نویسنده = رزازیان، مهدی
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه RT-PCR ‌با جداسازی ویروس در تشخیص ویروسهای تحت تیپ 9H ‌آنفلوآنزای طیور

دوره 63، شماره 1، بهار 1387، صفحه 17-22

مهدی وصفی مرندی؛ مهدی وصفی مرندی؛ مهدی رزازیان


2. گزارش یک مورد کلانژیوکارسینوما در یک قطعه جوجه گوشتی

دوره 62، شماره 1، بهار 1386

جمشید رزمیار؛ امید دزفولیان؛ سید مصطفی پیغمبری؛ مهدی رزازیان


3. گزارش یک مورد کلانژیوکارسینوما در یک قطعه جوجه گوشتی

دوره 62، شماره 1، بهار 1386، صفحه 63-64

سید مصطفی پیغمبری؛ امید دزفولیان؛ مهدی رزازیان