مقایسه آلودگی بافت های مختلف جنین های سقط شده گاو به انگل نئوسپورا کانینوم با روش PCR

نوع مقاله : مامایی و بیماری های تولید مثل

نویسندگان

1 \گروه مامایی و بیماریهای تولید مثل، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه مامایی و بیماریهای تولید مثل، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 ) گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

4 دانش آموخته دکترای عمومی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

چکیده

زمینه مطالعه: نئوسپورا کانینوم یک انگل تک یاخته داخل سلولی و یکی از اصلی ترین عوامل سقط های مکرر در گاوهای شیری در کشورهای مختلف از جمله ایران به شمار می رود که منجر به تاثیرات اقتصادی زیادی از جمله کاهش تولید مثل، کاهش میزان شیر، افزایش فاصله بین زایمان ها می گردد. هدف: امروزه تست های متعددی برای تشخیص عامل ایجاد کننده سقط جنین وجود دارد. آزمایش PCR روشی با حساسیت و ویژگی مناسب برای DNA نئوسپورا کانینوم به شمار می رود و می تواند DNA این انگل را به خوبی در نمونه های بافتی و مایعات بدن جنین سقط شده، مشخص کند. هدف این مطالعه بررسی میزان آلودگی انگلی در بافت های جنین های سقط شده به روش PCR است تا بتواند در نهایت بهترین بافت برای تشخیص این انگل را در جنین های سقط شده مشخص کند. روش کار: در این مطالعه تعداد 82 جنین سقط شده در 6 ماهه ابتدایی سال 2015 مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های مورد آزمایش شامل بافت های مغز، کبد، ریه، طحال، کلیه و مایع شیردان جنین سقط شده بود. آزمایش PCR با استفاده از پرایمر NP21plus برای شناسایی انگل نئوسپورا کانینوم انجام گرفت. پس از انجام آزمون PCR نمونه های دارای باند 340 جفت باز در ژل الکتروفورزیس مثبت قلمداد گردیدند. داده های آماری حاصل از بررسی حضور نئوسپورا کنینوم در بافت های مورد نظر در نرم افزار آماری SAS (version 9.2) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج: آلودگی با این انگل در بافت مغز 34 جنین سقط شده (5/41 %) مشخص گردید. به ترتیب در 2 (4/2 %) و 4 (9/4 %) جنین سقط شده مجزا، DNA انگل به غیر از بافت مغزی از بافت های ریه و کبد نیز جداسازی گردید. نتیجه گیری نهایی: در مجموع با توجه به میزان اختلاف معنادار آلودگی در مغز نسبت به سایر بافت ها، مقاله ما این بافت را مناسب ترین نمونه برای آزمایشات PCR جهت تشخیص آلودگی با عامل نئوسپورا کانینوم در جنین های سقط شده می داند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Neospora caninum Infected Tissues in Aborted Fetal Bovine by PCR

نویسندگان [English]

  • Arman Hoseini 1
  • Ehsan Merat 2
  • Simin Samani 3
  • Saied Soltan Nezhad 4
  • Reza Danandeh 4
1 1Department of Obstetrics and Theriogenology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
2 1Department of Obstetrics and Theriogenology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Department of Pathology, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
4 Graduated From the Faculty of Veterinary Medicine, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Neospora caninum is a protozoan
intracellular parasite which is considered as one of the main factors for
recurrent abortions of dairy cattle in various countries such as Iran. This
parasite leads to negative economic impacts such as decline in reproduction,
reduced amount of milk, and long calving intervals. OBJECTIVES: There
have been numerous tests to determine the cause of abortion. PCR test is
considered as a suitable method to specify Neospora caninum DNA and it
can determine the DNA in tissue samples and body fluids of the aborted fetus.
This study aims to use PCR to evaluate parasites in the tissues of aborted
fetuses so as to detect the best tissue for determining the parasite. METHODS:
In this study, 82 aborted fetuses in the first six months of 2015 were studied.
The tissues were selected from brain, liver, lungs, spleen, kidneys and rennet
fluids. The NP21plus primer was used to detect the presence of Neospora
caninum
in samples. After conducting the PCR Test, samples with 340bp band
in Gel electrophoresis were considered as positive. Statistical data from the
survey of Neospora caninum’s presence in selected tissues were evaluated
by SAS (version 9.2) software. RESULTS: Contamination with this parasite
was found in 34 brain samples (41.5%) of aborted fetuses. In 2 (2.4%) and 4
(4.9%) of the aborted fetuses, parasite DNA was found in lung and liver tissues
along with brain tissues, respectively. CONCLUSIONS: Due to significant
difference of infection of brain tissues in comparison to other tissues, our
study considers brain tissue as the most appropriate sample for detecting Neospora
caninum
infection in aborted fetuses in PCR method

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neospora caninum
  • Bovine fetus aborted
  • PCR
Adhami, Gh., Hoghooghi-Rad, N., Dalimi Asl, AH. (2014) The Seroepidemiological Investigation into Neospora caninum in Cattle in Sanandaj, Kordestan Province. IJVR. 10: 83-92##
Almería, S., López-Gatius, F. (2015) Markers related to the diagnosis and to the risk of abortion in bovine neosporosis. Res Vet Sci. 100: 169-175.##
Dubey, P., Schares, G., Ortega-Mora, M. (2007) Epidemiology and control of neosporosis and Neospora caninum. Clin Microbiol Rev. 20: 323-367. ##
Garcia-Vazquez, Z., Rosario-Cruz, R., Mejia-Estrada, F., Rodriguez-Vivas, I., Romero-Salas, D., Fernandez-Ruvalcaba, M., Cruz-Vazquez, C. (2009) Seroprevalence of Neospora caninum antibodies in beef cattle in three southern states of Mexico. Trop Anim Health Prod. 41: 749-753. ##
Hajikolaei, H., Rahim, M., Hamidinejat, H., Ghorbanpoor, M., Goraninejad, S. (2008) Serological study of Neospora caninum infection in cattle from Ahvaz area, Iran. Iran J Vet Med. 2: 63-66.##
Ho, M. S., Barr, B. C., Rowe, J. D., Anderson, M. L., Sverlow, K. W., Packham, A., Conrad, P. A. (1997) Detection of Neospora sp. from infected bovine tissues by PCR and probe hybridization. J Parasitol. 83: 508-514.##
Kritzner, S., Sager, H., Blum, J., Krebber, R., Greif, G., Gottstein, B. (2002) An explorative study to assess the efficacy of Toltrazuril-sulfone (Ponazuril) in calves experimentally infected with Neospora caninum. Ann Clin Microbiol Antimicrob. 1(1): 4.##
Moayer F., Ataie O., Mosa Khani F., Bahonar A. (2011) Pathologic findings of aborted fetuses in dairy farms around Tehran. J Vet Med Res. 2(3): 155-166.##
Nishimura, M., Kohara, J., Hiasa, J., Muroi, Y., Yokoyama, N., Kida, K., Nishikawa, Y. (2013) Tissue distribution of Neospora caninum in experimentally infected cattle. Clin Vaccine Immunol. 20(2): 309-312.##
Pereira, R., Vogel, F., Bohrer, C., da Nóbrega Jr, E., Ilha, F., da Rosa, P., Gonçalves, D. (2014) Neospora caninum DNA detection by TaqMan real-time PCR assay in experimentally infected pregnant heifers. Vet Parasitol. 199: 129-135.##
Razmi, R., Maleki, M., Farzaneh, N., Garoussi, T., Fallah, H. (2007) First report of Neospora caninum-associated bovine abortion in Mashhad area, Iran. Parasitol Res. 100(4): 755-757.##
Sabevarinejad, Gh., Dalim, A., Ghafarifar, F., Forouzandeh-Moghadam, M. (2013) Serological survey of Neospora caninum infection in Holstein dairy cattle from Khoramabad region. Iran J Vet. 101: 48-54.##