نویسنده = دکتر حسن گیلانپور
مطالعه آناتومیکی مجرای سینه ای در اسبچه خزر

دوره 60، شماره 3، آبان 1384

دکتر حسن گیلانپور؛ دکتر محمدرضا پریانی


مطالعه بافت شناسی ناحیه آزاد اندام جفت گیری شتر نر یک کوهانه

دوره 58، شماره 1، اردیبهشت 1382

دکتر محمد حسن یوسفی؛ دکتر حسن گیلانپور


توزیع رودنیز در تیموس،طحال،مغزاستخوان و غدد لنفاوی در گوسفند و خرگوش

دوره 52، شماره 3، آبان 1376

دکتر حسن گیلانپور؛ دکتر محمود امین لاری؛ دکتر محمدحسن یوسفی