دوره و شماره: دوره 73، شماره 3، مهر 1397 
بررسی ارتباط بین چاقی و هیپرلیپیدمی در سگ‌های خانگی شهرستان اهواز

صفحه 335-344

10.22059/jvr.2018.122975.2281

بهمن مصلی نژاد؛ رضا آویزه؛ محمد راضی جلالی؛ مهدی پورمهدی؛ سولماز تراکمه سامانی