دوره و شماره: دوره 73، شماره 3، پاییز 1397 

انگل شناسی و بیماری های انگلی

1. بررسی فراوانی ضایعات هیستوپاتولوژیک شکمبه‌ی گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه صنعتی سنندج

صفحه 259-264

10.22059/jvr.2018.217191.2529

هومن خان بابائی؛ میثم مروجی؛ لقمان اکرادی؛ محمد خضری


بهداشت مواد غذایی

5. مقایسه دو آنتی ژن بروسلا آبورتوس و بروسلا ملیتنسیس جهت استفاده در آزمایش حلقه ای شیر گوسفند

صفحه 291-297

10.22059/jvr.2017.141563.2425

سیاوش مکتبی؛ مهدی زارعی؛ مسعود قربانپور؛ طیبه طهماسبی؛ محسن پاک نژاد


بهداشت و بیماری های دام های بزرگ

8. اثر مکمل خوراکی کلرید کلسیم بر غلظت سرمی کلسیم، فسفر و منیزیم گاوهای شیری هلشتاین در دوره انتقال

صفحه 319-325

10.22059/jvr.2018.211833.2505

سجاد افشار فرنیا؛ آریا رسولی؛ محمد نوری؛ علی شهریاری


بهداشت و بیماری های دام های کوچک

10. بررسی ارتباط بین چاقی و هیپرلیپیدمی در سگ‌های خانگی شهرستان اهواز

صفحه 335-344

10.22059/jvr.2018.122975.2281

بهمن مصلی نژاد؛ رضا آویزه؛ محمد راضی جلالی؛ مهدی پورمهدی؛ سولماز تراکمه سامانی


علوم پایه (بیوشیمی، آناتومی، جنین، بافت شناسی و فیزیولوژی)

11. مطالعه هیستومرفومتریک، هیستوشیمی و الکترون میکروسکوپی سلول های جامی نواحی مختلف اپیدرم میش ماهی Argyrosomus hololepidotus

صفحه 345-352

10.22059/jvr.2018.128767.2332

حسن مروتی؛ کاوه اسفندیاری؛ حجت عنبرا


مامایی و بیماری های تولید مثل

15. مقایسه آلودگی بافت های مختلف جنین های سقط شده گاو به انگل نئوسپورا کانینوم با روش PCR

صفحه 377-382

10.22059/jvr.2018.203195.2450

آرمان حسینی؛ احسان مرات؛ سیمین سامانی؛ سعید سلطان نژاد؛ رضا داننده