسیس آلوده هستند که MRT این 9 نمونه نیز مثبت بود. نتیجهگیری نهایی: تفاوت معنی‌داری بین استفاده از آنتی‌ژن بروسلا آبورتوس یا بروسلا ملی‏تنسیس در MRT مشاهد نشد. اگرچه اساس دو روش PCR وMRT جهت تشخیص بروسلوز متفاوت است اما وجود تفاوت معنی‌داری بین نتایج حاصل از PCR و MRT نشان می‌دهد که  MRT حتی با تغییر آنتی‌ژن هم، در گوسفند آزمایش قابل اعتمادی جهت تشخیص آلودگی شیر به بروسلا نمی‌باشد. با توجه به اینکه روش‌های مختلف شناسایی دارای محدودیت‌های خاص خود می‌باشند، پیشنهاد می‌شود در خصوص نمونه‌های شیر میش ضمن استفاده از یک روش سرولوژیکی به عنوان غربالگری از تکنیک‌های PCR و کشت جهت تشخیص قطعی استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Two Brucella abortus and Brucella melitensis Antigens Used in Ewe’s MRT

نویسندگان [English]

  • Siavash Maktabi 1
  • Mehdi Zarei 1
  • Maoud Ghorbanpour 2
  • Tayebeh Tahmasebi 1
  • Mohsen Paknejad 3
1 Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 3Veterinarian, Khuzestan Provincial Veterinary Service, Andimeshk, Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Brucellosis is one of the most dangerous worldwide infectious zoonotic diseases that are common between ruminants and human. Consumption of infected milk and by-products is the major transmission source to human. In Iran, sheep compared to cow, has a higher rate of contamination with brucellosis. Therefore, early detection and precision could be a starting point for any efficient program to control the disease in human and animals. For brucellosis monitoring, milk ring test (MRT) is recommended but the test is not reliable in sheep herds. Perhaps a more realistic outcome could be achieved by changing the antigen used in MRT. OBJECTIVES: Comparison of two Brucella abortus and Brucella melitensis antigens in MRT for detection of Brucella antibodies in milk, as well as monitoring contamination of  ewe’s milk in Dezful region by detection of B. abortus and B. melitensis genes using PCR. METHODS: In this research, 220 milk samples from 16 different herds were collected from Dezful region’s nomadic at Khuzestan province. As the first step, MRT by two antigens, B. abortus and B. melitensis, were conducted on the samples. Next, the samples were subjected to detect Brucella genes using PCR technique. RESULTS: Results showed that 47 (21/3 %) out of 220 cases were positive by MRT test, in terms of both antigens of B. abortus and B. melitensis. In PCR, out of 220 samples, only 9 (4%) samples were positive for specific genes of B. melitensis which were MRT positive as well. CONCLUSIONS: A significant difference between B. abortus and B. melitensis antigens was not observed in MRT. Although the nature and basis of PCR and MRT methods for the diagnosis of brucellosis is different but a significant difference between the results obtained by PCR and MRT showed that MRT even by changing of antigens is still not authentic. Considering that various methods of identification have their limitations, it is recommended that in ewe’s milk samples, in addition to using a serological method as screening, PCR and culture methods should be used for definitive diagnosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brucella abortus
  • Brucella melitensis
  • Ewe
  • MRT
  • PCR
Abdalla, A., Hamid, M.E. (2012) Comparison of conventional and non-conventional techniques for the diagnosis of bovine brucellosis in Sudan. Trop Anim Health Prod. 44(6): 1151-1155.##
Agasthya, A. S., Isloor, S., Prabhudas, K. (2007) Brucellosis in high risk group individuals. Ind J Med Microbiol. 25(1): 28. ##
Al-Mariri, A., Ramadan, L., Akel, R. (2011) Assessment of milk ring test and some serological tests in the detection of Brucella melitensis in Syrian female sheep. Trop Anim Health Prod. 43(4): 865-870.##
Amoroso, M. G., Salzano, C., Cioffi, B., Napoletano, M., Garofalo, F., Guarino, A., Fusco, G. (2011) Validation of a Real-time PCR assay for fast and sensitive quantification of Brucella spp. in water buffalo milk. Food Control. 22(8): 1466-1470.##
Bateni, J., Samadzadeh, R. (2001) Contamination of traditional milk and cheese to Brucella and E. coli in Zanjan city. J Zanjan Uni Med Sci. 35: 58-65.##
Bricker, B. J., Halling S. M. (1994) Differentiation of Brucella abortus bv. 1, 2, and 4, Brucella melitensis, Brucella ovis, and Brucella suis bv. 1 by PCR. J Clin Microbiol. 32: 2660-2666.##
Doosti, A., Dehkordi, P. G. (2011) Application of real-time PCR for identification and differentiation of Brucella abortus and Brucella melitensis in cattle. Bulg J Vet Med. 14(2): 109-115.##
Ebrazeh, N., Asmar., M., Mozafari, N.A., Esfandiari, B. (2011) Investigation of prevalence and incidence brucellosis  in slaughtered cattle and sheep in Amol. J Biolo Sci, Lahijan Branch. 2(17):1-9.##
Gupta, V. K., Verma, D. K., Rout, P. K., Singh, S. V., Vihan, V. S. (2006) Polymerase chain reaction (PCR) for detection of Brucella melitensis in goat milk. Small Rumin Res. 65(1): 79-84.##
Hamdy, M. E. R., Amin, A. S. (2002) Detection of Brucella species in the milk of infected cattle, sheep, goats and camels by PCR. Vet J. 163(3): 299-305.##
Hosseini-Doust, SR., Ahmadi, A., Ahmadi, Z., Hajia, M., Safiri, Z., Golmanesh, L. (2005) Detection of Brucella abortus by PCR Assay and Comparison with Culture Assay. J Mil Med. (3): 239-245.##
Ibrahim, A. K., AbdelAll, A. A., Amin, A. S. (2012) Long-term diagnostic studies for detection of Brucella spp. in milk samples. Glob Vet. 8: 54-61.##
Ilhan, Z., Solmaz, H., Aksakal, A., Gulhan, T., Ekin, I. H., Boynukara, B. (2008) Detection of Brucella melitensis DNA in the milk of sheep after abortion by PCR assay. Arch Med Vet. 40(2): 141-6.##
Memish, Z.A., Almuneef, M., Mah, M.W., Qassem, L.A., Osoba, AO. (2002) Comparison of the Brucella standard agglutination test with the ELISA IgG and IgM in patients with brucella bacteremia. Diagn Microbiol Infect Dis. 44: 129-132.##
Mensah, G., Kwasi Addo, K. (2011) Brucella Abortus Antibodies in Raw Cow Milk Collected from Kraals. J Basic Appl Sci Res. 8: 942-947.##
Mitka, S., Anetakis, C., Souliou, E., Diza, E., Kansouzidou, A. (2007) Evaluation of different PCR assays for early detection of acute and relapsing brucellosis in humans in comparison with conventional methods. J Clin Microbiol. 45: 1211-8.##
Mohamand, N., Gunaseelan, L., Sukumar, B., Porteen, K. (2014) Milk Ring Test for spot identification of Brucella abortus infection in single cow herds. J Adv Vet Anim Res. 1(2): 70-72.##
Moradi, G., Esmaiel Nasab, N., Ghaderi, E., Sofi Majidpour, M., Salimzadeh, H. (2006) Brucellosis in Kurdistan Province from 1997 to 2003. Ann Alquds Med. 2(1): 32-7.##
Morgan, B. W. J., MacKinnon, D. J., Gill, K. P. W., Gower, S. G. M., Norris, P. I. W. (1987) Brucellosis diagnosis: Standard Laboratory Techniques. MAFF (2nd ed.). London, UK.##
Ocholi, R. A., Kwaga, J. K. P., Ajogi, I., Bale, J. O. O. (2004) Phenotypic characterization of Brucella strains isolated from livestock in Nigeria. Vet Microbiol. 103(1): 47-53.##
OIE. (2015) Bovine brucellosis; In Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals 2016, Chapter 2.1.4: 24-26.##
O’Leary, S., Sheahan, M., Sweeney, T. (2006) Brucella abortus detection by PCR assay in blood, milk and lymph tissue of serologically positive cows. Res Vet Sci. 81(2): 170-176.##
Saleha, S., Basit, A., Rahim, K., Shahid, M., Khan, M. A. (2014) Comparison of milk ring test; serum plate agglutination test and polymerase chain reaction for the detection of bovine brucellosis. Res J Vet Pract. 2(1): 5-8.##
Serpe, L., Gallo, P., Fidanza, N., Scaramuzzo, A., Fenizia, D. (1999) Single- step method for rapid detection of Brucella spp. in soft cheese by gene-specific polymerase chain reaction. J Dairy Res. 66(02): 313-317.##
Shafeie, B., Ahmadi, M., Dastmalchi Saei, H., (2012) Diagnosis of Brucella abortus and Brucella melitensis in the milk of cattle and sheep in Kordestan province by polymerase chain reaction. J Vet Microbiol. 8(2): 127-135.##
Wright, P.F., Tounkara, K., Lelenta, M., Jeggo, M.H. (1997) International reference Standards: antibody standard for the indieect enzyme- linked immunosorbent assay. Rev Sa Tech. 3: 824-832.##
Zoghi, E., hajiKhani, R., Vandyoussefi, J. (2006) Brucellosis in Veterinary Medicine. (2nd ed.). Hagh Yavaran Publications, Qum, Iran.##