مطالعه مورفولوژیکی و مورفومتریکی استخوانچه های گوش میانی در جنین های 91 تا 117 روزه گوسفند ماکویی

نوع مقاله : علوم پایه (بیوشیمی، آناتومی، جنین، بافت شناسی و فیزیولوژی)

نویسندگان

گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، آذربایجانغربی، ارومیه، ایران

چکیده

چکیده
زمینه مطالعه: استخوانچه‌های گوش میانی دارای نقش بسیار اساسی در انتقال صوت به گوش داخلی و در نتیجه در درک اصوات می‌باشند و با توجه به اینکه مطالعه‌ای در زمینه مورفولوژی و مورفومتری استخوانچه‌ها در دوره جنینی گوسفند یافت نشد این مطالعه صورت گرفت. هدف: مطالعه مورفولوژیکی و مورفومتریکی استخوانچه‌های گوش میانی در دوره جنینی گوسفند ماکویی. روش‌کار: تعداد 8 عدد جنین گوسفند بین 91 تا 117 روزه از کشتارگاه صنعتی ارومیه جمع‌آوری گردید. بعد از جدا نمودن سر، استخوانچه‌های گوش میانی از حباب صماخی خارج گردیدند و هر یک از استخوانچه‌ها بطور جداگانه و با استفاده از استرئومیکروسکوپ از نظر آناتومیکی مورد ارزیابی قرار گرفتند سپس پارامترهایی از قبیل شکل ظاهری، ابعاد و زوائد هر یک از استخوانچه‌ها اندازه‌گیری گردیدند. نتایج: یافته‌های آناتومیکی نشان دادند که در داخل حفره صماخی به ترتیب از سمت خارج به داخل استخوانچه‌های چکشی، سندانی و رکابی قرار دارند. در استخوانچه چکشی، زائده قدامی وجود ندارد ولی در محل این زایده یک ورقه استخوانی پهن که در حد فاصل بین سر و زائده عضلانی استخوانچه چکشی قرار دارد و به حلقه صماخی مداومت می‌کند، قرار دارد. در استخوانچه سندانی، استخوانچه عدسی شکل وجود ندارد. در استخوانچه رکابی، زائده عضلانی وجود ندارد و در محل اتصال سر استخوانچه رکابی به پایک خلفی این استخوانچه، سطح مشخصی برای اتصال تاندون انتهایی عضله رکابی وجود دارد. نتیجه‌گیری نهایی: در این مطالعه، آناتومی استخوانچه‌های گوش میانی همانند گوش میانی سایر حیوانات بوده ولی یکسری اختلافات در آناتومی این استخوانچه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در جنین‌های مورد مطالعه مشاهده شد که می‌تواند در نحوه تکامل این استخوانچه‌ها و روند ایجاد و تشخیص ناهنجاریهای گوش میانی مورد استفاده قرار گیرد. داده‌های بدست آمده با استفاده از ANOVA یکطرفه و تست تعقیبی Tuckey آنالیز شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphological and Morphometrical Study of Middle Ear Ossicles in 91 to 117-Day-Old Makouei Sheep Fetuses

نویسندگان [English]

  • Naeimeh Simaei
  • Gholamreza Najafi
  • Farhad Soltanalinejad
  • Ali Shalizarjalali
Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Urmia, Urmia, Iran
چکیده [English]

Abstract:
BACKGROUND: The middle ear ossicles have a fundamental role in the transmission of sound to the inner ear and therefore it will lead to sound understanding. There is no anatomical and morphometrical research performed on this organ in 91 to 117-day-old Makouei sheep fetuses. OBJECTIVES: Morphological and morphometrical study of middle ear ossicles in Makouei sheep fetuses. METHODS: For this study 8 sheep fetuses at the age of 91 to 117 days were collected from Urmia slaughter-house, then the heads were cut and the middle ear ossicles were obtained from the tympanic bulla and each of the ossicles were assessed anatomically by means of stereomicroscope.Then factors such as shape, dimensions and processes of each of the ossicles were measured. RESULTS: Anatomical results showed that the tympanic cavity contains three middle ear ossicles; respectively Malleus, Incus and Stapes. Rostral process of malleus wasn’t found but in the same place, there was a osseous lamina between the head and muscular process of the malleus that continues to the tympanic ring. Lenticular bone and muscular process of incus weren’t found. There was a distinctive surface at the junction of the head and caudal crus of stapes for the stapedius muscle insertion. CONCLUSIONS: In this study, anatomical findinges of ossicles are similar to the other animals but there are some differences in these fetuses that can be useful for study of evolution and creation process and diagnosis of anomalies. For statistical analysis, one-way ANOVA and Tukey’s post-hoc test were used, and the value of P<0.05 was considered as the criterion for statistical significance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words:Anatomy
  • Middle ear ossicles
  • Sheep fetus
  • Morphometry
Anson, B.J., Bast T.H. (1959) Development of the stapes of the human ear. Q Bull Northw Univ Med Sch. 33: 44-59.##
Ars, B. (1989) Organogenesis of the middle ear structures. J Laryngol Otol. 103: 16-21.##
Ars, B., Decraemer, W., Ars-Piret N. (1987) Tympano-ossicular allografts: morphology and physiology. Am J Otol. 8(2): 148-154.##
Artur, G.H., Noakes, D.E., Pearson, H. (1996) Veterinary Reproduction and Obstetrics. (6th ed.). Baillier Tindall, London, UK. p. 62.##
Ayres Seibel, V.A., Lavinsky, L., De Oliveira, J.A.P. (2006) Morphometric study of the external and middle ear anatomy in sheep: a possible model for ear experiments. Clin Anat. 19: 503-509.##
Bekesy, G.V. (1949) The structure of the middle ear and the hearing of one’s own voice by bone conduction. J Acous Soc-Am. 21: 217-235.##
Botti, M., Secci, F., Ragionieri, L., Dessole, A.A., Acone, F. (2006) Auditory ossicles in the ruminants: comparative morphological analysis with the analogues formations of horse. Ann Fac Med Vet di Parma. 26: 91-96.##
Bowden, R. (1977) Development of middle ear and external ear in man. Proc Roy Soc Med. 70: 807-815.##
Dyce, K.M., Sack, W.O., Wensing, C.J.G. (1996) Textbook of Veterinary Anatomy. (2th ed.). W.B. Saunders Company, Philadelphia, USA. p. 342-345.##
Erdogan, S., Kilinc, M. (2010) Gross anatomy and arterial vascularization of the tympanic cavity and osseous labyrinth in mid-gestational bovine fetuses. Anat Rec. 293: 2083-2093.##
Fleischer, G. (1978) Evolutionary principles of the mammalian middle ear. Adv Anat Embryol. Cell Biol. 55: 1-70.##
Getty, R. (1975) Sisson and grossman’s the anatomy of the domestic animals. (5th ed.) W.B. Saunders Company, Philadelphia, USA. Vol 1 & 2. p. 245-246,723,1204-1208.##
Hanson, J., Anson, B.B., Bast T.H. (1959) The early embryology of the auditory ossicles in man. Q Bull N Univ Med Sch. 33: 358-379.##
Harada, O., Ishii, H. (1972) The Condition of the auditory ossicles in microtia. Plast Reconst Surg. 50: 48-53.##
Kosiagina, E.B. (1979) Development of structuralelements of the middle ear in humans. Arkh Anat Gistol Embryol. 72: 73-79.##
Kurtul, I., Cevik, A., Bozkurt, E.U., Dursun, N. (2003) A detailed subgross morphometric study on the auditory ossicles of the New Zealand rabbit. Anat Histol Embryol. 32: 249-252.##
Lange, S., Stalleicken, J., Burda, H. (2004) Functional morphology of the ear in fossorial rodents, Microtus arvalis and Arvicola terrestris. J Morphol. 262: 770-779.##
Lavinsky, L., Goycoolea, M., Ganança, M. M., Zwetch, Y. (1999) Surgical treatment of vertigo by utriculostomy: an experimental study in sheep. Acta Otolaryngol. 119(5): 522-7.##
Lavinsky, L., Seibel, V. (2001) Detailed histologic, anatomic, and morphometric study of the middle ear in sheep to establish a new experimental model. In: Recent Advances in Otitis Media. Takasaka, T., Yuasa, R., Hozawa, K. (eds.). Sendai (Japan): Monduzzi. p. 231-235. ##
Louryan, S. (1993) Le dévelopement des osselet de l’ouie chez l’embryon humain: corrélationsavec les données recueillies chez la souris. Bull Assoc Anat. 236: 29-32.##
Mason, M.J. (2006) Evolution of the middle ear apparatus in Talpidmoles. J Morphol. 267: 678-695.
Mohammadpour, A.A. (2011)  Morphology and morphometrical study of hamster middle ear bones. Iran J Vet Res. 12(2): 121-126.##
Mohammadpour, A.A. (2010) Morphological Study of Auditory Ossicles in the Mouse. J Appl Anim Res. 37: 269-271.##
Pracy, J.P., White, A., Mustafa, Y., Smith, D., Perry, M.E. (1998) The comparative anatomy of the pig middle ear cavity: a model for middle ear inflammation in the human. J Anat. 192: 359-368.##
Pramilia, M., Narasinga Rao, B. (2013) Morphological variationsin human fetal ear ossicles. Int J Anat Res. 1(2): 40-42.##
Richany, S.F., Bast, T.H., Anson, B.J.  (1954) Thedevelopment and adult structure of the malleus, incus and stapes. Ann Otol. 63: 394-434.##
Rodriguez, J.F., Merida, J.R., Jimenez, J. (1991) A study of the os goniale in man. Acta Anat. 142: 188-192.##
Nishizaki, K., Anniko, M. (1997) Developmental morphology of the middle ear. Auris Nasus Larynx. 24: 31-38.##
Unur, E., Ulger, H., Ekinci, N. (2001) Morphometrical and morphological variations of middle ear ossicles in the newborn. Erciyes Med J. 24(2): 57-63.##
Whyte, J., Cisneros, A., Yus, C., Obón, J., Whyte, A., Serrano, P., Pérez-Castejón, C., Vera, A. (2008) Development of the dynamic structure (force lines) of the middle ear ossicles in human fetuses. Histol Histopathol. 23: 1049-1060.##