شناسایی برخی آلودگیهای باکتریایی موجود در ماهیان تیلاپیای نیل(Oreochromis niloticus)پرورش یافته در مرکز تحقیقات آبزیان بافق

نوع مقاله : بهداشت خوراک دام، طیور و آبزیان

نویسندگان

1 گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 دانشکده دامپزشکی - دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد- شهرکرد- ایران

چکیده

زمینه مطالعه: ماهی تیلاپیا از جمله ماهیان مهم پرورشی دنیا محسوب می‌شود. در سال های اخیر جهت بررسی امکان سنجی رشد این ماهی در شرایط اقلیمی ایران اقدام به نگهداری وپرورش آن در منطقه بافق استان یزد گردید.
هدف: هدف از اجرای تحقیق حاضر شناسایی برخی باکتری‌های مهم بیماری‌زای ماهیان تیلاپیای نیل پرورش یافته در مرکز تحقیقات آبزیان بافق بوده است. روش کار: در این مطالعه ابتدا 30 عدد تیلاپیا به صورت تصادفی، با وزن متوسط g 4/153و طولcm 13/20 از استخرهای پرورشی برداشت گردید. پس از نمونه برداری‌ باکتریایی از کلیه و کبد ماهیان اقدام به انجام برخی آزمون‌های بیوشیمیایی همچون رنگ‌آمیزی گرم، کاتالاز، تولید گاز سولفید هیدروژن، اندول و تست حرکت استفاده شد. درشناسایی قطعی باکتری‌ها نیز با استفاده از جفت پرایمرهای اختصاصی برای هر باکتری، آزمون (Polymerase chain reaction) PCR انجام شد. بدین منظور در هر باکتری یک ژن هدف مورد ردیابی قرار گرفت. نتایج: در این مطالعه از هر دو گروه باکتری گرم مثبت و گرم منفی شش گونه مختلف شناسایی شد. در گروه گرم مثبت، گونه لاکتوکوکوس گارویه و در گروه گرم منفی گونه‌های یرسینیا راکری، آئروموناس هیدروفیلا، ویبریو آلژینولیتیکوس، ویبریو ولنیفیکوس و ویبریو پاراهمولیتیکوس مورد شناسایی قرار گرفت. نتیجه گیری نهایی: برای پرورش ماهی تیلاپیا شناخت عوامل مختلف باکتریایی در محیط اطراف آنها امری ضروری است هر کدام از این باکتری‌ها می توانند تهدیدی برای شرایط زیستی ماهیان به شمار روند. که توجه به مدیریت بهداشتی به حفظ سلامتی ماهیان و بقاء آنها در شرایط پرورشی کمک خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Some Bacterial Infections in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) Cultured in Bafgh Fishery Research Center

نویسندگان [English]

  • Firooz Fadaeifard 1
  • Ali Hajian 2
  • fatemeh Omid 3
  • Amirhosein shahinin 3
  • Arman Cheragi 3
1 Department of Aquatic Animal Health and Disease, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
2 Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
3 Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Tilapia is one of the important farmed fish in the world. In the recent years this fish has been grown for evaluating the possibility of farming in climate status of Bafgh region. OBJECTIVES: The aim of this study was identification of some important bacterial pathogens in farmed tilapia. METHODS: In this study thirty fish with 153.4 g (average weight) and 20.12 cm (average length) were randomly collected from ponds. Some bacteriological and biochemical tests such as gram staining, Catalase, H2S production, Indole and motility were used. For definitive identification of isolates, PCR test was done by use of special paired primers. For each bacterium a target gene is detected. RESULTS: From two bacterial groups, gram positive and gram negative, six species were identified. In the gram positive group, Lactococcus graviaea and in the gram negative group, Yersinia ruckeri, Aeromonas hydrophila, Vibrio alginoliticus, V. parahemoliticus and V. vulnificus were identified. CONCLUSIONS: Understanding of different bacterial agents in the fish farm environments is essential for cultivation of tilapia. There are different bacterial agents, each of which can be considered to threaten the living conditions of fish. Respecting the health management leads to increasing  fish immunity and helps  their survival in the cultivation status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nile tilapia
  • Bafgh
  • Culture
  • Bacterial infection
  • PCR
Alizadeh, M., Bemani, A. (2012) Environmental impact assessment of Tilapia (Tilapia nilotica) farming project in brackish water of Bafgh, Yazd. Arid Biome Scientific and Research Journal. 2(2): 40-53. ##
Ashiru, A.W., Uaboi-Egbeni, P.O., Oguntowo,  J.E., Idika, C.N. (2011) Isolation and antibiotic profile of Aeromonas species from tilapia fish (Tilapia nilotica) and catfish (Clarias betrachus). Pak J Nutr. 10 (10): 982-986.##
Austin, B., Austin,  D.A. (2007) Bacterial Fish Pathogens: Disease of Farmed and Wild Fish, Springer Science & Business Media, (4th ed.). 552 pp.##
Cascon, A., Anguita, J., Hernanz, C., Sanchez, M., Fernandez, M. and Navarro, G. (1996) Identification of Aeromonas hydrophila hybridization group1 by PCR assays. Appl Environ Microbiol. 62(4): 1167-1170. PMID: 8919777.##
DelCero, A., Marquez, I., Guijarro, J.A. (2002) Simultaneous detection of Aeromonas salmonicida, Flavobacterium psychrophilum, and  Yersinia ruckeri, Three major Fish Pathogen by Multiplex PCR, Appl Environ Microbiol. 68(10):5177-5180.  PMID: 12324372.##
Di Pinto, A., Ciccarese, G. De Carota, R., Novello, L., Terio, V. (2008) Detection of pathogenic Vibrio parahaemolyticus in southern Italian shellfish, Food Control. 19: 1037-1041.##
El-Refaey, A.M.E. (2013) Studies on major bacterial diseases affecting fish; Tilapia Oreochromis niloticus, Catfish, Clarias gariepinus and mullets in Port Said, Egypt with special references to its pathological alterations. Researcher. 5(2): 5-14.##
El-Sayed, AM. (2006) Tilapia culture. Edited by CABI Publishing, Cambridge, USA.##
Eissa, A.E., Moustafa, Abdelaziz, M., Ezzeldeen, N.A. (2008) Yersinia ruckeri infection in cultured Nile tilapia, Oreochromis niloticus, at a semi-intensive fish farm in lower Egypt, ‎Afr. J. Aquat. Sci. 33(3): 283-286. ##
Espeneira, M., Atanassova, M., Vieites, J.M., Santaclara, F.J. (2010) Validation of a method for the detection of five species, serogroup, biotypes and virulence factors by multiplex PCR in fish and seafood. Food Microbiol, 27: 122-131. ##
Fadaeifard, F., Momtaz, H., Rahimi, E., Mirzakhani, A. (2012) Detection of Streptococcus iniae and Lactococcus garvieae by multiplex polymerase chain reaction (PCR) in some rainbow trout farms of Iran, Afr. J. Biotechnol. 11(2):260-263. ##
Figueiredo, HCP., Nobrega Netto, L., Leal, CAG., Pereira UP., Mian, GF. (2012) Streptococcus iniae outbreaks in brazilian nile tilapia (Oreochromis niloticus L.) farms. Braz J Microbiol: 576-580. PMID: 24031866.##
Gibello,  A.I.,  Casamayor,  A.,  Blanco,  A.,  Domnguez, M.M.L.., Fernndez-Garayzbal, J.F. (2004b) Multiplex PCR assay for detection of bacterial pathogens   associated with warm-water streptococcosis in fish. Appl Environ Microbiol. 70,3183-3187. PMID: 15128589.##
Hoi, L., Larsen, J.L., Dalsgaard, I., Dalsgaard, A. (1998) Occurrence of Vibrio vulnificus biotypes in Danish marine environments. Appl Environ Microbiol; 64:7-13. PMID: 9435055.##
Igbinosa, E.O., Okoh, A. I. (2008) Emerging Vibrio species: an unending threat to public health indeveloping countries. Res Microbiol. 159:495-506. PMID: 18692131.##
Itsaro, A., Suanyuk, N., Tantikitti, C. (2012) Multiplex PCR for simultaneous detection of Streptococcus agalactiae, Streptococcus iniae and Lactococcus garvieae: a case of S. agalactiae infection in cultured Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and red tilapia (Oreochromis niloticus x Oreochromis mossambicus), Songklanakarin J Sci Technol. 34 (5): 495-500.##
Karunasagar, I., Karunasagar, I., Ott, S.K. (2003)  Disease problems affecting fish in tropical environments. J Appl Aquac. 13(3/4): 231-249.##
Luan, X., Chen, J., Liu, Y., Li, Y., Jia, J., Liu, R., Zhang, X.H. (2008) Rapid quantitative detection of Vibrio parahaemolyticus in seafood by MPN-PCR. Curr Microbiol. 57: 218-221. PMID: 18612685.##
Mandal, S.C., Hasan, M., Rahman, M.S, Manik, M.H., Mahmud, Z.H., Islam, M.S. (2012) Prevalence and characterization of Vibrio vulnificus in nile Tilapia, oreochromis niloticus (linnaeus), Int J Ecotoxic Agric Technol. (2): 101-112.##
Mata, A.I., Gibello, A., Casamyor, A., Blanco, M.M., Domínguez, L., Ferna´ndez-Garayza´bal, J.F. (2004) Multiplex PCR assay for detection of bacterial pathogens associated with warm water sterptococcosis in fish. Appl Environ Microbiol. 70(5): 3183-3187. PMID: 15128589.##
Noorlis, A., Ponniah, J., Ghazali, F.M., Tunung, R., Cheah, Y., Tang, K., Tuan J.Y. H., Zainazor, T.C., Nishibuchi, M., Nakaguchi, Y., Son, R. (2011) Prevalence and quantification of Vibrio species and Vibrio parahaemolyticus in freshwater fish at hypermarket level. Int Food Res J. 18: 689-695.##
Panicker, G., Myers, ML., Bej, A.K. (2004) Rapid Detection of Vibrio vulnificus in shellfish and Gulf of Mexico water by real-time PCR, Appl Environ Microbiol. 70 :498-507.  PMID: 14711681.##
Perera, R.P., Johnson, S.K., Lewis, D.H. (1997) Epizootiological aspects of Streptococcus iniae affecting tilapia in Texas, Aquaculture. 152: 25-33. ##
Shoemaker, C.A., Evans J.J., Klesius, P.H. (2000) Density and dose: factors affecting mortality of Streptococcus iniae infected tilapia (Oreochromis niloticus),  Aquaculture. 188: 229-235. ##
Small, B., Bilodeau, A. (2005) Effects of cortisol and stress on channel catfish (Ictalurus punctatus) pathogen susceptibility and lysozyme activity following exposure to Edwardsiella ictaluri. Gen Comp Endocrinol. 142(1-2):256-62. PMID: 15862571.##
Zhou, S., Hou, Z., Li, N and Qin, Q. (2007) Development of a SYBR Green I real-time PCR for quantitative detection of Vibrio alginolyticus in seawater and seafood, J Appl Microbiol. 103:1897-1906. PMID: 17953599.##