دوره و شماره: دوره 73، شماره 4، زمستان 1397 

بهداشت مواد غذایی

5. بررسی تاثیر زمان و ظرف بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی عسل های تولیدی استان کردستان

صفحه 427-434

10.22059/jvr.2018.220481.2540

هومن خان بابائی؛ محمد خضری؛ حمید رضا بهمنی؛ صالح صالحی


بهداشت و بیماری های پرندگان

7. تغییرات عملکرد، پارامترهای کمی و کیفی گوشت و فراسنجههای خونی جوجه های گوشتی تحت آسیت القایی سرمایی

صفحه 447-456

10.22059/jvr.2018.136397.2383

عباس علیپناه؛ پرویز فرهومند؛ محسن دانشیار؛ غلامرضا نجفی


بهداشت و بیماری های دام های بزرگ

8. ردیابی انگل نئوسپورا کانینوم در جنینهای سقط شده در گاوداریهای شهرستان اراک به روش واکنش زنجیرهای پلیمراز (PCR)

صفحه 457-463

10.22059/jvr.2018.218656.2535

محمد خانی؛ فاطمه عرب خزائلی؛ سید داوود حسینی؛ پرویز شایان


9. بررسی شیوع سرمی آلودگی به ویروس طاعون نشخوارکنندگان کوچک در گوسفند و گاو دراهواز

صفحه 465-473

10.22059/jvr.2018.221871.2548

آریا رسولی؛ محمد نوری؛ مسعود رضا صیفی آبادشاپوری؛ الهام خلفی؛ مریم داغری


11. بررسی آلودگی با هرپس ویروس تیپ ۴ تک سمیان با روش Real Time PCR Taqman در چهار استان منتخب ایران

صفحه 483-490

10.22059/jvr.2019.231843.2615

آرش تازیکه؛ افشین رئوفی؛ امید مددگار؛ حسام الدین اکبرین؛ علیرضا قدردان مشهدی


تکنیک های تصویربرداری تشخیصی

12. بررسی توصیفی رادیوگرافی و اولتراسونوگرافی تخم در ایگوانای سبز (Iguana iguana) سالم و متعاقب تخم ماندگی

صفحه 491-498

10.22059/jvr.2018.204506.2457

سارنگ سروری؛ محمد ملازم؛ امیر رستمی؛ محمد رضا اسماعیلی نژاد؛ مرضیه خواجویی نژاد


علوم پایه (بیوشیمی، آناتومی، جنین، بافت شناسی و فیزیولوژی)

14. مقایسه هیستولوژی و هیستومتری آبشش ماهی کپور نقره‌ای بالغ و نابالغ

صفحه 507-514

10.22059/jvr.2018.225066.2573

حسن مروتی؛ سارا فلاح؛ مهزاد مصباح؛ زهرا مینوش سیاوش حقیقی؛ آمینه عارفی