بررسی توصیفی رادیوگرافی و اولتراسونوگرافی تخم در ایگوانای سبز (Iguana iguana) سالم و متعاقب تخم ماندگی

نوع مقاله : تکنیک های تصویربرداری تشخیصی

نویسندگان

1 گروه جراحی و رادیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 1گروه جراحی و رادیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه داخلی دامهای کوچک، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ، تهران، ایران

4 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: بیماریهای تولید مثلی از مهمترین و مخاطره برانگیزترین مشکلات ایگواناهای ماده میباشند. تخم ماندگی یکی از بیماری تولید مثلی میباشد که در این بیماری ایگوانای ماده در گذاشتن یک یاچند تخم دچار مشکل میشود،که اغلب نگهداری نامناسب این حیوانات در شرایط خانه علت اصلی این عارضه میباشد. تمایز حالات فیزیولوژی و پاتولوژی تولید تخم، نظیر تخم ماندگی در ایگوانا بسیار دشوار است و نیاز به مطالعات گسترده دارد.
هدف: در مطالعه حاضر ارزش تشخیصی دو تکنیک تصویربرداری رادیوگرافی و اولتراسونوگرافی در عارضه تخم ماندگی در ایگوانای سبز مقایسه شده اند.
روش کار: از دو روش تصویربرداری تشخیصی رادیوگرافی دیجیتال و اولتراسونوگرافی به عنوان روشهای غیر تهاجمی و به منظور ارزیابی تخم ماندگی در ایگوانای ماده استفاده شد. اولتراسونوگرافی با رهیافت شکمی و در نماهای استاندارد صورت گرفت. حالت گماریهای رادیوگرافی نیز به صورت پشتی-شکمی و جانبی بود.
نتایج: اولتراسونوگرافی اطلاعات بیشتر و دقیق تری نسبت به رادیوگرافی که شاید تنها در تشخیص حضور تخمهای با پوسته کلسیفیه و بارداری ایگوانا مفید باشد، دراختیار میگذارد. تخمها و فولیکولهایی با اکوژنیسیته و اندازه متفاوت، حاشیههای نامنظم تخمها و مایع آزاد اکوژن درمحوطه شکمی نشانههایی میباشد که در اولتراسونوگرافی ایگواناهای ماده متعاقب تخم ماندگی مشاهده میشود. از میان نشانههای اولتراسونوگرافی، مهم ترین و قابل اعتمادترین نشانه بیماری تخم ماندگی، وجود مایع آزاد اکوژن در حفره سلومی میباشد، در حالیکه رادیوگرافی قادر به نشان دادن این مایع در حفره سلومی ایگواناهای سبز تخم مانده نمی باشد. از بین دو نمای رادیوگرافی نیز، نمای پشتی-شکمی نسبت به نمای جانبی اطلاعات بیشتری در مورد وضعیت تخمها و فولیکولها ارائه میدهد.
نتیجه گیری نهایی: در مجموع در صورت مشکوک بودن به بیماری تخم ماندگی در ایگوانای سبز، اولتراسونوگرافی نسبت به رادیوگرافی قابل اعتمادتر است و محکم ترین نشانه نیز مشاهده مایع آزاد اکوژن در محوطه شکمی میباشد. درنهایت هردو روش اولتراسونوگرافی و رادیوگرافی دیجیتال به عنوان مکمل در تشخیص بیماری تخم ماندگی در ایگوانای ماده سبز توصیه میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Radiographic and Ultrasonographic Evaluation of Egg in Healthy and Egg-Bound Green Iguana

نویسندگان [English]

  • Sarang Soroori 1
  • Mohammad Molazem 2
  • Amir Rostami 3
  • Mohammad Reza Esmaili Nejad 1
  • Marziyeh Khajooei Nejad 4
1 Department of Surgury and radiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
2 Department of Surgury and radiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
3 Department of Small Animals Internal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
4 Graduated From the Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Reproductive diseases are among the most important life threatening problems in captive female iguanas. Egg binding is a reproductive disorder in which female iguana cannot lay one or more of its eggs, mainly caused by improper husbandry. Physiological and pathological process of egg production such as egg binding in iguanas has to be assessed more.
Objectives: In this study, diagnostic value of two modalities, radiography and ultrasonography, have been compared for evaluation of egg binding in green iguana.
Methods: In this study ultrasonography and digital radiography were used as non-invasive methods to evaluate and describe dystocia in captive female green iguanas. Ultrasonography was performed in ventral aspect of abdomen in two sagittal and transverse planes. While radiographic images were taken in both dorso-ventral (DV) and lateral projections.
Results: Ultrasonography provided more accurate and informative results than digital radiology. Radiography can be used to detect gravidity and presence of large eggs or follicles. Heterogeneous echogenic eggs or follicles, with different egg size, irregularity in egg borders and echogenic free fluid in celomic cavity were detected in egg-bound green iguanas. Among these ultrasongraphic evidences, the strongest sign was presence of echogenic free fluid in celomic cavity. However digital radiography is unable to delineate fluids in celomic cavity following egg binding in green female iguanas. Among two radiographic positioning, dorso-ventral view provides more information than lateral images.
Conclusions: In conclusion, when we encounter a female green iguana with clinical signs of egg binding, ultrasonography has more advantages than radiography, however both modalities can be informative

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radiography
  • Ultrasonography
  • Green iguana
  • Egg binding
  • Echogenicity
Alberts, A.C., Sharp, T.R., Werner, D.I., Weldon, P.J. (1992). Seasonal variation of lipids in femoral gland secretions of male green iguanas (Iguana iguana). J Chem Ecol, 18: 703-712.
Gartrell, B.D., Girling, J.E., Edwards, A., Jones, S.M. (2002). Comparison of noninvasive methods for the evaluation of female reproductive condition in a large viviparous lizard, Tiliqua Nigrolutea. Zoo Biol, 21: 253-268.
Gilman, C.A., Wolf, B.O. (2007). Use of portable ultrasonography as a nondestructive method for estimating reproductive effort in lizards. J Exp Biol, 210: 1859-1867.
Love, N.E., Douglass, J.P., Lewbart, G., Stoskopf, M. (1996). Radiographic and ultrasonographic evaluation of egg retention and peritonitis in two green iguanas (Iguana iguana). Vet Radiol Ultrasound, 37: 68-73.
Mader, D.R. (2006). Reptile Medicine and Surgery. Saunders. (2nd ed.). Pennsylvania, USA. p. 250-257.
Elisabeth, M., Junghanns, K., Reese, S., Tully, N.T. (2011). Diagnostic Imaging of Exotic Pets: Birds, Small Mammals, Reptiles. Schluetersche. (1st ed.). Hannover, Germany. p. 310-421.
Mitchell, M.A., Tully, T.N. (2009). Manual of Exotic Pet Practice. Elsevier. (1st ed.). Missouri, USA. p. 164-167.
Mehler, S.J., Rosenstein, D.S., Patterson, J.S. (2002). Imaging diagnosis: follicular torsion in a green iguana (Iguana iguana) with involvement of the left adrenal gland. Vet Radiol Ultrasound, 43:343-345.
Melidone, R., Knoll, J.S., Parry, N. (2008). Preovulatory stasis and dystocia in oviparous lizards. Vet Med, 1: 25-28.
Schumacher, J., Toal, R.L. (2001). Advanced radiography and ultrasonography in reptiles. J Exot Pet Med, 10: 162-168.
Tsuruno, S., Hiroshi, K., Akira, Y., Toru, S. (2011). Structural Changes in the ovaries and oviducts of the green iguana (Iguana iguana) based on developmental stage and reproductive cycle. J Herpetol Med Surg, 2: 80-85.